SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ)
ORG NR 556106-3834
Å R S R E D O V I S N I N G
2021
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Händelser under året
Förväntad framtida utveckling
Flerårsöversikt
2021
2020
2019
2018
2017
Räntenetto 222 227 410 535 540
Rörelseresultat* 158 140 346 484 533
Balansomslutning 42 369 33 279 33 601 36 417 36 880
388
596
433
273
273
Soliditet
0,9%
1,8%
1,3%
0,7%
0,7%
* Motsvarar resultat före skatt
Styrelsen och verkställande direktören för Skanska Financial Services AB (publ) får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2021.
Skanska Financial Services AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (publ) (556000-4615), med säte i Stockholms kommun.
Skanska AB är noterat på NASDAQ Stockholms Large cap lista. Skanska Financial Services har noterade skuldebrev i form av Medium
Term Notes (MTN) på NASDAQ Stockholm.
Skanska Financial Services är en supportfunktion för Skanska AB och Skanskakoncernens affärsenheter. Bolaget samordnar
Skanskakoncernens relationer med finansiella marknader och institutioner. Bolaget ansvarar vidare för hantering av Skanskakoncernens
upplåning och för att säkerställa att koncernen har tillräcklig likviditet. Skanska Financial Services samordnar och genomför operativa
finansiella transaktioner för affärsenheterna.
Verksamheten bedrivs inom strikt reglerade ramar som fastställs av Skanska ABs koncernstyrelse. För projekt säkerställer Skanska
Financial Services lösningar för eller upphandlar kontraktsgarantier och eventuell finansiering som inte annars tillhandahålls genom
internbanken. Vidare hanterar Skanska Financial Services risker som är hänförliga till Skanskakoncernens verksamhet, som ränte-, valuta-
, kredit-, motpart- och projektrisker, samt finansiering och likviditet. Skanska Financial Services innehar även Skanskakoncernens interna
riskhanteringsfunktion som granskar större anbudsförfrågningar.
Skanska Financial Services skall inte bedriva sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lag (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.
Grundverksamheten kommer att kvarstå i befintligt skick. Fokus på hantering av finansiella risker kommer fortsatt att vara viktigt under de
kommande åren, särskilt med tanke på att omvärlden bjuder på fortsatt osäker geopolitisk miljö.
Under 2021 förföll två bilaterala backup faciliteter om 500 Mkr respektive 50 MEUR, båda med 1 års löptid med möjlig förlängning med
ytterligare 1 år. Möjligheten till förlängning nyttjades inte.
Ett bilateralt lån om 65 MUSD från Svensk Exportkredit förföll under året. Det starka likviditetsläget medförde att det förfallande lånet inte
refinansierades.
Under hösten 2021 reviderades den syndikerade backup kreditfaciliteten om 600 MEUR i syfte att säkerställa regelefterlevnad i anledning
av GBP Libors upphörande. Krediten kvarstår i samma volym men möjlighet att dra lån i GBP togs bort då denna inte bedömdes
nödvändig.
Stigande inflation och geopolitisk oro präglade framförallt andra halvåret av 2021. Detta har lett till viss marknadsoro och stigande räntor i
våra hemmamarknader. De högre räntorna leder till högre avkastning på likviditetsportföljen, men om de ökade kreditspreadarna ligger
kvar kan det leda till högre finansieringskostnader på sikt.
I slutet av 2021 gjordes en utdelning på 400 Mkr till moderbolaget Skanska AB.
Information om finansiella risker
Kreditrisk
Marknadsrisk
Väsentliga händelser efter balansdagen
Personal
Personalomsättningen har under året uppgått till 11 % (0 %).
Medelantalet anställda under 2021 var 28 (28) stycken.
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 326 635 001 kronor skall disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning: 326 635 001 kronor
Marknadsrisk är risken att verkligt värde på finansiella instrument eller framtida kassaflöden från finansiella instrument kommer att
fluktuera på grund av förändringar i marknadspriser. Huvudsakliga marknadsrisker i Skanska Financial Services är ränterisk och
valutarisk.
Ränterisk
Ränterisk utgör risken att ränteförändringar inverkar negativt på företagets finansnetto och kassaflöde (kassaflödesrisk) eller verkligt värde
på finansiella tillgångar och skulder (verkligt värde ränterisk).
Valutarisk
Valutarisk definieras som risken att Skanska Financial Services resultaträkning och rapport över finansiell ställning påverkas negativt av
valutakursförändringar. Valutarisken uppkommer främst i bolagets transaktionsexponering, dvs nettot av operativa och finansiella
(räntor/amorteringar) flöden.
För mer utförlig information om finansiella risker se not 3, Finansiella instrument och finansiell riskhantering.
För att attrahera och behålla medarbetare i Skanskakoncernen så har bland annat aktiesparprogrammet SEOP utvecklats. Samtliga
tillsvidareanställda i Skanskakoncernen har rätt att delta i programmet.
Varje år genomförs en medarbetarundersökning på Skanska Financial Services för att få en bild av arbetstillfredsställelse, trivsel och
behov av utvecklingsåtgärder. Resultatet i undersökningen har genom åren varit på en hög och stabil nivå.
Inom Skanska Financial Services arbetar vi efter en plan för likabehandling som revideras årligen. Plan för likabehandling utgår från
svensk lagstiftning och har stöd i Skanska ABs "Code of Conduct". Plan för lika behandling är en plan för rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, deltidsarbete eller
tidsbegränsad anställning.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter samt
kassaflödesanalys.
Ukrainakrisen har lett till ökad volatilitet och riskaversion i marknaden. På kort sikt har detta begränsad påverkan på Skanska Financial
Services. Balansräkningen är stark och en stor del av likviditeten hålls i dollar. Om osäkerheten kvarstår under lång tid kan Skanska
Financial Services påverkas negativt genom ökade kostnader för upplåning.
Skanska Financial Services är genom sin verksamhet utöver affärsrisker exponerad för olika finansiella risker såsom kredit-, likviditets-
och marknadsrisk. Dessa risker uppstår i företagets redovisade finansiella instrument såsom likvida medel, räntebärande fordringar,
upplåning samt derivat.
Skanska ABs koncernstyrelse fastställer årligen genom Skanskakoncernens finanspolicy riktlinjer, mål och limiter för finansförvaltning och
hantering av finansiella risker inom koncernen. Skanska Financial Services har det operativa ansvaret för att säkerställa
Skanskakoncernens finansiering och för att förvalta kassalikviditet, finansiella tillgångar och skulder.
Kreditrisken beskriver risken i de finansiella tillgångarna och uppstår om en motpart inte uppfyller sitt kontrakterade betalningsåtagande
gentemot Skanska Financial Services.
Finansiell kreditrisk - risken i räntebärande tillgångar
Finansiell kreditrisk är den risk Skanska Financial Services löper i förhållande till finansiella motparter vid placering av överskottsmedel,
tillgodohavande på bankkonton och investering i finansiella tillgångar. Finansiell kreditrisk uppstår även vid användande av
derivatinstrument och utgörs av risken att en potentiell vinst inte ska realiseras ifall motparten inte fullföljer sin del av kontraktet.
Bolagsstyrningsrapport
Principer för bolagsstyrning
Bolagsordningen
Intern kontroll och riskhantering
Hållbarhetsrapport
Av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter som framförallt åvilar styrelsen och vilka arbetsuppgifter och vilken
beslutanderätt styrelsen har delegerat till den verkställande direktören. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor i bolaget medan den
verkställande direktören har ansvar för den löpande förvaltningen av bolaget och skall kontinuerligt informera styrelsen om eventuella
avvikelser i sådan efterlevnad.
Viktiga styrdokument som Skanska Financial Services efterlever är bland annat Skanskakoncernens finanspolicy, som antas av Skanska
ABs styrelse med därtillhörande SFS Procedure, BU Financial Management Procedure, Skanska Tender Approval Procedure med flera.
Middle Office är en riskfunktion inom bolaget som ansvarar för riskhantering inom Skanska Financial Services och Skanskakoncernens
olika affärsenheter. De risker som framförallt identifieras och hanteras av Middle Office är risker avseende likviditet, räntor, valutaväxling
och motparter samt den operationella risk som är förknippad med handläggning av nämnda risker. Middle Office rapporterar efterlevnaden
till verkställande direktören för bolaget samt till Group CFO Skanska AB. För att säkerställa att limitöverträdelse inte sker ska Middle Office
konsultera bolagets Head of Treasury då riskutnyttjande bedöms överstiga 90 % av fastställd limit.
Utöver ovan nämnda styrdokument finns närmare reglering avseende dokumentation och uppföljning av den finansiella rapporteringen i
Skanska Financial Services Documentation of financial processes.
Den finansiella rapporteringen sker, förutom i enlighet med gällande regelverk, i överensstämmelse med Skanska ABs Accounting
Manual, som närmare beskriver Skanskakoncernens tolkning av redovisningsregler samt i enlighet med Skanska ABs kvartalsvisa
instruktioner. Skanska Financial Services verkställande direktör ansvarar som nämnts för rapporteringen.
Skanska Financial Services är ett svenskt publikt aktiebolag och ägs till 100 % av Skanska AB. Skanska Financial Services har skuldebrev
noterade vid Nasdaq Stockholm.
Skanska Financial Services styrs i enlighet med bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, börsens regelverk för emittenter samt
andra tillämpliga svenska och utländska lagar.
Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget.
Där framgår bland annat vilken verksamhet bolaget ska bedriva, styrelsens storlek och säte, aktiekapitalets storlek, antalet aktier och hur
bolagsstämman sammankallas. Bolagsordningen innehåller inte några bestämmelser om entledigande av styrelseledamöter eller om
ändring av bolagsordningen. Av bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst två
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Skanska Financial Services verksamhet har ingen större miljöpåverkan och omfattas av Skanska ABs (publ) (556000-4615) med säte i
Stockholms kommun, hållbarhetsrapport och upprättar därmed ingen egen rapport.
Resultaträkning
Mkr Not 2021 2020
Rörelseintäkter
Ränteintäkter
1
4 347 463
Räntekostnader 5 -125 -236
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 -15 -24
Övriga rörelseintäkter 7 27 30
Summa rörelseintäkter 234 233
Rörelsekostnader
Allmänna administrativa kostnader 8, 9 -75 -90
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 12, 13 -1 0
Summa rörelsekostnader -76 -90
Kreditförluster, netto 10 0 -3
Rörelseresultat 158 140
Skatt på årets resultat 11 3 3
Årets resultat 161 143
1) Redovisade ränteintäkter stämmer i allt väsentligt med ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden.
Rapport över övrigt totalresultat
Mkr
Årets resultat 161 143
Poster som har eller kommer att omklassificeras till periodens
resultat
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 7 -15
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat -1 -3
Skatt hänförlig till poster som har eller kommer att omklassificeras till -1 4
årets resultat
Årets övrigt totalresultat efter skatt 5 -14
Summa totalresultat 166 129
Balansräkning
Mkr Not 2021 2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 12 1 1
1 1
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 0 0
0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 14 3 781
Andra långfristiga fordringar 15 101 0
104 781
Summa anläggningstillgångar 105 782
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 0
Fordringar hos koncernföretag 3 20 898 17 355
Övriga fordringar 3 96 211
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 12 8
21 011 17 574
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 3 12 792 5 879
12 792 5 879
Kassa och bank 8 461 9 044
Summa omsättningstillgångar 42 264 32 497
SUMMA TILLGÅNGAR
42 369
33 279
varav räntebärande finansiella anläggningstillgångar 0 763
varav räntebärande omsättningstillgångar 42 105 32 183
42 105 32 946
Balansräkning
Mkr Not 2021 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 17 50 50
Reservfond 10 10
Fond för utvecklingsutgifter 1 1
Fritt eget kapital
Säkringsreserv 1 -4
Balanserad vinst eller förlust 165 396
Årets resultat 161 143
Summa eget kapital 388 596
Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser 18 0 9
Övriga avsättningar 18 2 4
2 13
Långfristiga skulder
Obligationslån 3, 19 500 500
Skulder till kreditinstitut 3, 19 2 834 2 641
Skulder till koncernföretag 3, 19 10 785 6 737
Övriga skulder 3, 19 3 24
14 122 9 902
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3, 19 0 533
Leverantörsskulder 6 8
Skulder till koncernföretag 3, 19 27 630 22 024
Övriga skulder 3, 19 186 171
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 35 32
27 857 22 768
Summa skulder 41 981 32 683
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
42 369
33 279
varav räntebärande finansiella skulder 41 713 32 426
varav räntebärande pensioner och avsättningar 0 9
41 713 32 435
Förändring i eget kapital (Mkr)
Fond för Reserv för Balanserat-
Utvecklings- kassaflödes- resultat inkl. Summa
Aktiekapital Reservfond utgifter säkring årets resultat eget kapital
Ingående eget kapital 2020 50 10 1 10 362 433
Årets resultat - - - - 143 143
Övrigt totalresultat - - - -14 - -14
Koncernbidrag - - - - 44 44
Koncernbidrag, skatt - - - - -10 -10
Utgående eget kapital 2020/
50
10
1
-4
539
596
Ingående eget kapital 2021
Årets resultat - - - - 161 161
Övrigt totalresultat - - - 5 - 5
Lämnade utdelningar - - - - -400 -400
Koncernbidrag - - - - 31 31
Koncernbidrag, skatt - - - - -5 -5
Utgående eget kapital 2021
50
10
1
1
326
388
Kassaflödesanalys
Mkr 2021 2020
Löpande verksamheten
Rörelseresultat
158
140
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, se tilläggsupplysning 2.
397
-296
Betald skatt
-2
-4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
i rörelsekapitalet
553
-160
Inbetalning till pensionsstiftelse
-1
0
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring räntebärande fordringar koncernbolag -2 842 9 202
Förändring övriga räntebärande fordringar
-100
0
Förändring övriga icke räntebärande fordringar
-9
0
Förändring räntebärande skulder koncernbolag
9 625
-702
Förändring övriga icke räntebärande skulder
4
-13
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 230 8 327
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -
Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag 44 -185
Utdelning till moderbolag -400 -
Upptagna lån - 1 537
Amortering av skuld -544 -1 133
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -900 219
Årets kassaflöde
6 330
8 546
Likvida medel vid årets början, se tilläggsupplysning 3. 14 923 6 377
Likvida medel vid årets slut, se tilläggsupplysning 3. 21 253 14 923
Tilläggsupplysningar
1. Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 347 463
Erlagd ränta -122 -249
2. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 0
Avsättningar till pensioner -8 2
Övriga avsättningar -2 2
Orealiserade kursdifferenser finansiella skulder 203 -226
Nedskrivning enligt IFRS 9 0 0
Valutaeffekter 6 -18
Orealiserade värdeförändringar derivat, skulder 20 48
Orealiserade värdeförändringar derivat, tillgångar 178 -104
397 -296
3. Likvida medel vid årets slut
Övriga kortfristiga placeringar 12 792 5 879
Kassa och bank 8 461 9 044
21 253 14 923
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Överensstämmelse med lag och normgivning
Förutsättningar vid upprättandet av finansiella rapporter
Värderingar tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna
Ändrade redovisningsprinciper och effekter av ändrade redovisningsprinciper
Förtida tillämpning av ny eller reviderad IFRS och tolkningsuttalanden
Förtida tillämpning av kommande eller ändrad IFRS eller tolkningsuttalande har inte skett.
Klassificering
Rörelsesegmentsrapportering
Transaktioner i utländsk valuta
Leasade tillgångar
Skanska Financial Services funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvaluta. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal. Att upprätta de
finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av
IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det
påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i de finansiella rapporterna.
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder. Finansiella tillgångar
och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument.
Från och med 1 januari 2021 tillämpar Skanska Financial Services förändringarna i IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16 till följd
av Referensräntereformen - fas 2. Påverkan till följd av dessa ändringar har inte varit väsentlig på Skanska Financial Services finansiella
rapporter.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Ett rörelsesegment är en del av företagets verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns
fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare
för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Skanska Financial Services har inga särskiljbara delar som uppfyller definitionen på
ett rörelsesegment och har således endast ett segment.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell
valuta är valutan i den primära ekonomiska miljön bolaget bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningarna redovisas i årets resultat.
Skanska Financial Services tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Leasingavgifter där bolaget är
leasetagare redovisas som en linjär kostnad över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskulder i
balansräkningen.
Skanska Financial Services har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Skanska Financial Services ska tillämpa
International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS), utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB), till den del dessa har godkänts av EU så långt det är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Resultaträkningen är uppställd enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag då bolagets verksamhet är finansiell och denna uppställning ger en mer rättvisande bild av bolagets
verksamhet.
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 24 mars 2022. Resultat- och balansräkning
blir föremål för fastställelse på årsstämman den 7 april 2022.
Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas.
Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen.
Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder.
Realiserade och orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument som är ekonomiska säkringsinstrument men där
säkringsredovisning inte tillämpas.
Ineffektiv del av säkringsinstrument i kassaflödessäkring utöver den del av värdeförändring som har redovisats som ränta.
Valutakursförändringar.
Bankkostnader samt kostnader för låneprogram.
Allmänna administrationskostnader
Skatter
Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument behandlar redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Undantagna från tillämpning enligt IFRS 9 är
bland annat andelar i dotterbolag, intressebolag och joint ventures, leasingavtal, rättigheter i anställningsavtal, egna aktier, finansiella
instrument som lyder under IFRS 2 och rättigheter och skyldigheter inom IFRS 15 förutom för sådana rättigheter i IFRS 15 där krav på
nedskrivning enligt IFRS 9 gäller. Alla finansiella instrument inklusive derivat redovisas som en finansiell tillgång eller en finansiell skuld i
rapport över finansiell ställning när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av
finansiella tillgångar redovisas i och tas bort från rapporten över finansiell ställning genom användandet av affärsdagsredovisning. En
finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella
tillgången upphör eller när företaget överför de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från den finansiella tillgången eller
behåller de avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflöden men påtar sig en avtalsenlig förpliktelse att betala kassaflöden till en eller
flera mottagare. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning endast när förpliktelsen i avtalet fullgörs, annulleras eller
upphör.
Klassificering av finansiella tillgångar sker på grundval av företagets affärsmodell och på de kontraktuella kassaflödena av tillgången. En
finansiell tillgång värderas till upplupet anskaffningsvärde om tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha
finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och kassaflödet vid bestämda tidpunkter endast är betalningar av
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. En finansiell tillgång värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat om
tillgången innehas enligt en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella
tillgångar samt att kassaflödena endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. En finansiell tillgång
värderas till verkligt värde via resultatet om den inte värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Alla finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, med undantag av; a) finansiella skulder värderade till verkligt värde via
resultatet (sådana skulder, inklusive derivat som är skulder, ska därefter värderas till verkligt värde), b) finansiella skulder som uppkommer
när en överföring av en finansiell tillgång inte uppfyller villkoren för att tas bort från rapporten över finansiell ställning eller när fortsatt
engagemang är tillämpligt, c) finansiella garantiavtal, d) ett åtagande om ett lån till en ränta som ligger under marknadsränta och e)
villkorad tilläggsköpeskilling som erkänns av en förvärvare i samband med ett rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3 (sådan villkorad
tilläggsköpeskilling ska därefter värderas till verkligt värde med förändringar som redovisas i resultatet). Endast när ett företag byter
affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar ska företaget omklassificera alla berörda finansiella tillgångar. Finansiella skulder får
inte omklassificeras.
Finansiella tillgångar och skulder ska vid första redovisningstillfället värderas till verkligt värde plus eller minus transaktionskostnader vid
förvärv av en finansiell tillgång eller finansiell skuld, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte värderas till verkligt
värde via resultatet. Kundfordringar, som inte har en betydande finansieringskomponent, värderas vid första redovisningstillfället till
Posten omfattar personalkostnader inklusive löner och arvoden, bonus, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter.
Här redovisas också hyres-, revisions-, utbildnings-, IT-, telekommunikations-, rese- och representationskostnader.
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas
enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och
skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.
värde via resultatet. Kundfordringar, som inte har en betydande finansieringskomponent, värderas vid första redovisningstillfället till
transaktionspris (enligt definition i IFRS 15). Efter det första redovisningstillfället ska finansiella tillgångar värderas till upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat, eller verkligt värde via resultatet. Efterföljande värdering av finansiella skulder
sker till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde via resultatet.
Ett företag ska tillämpa nedskrivningskrav för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar och en förlustreserv för dessa ska
redovisas som ett avdrag på tillgången. Vid varje balansdag ska förlustreserven värderas till ett belopp som motsvarar de förväntade
kreditförlusterna för återstående löptid, om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället. Om kreditrisken inte har
ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället ska förlustreserven värderas till ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade
kreditförluster. För kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordringar värderar Skanska Financial Services förlustreserven till ett belopp
som motsvarar återstående löptid. Värderingen av förväntade kreditförluster ska återspegla ett objektivt och sannolikhetsvägt belopp,
pengars tidsvärde, rimliga och verifierbara uppgifter för tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska
förutsättningar.
Syftet med säkringsredovisning är att, i de finansiella rapporterna, redovisa effekten av ett företags riskhantering som använder finansiella
instrument för att hantera exponering som härrör från särskilda risker som skulle kunna påverka resultatet. Ett derivat som värderas till
verkligt värde via resultatet kan identifieras som ett säkringsinstrument. En finansiell tillgång eller skuld som inte är ett derivat som
värderas till verkligt värde via resultatet kan identifieras som ett säkringsinstrument såvida den inte är en finansiell skuld som identifieras
som värderad till verkligt värde via resultatet för vilket beloppet av de förändringar i verkligt värde som härrör från förändringar i kreditrisk
för den skulden redovisas i övrigt totalresultat. För säkringsredovisning kan endast kontrakt med en extern part identifieras som
säkringsinstrument. En säkrad post kan vara en redovisad tillgång eller skuld, ett ej redovisat bindande åtagande, en mycket sannolik
prognostiserad transaktion eller en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. Ett säkringsförhållande uppfyller endast villkoren för
säkringsredovisning när säkringsförhållandet består endast av möjliga säkringsinstrument och möjliga säkrade poster, när det finns en
formell identifiering och dokumentation avseende säkringsförhållandet samt företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi
avseende säkringen, samt att effektivitetskravet för säkringar är uppfyllt. Effektivitetskravet är uppfyllt när det föreligger ett ekonomiskt
samband mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet, effekten av kreditrisken dominerar inte de förändringar som följer av det
ekonomiska sambandet och när säkringskvoten för säkringsförhållandet är densamma som den som följer av den kvantitet av den
säkrade posten som företaget faktiskt säkrar och den kvantitet som företaget faktiskt använder för att säkra mängden säkrade poster.
Skanska Financial Services använder säkringsredovisning för kassaflödessäkringar. Säkringsredovisning för kassaflödessäkringar
tillämpas när ett framtida kassaflöde är hänförligt till en redovisad tillgång eller skuld eller en högst sannolik framtida transaktion.
En kassaflödessäkring redovisas enligt följande:
a) den separata komponenten i eget kapital, reserv för kassaflödessäkring, som är förknippad med den säkrade posten ska justeras till det
lägre av följande: den ackumulerade vinsten eller förlusten från säkringsinstrumentet från den tidpunkt säkringen ingicks eller den
ackumulerade förändringen i verkligt värde för den säkrade posten från den tidpunkt säkringen ingick,
b) den del av vinsten eller förlusten för säkringsinstrumentet som bestäms vara en effektiv säkring redovisas i övrigt totalresultat,
c) återstående vinst eller förlust för säkringsinstrumentet är säkringsineffektivitet som ska redovisas i resultatet,
d) det belopp som har ackumulerats i reserven för kassaflödessäkring som härrör från säkring av kassaflöden i enlighet med a ska
redovisas enligt följande: i) om en säkrad prognostiserad transaktion därefter leder till redovisning av en icke-finansiell tillgång eller skuld,
eller en säkrad prognostiserad transaktion för en icke-finansiell tillgång eller skuld blir ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning
av verkligt värde tillämpas, ska företaget ta bort det från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden och ta med det direkt i det
första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för tillgången eller skulden, ii) för alla kassaflödessäkringar förutom dem som
omfattas av i) ska detta belopp omklassificeras från den reserv som härrör från säkring av kassaflöden till resultatet som en
omklassificeringsjustering under samma period eller samma perioder under vilken eller vilka de säkrade förväntade framtida kassaflödena
påverkar resultatet, iii) om detta belopp är en förlust och ett företag väntar sig att hela eller en del av förlusten inte kommer att återvinnas
under en eller flera framtida perioder ska det dock omedelbart omklassificera det belopp som inte väntas bli återvunnet till resultatet som
en omklassificeringsjustering.
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Nedskrivningar
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Redovisning av pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner
Aktierelaterade ersättningar
Avsättningar
Eventualförpliktelser
Redovisning av koncernbidrag
Lämnade eller mottagna koncernbidrag redovisas över eget kapital.
Aktiesparprogrammet SEOP redovisas som aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument i enlighet med IFRS 2.
Sociala avgifter som utgår på grund av aktierelaterade ersättningar redovisas i enlighet med Rådet för finansiell rapportering uttalande
UFR 7.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarier skrivs av på fem år.
Redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas
avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka redovisas enligt IFRS 9. Om indikation på nedskrivningsbehov
finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas
återvinningsvärdet dessutom årligen. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En
nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat.
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. Utöver
lön kan som kortfristiga ersättningar till anställda även bonus utgå. Bonus betalas ut året efter intjänande och redovisas som en upplupen
kostnad i balansräkningen.
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att
betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre
än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna).
Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas
genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.
Förmånsbestämda planer redovisas som en avgiftsbestämd plan, i det fall en pensionspremie betalas till ett försäkringsbolag, en
försäkringsförening eller liknande. Skanska Financial Services följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter
eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur
diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om
framtida löneökningar och att aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen. Pensionsförpliktelser som tryggats genom
överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas endast som en avsättning om stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde
understiger förpliktelserna. Överstiger stiftelsens förmögenhet förpliktelserna redovisas inte någon tillgång.
Immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Immateriella tillgångar skrivs av på fem år.
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera
avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en
följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för
att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig beräknas avsättningar genom
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars
tidsvärde och om det är tillämpligt de risker som är förknippade med skulden.
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom Skanska Financial Services kontroll eller när det finns ett åtagande som
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Not 2. Kritiska uppskattningar och bedömningar
Not 3. Finansiella instrument och finansiell riskhantering
Kreditrisk
Finansiell kreditrisk - risken i räntebärande tillgångar och derivat
Likviditets- och refinansieringsrisk
Finansiering
Likviditets- och refinansieringsrisk definieras som risken att Skanska Financial Services inte kan möta betalningsförpliktelser till följd av
bristande likviditet eller av svårigheter att ta upp eller omsätta externa lån. Skanska Financial Services har det operativa ansvaret att
förvalta likviditeten i Skanskakoncernen och använder likviditetsprognosticering som ett medel för identifiering och hantering av
fluktuationer i den kortfristiga likviditeten. Överskottslikviditet skall i första hand, då så är möjligt, användas till att amortera ner
låneskulden.
Skanska Financial Services har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som
marknadsfinansieringsprogram, vilket ger en god beredskap för tillfälliga svängningar i Skanska Financial Services likviditetsbehov på kort
sikt samt säkerställer finansieringen på lång sikt.
Under 2021 förföll två bilaterala backup faciliteter om 500 Mkr respektive 50 MEUR, båda med 1 års löptid med möjlig förlängning med
ytterligare 1 år. Möjligheten till förlängning nyttjades inte.
Företagsledningen har med styrelsen diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende Skanska Financial Services viktiga
redovisningsprinciper och uppskattningar samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar. Skanska Financial Services är en
internbank vars syfte är att ansvara för placering och upplåning av likvida medel och därför består de finansiella rapporterna främst av
finansiella instrument. Balansräkningen består främst av koncerninterna fordringar och skulder samt andra fordringar och skulder som
redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Därutöver finns interna och externa derivat som värderas till verkligt värde, se not 3.
Skanska Financial Services är genom sin verksamhet, utöver affärsrisker, exponerad för olika finansiella risker såsom kreditrisk,
likviditetsrisk och marknadsrisk.
Skanskakoncernens styrelse fastställer årligen genom Skanskakoncernens finanspolicy riktlinjer, mål och limiter för finansförvaltning och
hantering av finansiella risker inom koncernen. Finanspolicyn reglerar ansvarsfördelningen mellan Skanskas styrelse, koncernledning,
Skanska Financial Services och affärsenheterna.
Skanska Financial Services har det operativa ansvaret för att säkerställa Skanska Financial Services och Skanska koncernens
finansiering och att förvalta kassalikviditet, finansiella tillgångar och finansiella skulder. Riktlinjer och riskmandat definieras i en för
Skanska Financial Services fastställd riskinstruktion.
Mål och policy för varje typ av risk beskrivs under respektive avsnitt nedan.
Kreditrisk beskriver risken i de finansiella tillgångarna och uppstår om en motpart inte uppfyller sitt kontrakterade betalningsåtagande
gentemot Skanska Financial Services.
Finansiell kreditrisk är den risk Skanska Financial Services löper i förhållande till finansiella motparter vid placering av överskottsmedel,
tillgodohavanden på bankkonton och investering i finansiella tillgångar. Kreditrisk uppstår även vid användandet av derivatinstrument och
utgörs av risken att en potentiell vinst inte realiseras ifall motparten inte fullföljer sin del av kontraktet.
Skanska Financial Services skall enligt Finanspolicyn begränsa sin exponering mot finansiella motparter genom att använda banker och
finansiella institutioner som innehar hög kreditvärdighet enligt ratinginstituten Standard & Poors, Moody's eller Fitch. Tillåten
exponeringsvolym per motpart är beroende av motpartens kreditbetyg och exponeringens löptid. Skanska Financial Services har också,
för att reducera kreditrisken i derivatinstrument, tecknat standardiserade kvittningsavtal (ISDA avtal) med samtliga finansiella motparter
med vilka derivatkontrakt ingås. Huvuddelen av Skanska Financial Services räntebärande tillgångar utgörs av fordringar på koncernbolag
inom Skanska. Utlåningen till koncernbolag anses inte medföra någon väsentlig kreditrisk för Skanska Financial Services.
Vid placering av överskottsmedel är målsättningen att löpande uppnå en god riskspridning. Per årsskiftet var överskottsmedel
huvudsakligen placerade i större banker med global närvaro från främst Norden, Europa, USA och Japan samt i kortfristiga räntebärande
instrument och penningmarknadsfonder. Skanska Financial Services använder för närvarande ett tiotal banker för derivattransaktioner.
Den maximala exponeringen motsvarar tillgångarnas verkliga värde och uppgår till 42 338 Mkr. Av dessa utgör 20 893 Mkr fordringar på
Skanskabolag. Övriga externa finansiella tillgångar uppgår till 21 445 Mkr.
2021
Förfall Valuta Ram i valuta Ram i sek Utnyttjat
Marknadsfinansieringsprogram
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år SEK/EUR 6 000 MSEK 6 000 -
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år SEK/EUR 8 000 MSEK 8 000 500
14 000 500
Bekräftade kreditfaciliteter
Syndikerat banklån 2024 SEK/EUR/USD 600 MEUR 6 143 -
Bilateralt låneavtal 2023/2024 USD 100 MUSD 906 906
Bilateralt låneavtal 2024 USD 100 MUSD 906 906
Bilateralt låneavtal 2025 EUR 50 MEUR 511 511
Bilateralt låneavtal 2027 EUR 50 MEUR 511 511
Övriga kreditlöften 448 -
9 425 2 834
2020
Förfall Valuta Ram i valuta Ram i sek Utnyttjat
Marknadsfinansieringsprogram
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år SEK/EUR 6 000 MSEK 6 000 -
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år SEK/EUR 8 000 MSEK 8 000 500
14 000 500
Bekräftade kreditfaciliteter
SEK/EUR/
Syndikerat banklån 2024 USD/GBP 600 MEUR 6 033 -
Bilateralt banklån 2021 SEK 500 MSEK 500 -
Bilateralt banklån 2021 EUR 50 MEUR 503 -
Bilateralt låneavtal 2021 USD 65 MUSD 533 533
Bilateralt låneavtal 2023/2024 USD 100 MUSD 818 818
Bilateralt låneavtal 2024 USD 100 MUSD 818 818
Bilateralt låneavtal 2025 EUR 50 MEUR 502 502
Bilateralt låneavtal 2027 EUR 50 MEUR 502 502
Övriga kreditlöften 433 -
10 642 3 174
Likviditetsreserv och förfallostruktur
Ett bilateralt lån om 65 MUSD från Svensk Exportkredit förföll under året. Det starka likviditetsläget medförde att det förfallande lånet inte
refinansierades.
Under hösten 2021 reviderades den syndikerade backup kreditfaciliteten om 600 MEUR i syfte att säkerställa regelefterlevnad i anledning
av GBP Libors upphörande. Krediten kvarstår i samma volym men möjlighet att dra lån i GBP togs bort då denna inte bedömdes
nödvändig.
Målsättningen är att Skanskakoncernen ska ha en likviditetsreserv på minst 4 Mdkr att tillgå inom en vecka genom kassalikviditet eller
outnyttjade bekräftade kreditlöften. Per årsskiftet uppgick Skanska Financial Services likvida medel och outnyttjade bekräftade kreditlöften
till cirka 28 (22) Mdkr, varav cirka 15 (17) Mdkr är eller bedöms vara tillgängliga inom en vecka.
Skanskakoncernens policy är att den centrala låneportföljens förfallostruktur ska vara spridd över tiden samt ha en vägd genomsnittlig
återstående löptid på 3 år, inklusive outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter, med ett mandat att avvika inom intervallet 2-4 år. Per 2021-12-
31 hade låneportföljen en genomsnittlig löptid på 2,5 (3,1) år, om kreditlöften som är outnyttjade vägs in.
Förfallostrukturen, inklusive räntebetalningar, för Skanska Financial Services finansiella räntebärande skulder och derivat fördelar sig över
de kommande åren enligt följande tabell. Merparten av de räntebärande finansiella skulderna avser placeringar från Skanskabolag i cash-
pool med en kontraktuell förfallotid inom tre månader. Baserat på historiska mönster så har dock förhållandet mellan koncerninterna
skulder och fordringar legat konstant i allt väsentligt. Utöver koncernintern finansiering så har Skanska Financial Services som nämns
ovan, även tillgång till bekräftade bankkreditfaciliteter och marknadsfinansieringsprogram.
Förfaller
2021
Redovisat
Framtida
inom
efter 3 mån
efter 1 år
Förfallotidpunkt
värde
likvidbelopp
3 mån
inom 1 år
inom 5 år
efter 5 år
Räntebärande finansiella skulder
41 712
41 950
27 638
54
13 741
517
Derivat: valutaterminer
Inflöde
-15 014
-11 826
-2 804
-384
-
Utflöde
214
15 208
11 980
2 844
384
-
Derivat: ränteswappar
Inflöde
Utflöde
1
1
-
1
-
-
Leverantörsskulder
6
6
6
-
-
-
Summa
41 933
42 151
27 798
95
13 741
517
Förfaller
2020
Redovisat
Framtida
inom
efter 3 mån
efter 1 år
Förfallotidpunkt
värde
likvidbelopp
3 mån
inom 1 år
inom 5 år
efter 5 år
Räntebärande finansiella skulder 32 428 32 620 22 039 569 9 497
514
Derivat: valutaterminer
Inflöde
-7 965
-5 048
-2 174
-742
-
Utflöde
192
8 146
5 170
2 217
758
-
Derivat: ränteswappar
Inflöde
Utflöde
3
3
1
1
1
-
Leverantörsskulder
8
8
8
-
-
-
Summa
32 631
32 812
22 169
614
9 515
514
Marknadsrisk
Ränterisk
Ränterisk utgör risken att ränteförändringar inverkar negativt på Skanska Financial Services finansnetto och kassaflöde (kassaflödesrisk)
eller verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder (verkligt värde ränterisk).
För att begränsa risken ska räntebindningen på finansiella tillgångar och skulder i möjligaste mån matchas i respektive upplåningsvaluta.
Vid beräkning av Skanska Financial Services känslighet för ränteförändringar inkluderas samtliga räntebärande tillgångar, skulder och
derivat med undantag av pensioner och skatter. Analysen antar att positionen per 31 december 2021 hålls konstant avseende såväl
storlek på nettoskuld, i förhållandet mellan fasta och rörliga räntor samt i andelen av finansiella instrument i utländsk valuta.
Känsligheten i verkligt värde mäts med tre olika scenarios, dels med ett basscenario som innebär en ökning av räntenivån med en
procentenhet över alla löptider, dels med en ökning respektive minskning av bascenariots lutning med en halv procentenhet över löptiden.
Förändringen i verkligt värde får enligt policyn inte överstiga 150 Mkr för något av dessa räntescenarier.
Per 2021-12-31 skulle förändringen i verkligt värde estimerat med ovanstående scenarios påverka finansnettot inom intervallet 41-95 (31-
57) Mkr, då säkringsredovisning inte tillämpas. Samtliga belopp är angivna före skatt. Eget kapital skulle således påverkas med ca 32-75
(24-45) Mkr med hänsyn tagen till skatt.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för externa räntebärande tillgångar var 0,2 (0,1) år med hänsyn tagen till derivat. Räntesatsen för
dessa uppgick vid årsskiftet till 0,1 (0,04) procent. Av Skanska Financial Services externa räntebärande finansiella tillgångar löper 34 (39)
procent med fast ränta och 66 (61) procent med rörlig ränta.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för externa räntebärande skulder med hänsyn tagen till derivat, exklusive pensionsskuld, var 0,2
(0,3) år. Räntesatsen för räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 1,25 (1,38) procent, med hänsyn tagen till derivat var räntesatsen
-0,81 (0,64) procent. Av totala externa räntebärande finansiella skulder efter hänsyn tagen till derivat, löper 9 (14) procent med fast ränta
respektive 91 (86) procent med rörlig ränta.
Per 31 december 2021 fanns ett utestående ränteswapavtal uppgående till nominellt 300 (500) Mkr vilket ingåtts för att omvandla delar av
koncernens upplåning från rörlig till fast ränta. Dessutom fanns fem utestående ränteswapavtal uppgående till sammanlagt nominellt 4 500
(0) Mkr vilka har ingåtts för att omvandla delar av koncernens placeringar från rörlig till fast ränta.
Marknadsrisk är risken att verkligt värde på finansiella instrument eller framtida kassaflöden från finansiella instrument kommer att
fluktuera på grund av förändringar i marknadspriser. Huvudsakliga marknadsrisker i Skanska Financial Services är ränterisk och
valutarisk.
Valutarisk
Transaktionsexponering
Finansiella instrument i balansräkningen
Verkliga värden
(0) Mkr vilka har ingåtts för att omvandla delar av koncernens placeringar från rörlig till fast ränta.
Säkringsredovisning tillämpas för ränteswappar med villkor som matchar det säkrade lånet avseende nominellt belopp, referensränta,
förfallodag, betalnings- och räntejusteringsdag. Effektiviteten utvärderas dels när säkringsförhållandet ingås dels löpande. Ineffektivitet
kan uppstå ifall kreditvärdigheten hos kontraktsparterna påverkar verkligt värde förändringar i säkringen och det säkrade lånet olika.
Per 31 december 2021 tillämpar Skanska inte säkringsredovisning för något utestående ränteswapavtal. Verkligt värde avseende
ränteswappar för vilka säkringsredovisning inte tillämpas uppgick till -1 (-3) Mkr per den 31 december 2021. För dessa ränteswappar
redovisas förändringar i verkligt värde över resultaträkningen.
Valutarisken för Skanska Financial Services, beräknad som den resultatpåverkan som en fem procentenheters förändring av
valutakurserna medför, begränsas i regel till totalt 5 Mkr. Ett högre riskutnyttjande medges om detta ryms inom den totala valutarisklimiten
för Skanskakoncernen som uppgår till 50 Mkr. Per den 31 december 2021 uppgick valutarisken i transaktionsexponeringen till 0,8 (0,1)
Mkr för Skanska Financial Services respektive 9 (4) Mkr för Skanskakoncernen.
Skanska Financial Services säkrar flöden i utländsk valuta genom att matcha kritiska villkor såsom nominellt belopp, valuta och
förfallodatum. På detta sätt har en kvalitativ utvärdering av förhållandets effektivitet gjorts. Effektivitet på en säkring utvärderas dels när
detta sätt har en kvalitativ utvärdering av förhållandets effektivitet gjorts. Effektivitet på en säkring utvärderas dels när säkringsförhållandet
ingås dels löpande. Skanska Financial Services tillämpar säkringsredovisning för säkring av kontrakterade framtida flöden i EUR och USD
relaterade till långfristig upplåning. Säkrade kontrakterade flöden uppår till 2 MEUR samt 12 MUSD. Säkringarna uppfyller kraven på
effektivitet vilket innebär att orealiserad vinst eller förlust redovisas i övrigt totalresultat. Per balansdagen uppgår säkringsreserven till 1 (-
4) Mkr.
Valutarisk definieras som risken att Skanska Financial Services resultaträkning och rapport över finansiell ställning påverkas negativt av
valutakursförändringar. Risken består av risken för transaktionsexponering, dvs. nettot av operativa och finansiella (räntor/amorteringar).
Nedanstående tabell visar redovisat värde och verkligt värde för finansiella instrument per kategori samt en avstämning mot totala
tillgångar och skulder i rapporten över finansiell ställning.
Vid fastställande av verkligt värde finns tre olika nivåer.
I den första nivån används den officiella prisnoteringen på en aktiv marknad.
I den andra nivån, som används då prisnotering på aktiv marknad saknas, beräknas verkligt värde med diskontering av framtida
kassaflöden baserade på observerbara marknadsräntor för respektive löptid och valuta.
I den tredje nivån används väsentliga inslag av indata som inte är observerbara på marknaden.
Samtliga verkliga värden i tabellen nedan har beräknats enligt nivå två ovan. Vid beräkning av verkligt värde i låneportföljen beaktas
aktuella marknadsräntor som inkluderar det kreditriskpåslag Skanska Financial Services uppskattas erlägga för upplåning. Värdering av
finansiella instrument med optionsinslag beräknas enligt Black-Scholes modell. Skanska Financial Services hade per 2021-12-31 samt
2020-12-31 inga instrument med optionsinslag.
För de finansiella instrumenten; kortfristiga koncerninterna fordringar och skulder, övriga lång- och kortfristiga fordringar och skulder,
kundfordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt leverantörsskulder bedöms det verkliga värdet överensstämma med det
redovisade värdet.
2021
Tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligtvärde
Derivatinstrument externa
1
88
-
-
88
88
Derivatinstrument interna
2
49
-
-
49
49
137
-
-
137
137
Finansiella tillgångar som inte
redovisas till verkligt värde
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
-
-
20 844
20 844
20 844
Övriga lång- och kortfristiga fordringar
-
-
101
101
101
Kundfordringar
-
-
5
5
5
Kortfristiga placeringar
-
-
12 792
12 792
12 791
Kassa och bank
-
-
8 461
8 461
8 461
-
-
42 203
42 203
42 202
Summa finansiella instrument
137
-
42 203
42 340
42 339
2020
Tillgångar
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
Derivatinstrument externa
1
202
-
-
202
202
Derivatinstrument interna
2
113
-
-
113
113
315
-
-
315
315
Finansiella tillgångar som inte
redovisas till verkligt värde
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
-
-
763
763
763
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
-
-
17 258
17 258
17 258
Övriga lång- och kortfristiga fordringar
-
-
-
-
-
Kundfordringar
-
-
3
3
3
Kortfristiga placeringar
-
-
5 879
5 879
5 880
Kassa och bank
-
-
9 044
9 044
9 044
-
-
32 946
32 946
32 947
Summa finansiella instrument
315
-
32 946
33 261
33 262
1) Det redovisade värdet för externa derivatinstrument ingår i Andra långfristiga fordringar med 1 (0) Mkr och Övriga fordringar med 87 (202) Mkr.
2) Det redovisade värdet för interna derivatinstrument ingår i Långfristiga fordringar hos koncernföretag med 3 (18) Mkr och Kortfristiga fordringar hos koncernföretag med 46 (95) Mkr.
Avstämning mot balansräkning
2021
2020
Tillgångar
Finansiella instrument
42 340
33 261
Övriga tillgångar
Materiella och immateriella tillgångar
1
1
Fordringar hos koncernföretag
8
-
Övriga lång- och kortfristiga fordringar
8
9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 8
Summa tillgångar
42 369
33 279
Summa verkligt värde
Summa verkligt värde
Verkligt värde
via övrigt
totalresultat
Upplupet
anskaffnings-
värde
Summa
redovisat värde
Summa
redovisat värde
Verkligt värde
via resultatet
Verkligt värde
via övrigt
totalresultat
Verkligt värde
via resultatet
Upplupet
anskaffnings-
värde
2021
Skulder
Finansiella skulder redovisade till
verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument externa
3
178
-
-
178
178
Derivatinstrument interna
4
36
-
-
36
36
214
-
-
214
214
Finansiella skulder redovisade till
upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga skulder till koncernföretag och
kreditinstitut - - 13 618 13 618 13 684
Lång och kortfristiga obligationslån - - 500 500 502
Övriga lång- och kortfristiga skulder - - - - -
Kortfristiga skulder till koncernföretag och
kreditinstitut - - 27 595 27 595 27 595
Leverantörsskulder
-
-
6
6
6
-
-
41 719
41 719
41 787
Summa finansiella instrument
214
-
41 719
41 933
42 001
2020
Skulder
Finansiella skulder redovisade till
verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument externa
3
188
-
-
188
188
Derivatinstrument interna
4
7
-
-
7
7
195
-
-
195
195
Finansiella skulder redovisade till
upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga skulder till koncernföretag och
kreditinstitut
-
-
9 378
9 378
9 428
Lång och kortfristiga obligationslån
-
-
500
500
501
Övriga lång- och kortfristiga skulder
-
-
-
-
-
Kortfristiga skulder till koncernföretag och
kreditinstitut
-
-
22 550
22 550
22 551
Leverantörsskulder
-
-
8
8
8
-
-
32 436
32 436
32 488
Summa finansiella instrument
195
-
32 436
32 631
32 683
3) Det redovisade värdet för externa derivatinstrument ingår i Långfristiga övriga skulder 3 (25) Mkr och Kortfristiga övriga skulder med 175 (163) Mkr.
4) Det redovisade värdet för interna derivatinstrument ingår i Långfristiga skulder till koncernföretag med 1 (0) Mkr och Kortfristiga skulder till koncernföretag med 35 (7) Mkr.
Avstämning mot balansräkning
2021
2020
Skulder
Finansiella instrument 41 933 32 631
Övriga skulder
Avsättningar 2 13
Övriga skulder
11
7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
35
32
Summa skulder
41 981
32 683
Verkligt värde
via resultatet
Summa verkligt värde
Verkligt värde
via övrigt
totalresultat
Upplupet
anskaffnings-
värde
Summa
redovisat värde Summa verkligt värde
Verkligt värde
via resultatet
Verkligt värde
via övrigt
totalresultat
Upplupet
anskaffnings-
värde
Summa
redovisat värde
Upplysning om kvittning - finansiella instrument
Finansiella
Finansiella
Finansiella
Finansiella
tillgångar
skulder
tillgångar
skulder
Bruttobelopp
42 340
41 933
33 262
32 631
Belopp som har kvittats
- - - -
Redovisat i balansräkningen
42 340
41 933
33 262
32 631
Belopp som omfattas av avtal om nettning
-37
-37
-27
-27
Nettobelopp efter avtal om nettning
42 302
41 896
33 235
32 604
Finansiella instruments påverkan på resultaträkning, övrigt totalresultat
och eget kapital
Intäkter och kostnader från finansiella instrument redovisat i resultaträkningen
2021
2020
Ränteintäkter på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
58
76
Ränteintäkter på tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
283
385
Ränteintäkter på kassa och bank
6
2
Förändring av marknadsvärde på finansiella tillgångar/skulder värderade till
13
-18
verkligt värde via resultaträkningen
Summa intäkter i rörelseintäkter
360
444
Räntekostnader på finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
-21
-30
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
-104
-205
Förändring av marknadsvärde på finansiella tillgångar/skulder värderade till
-15
16
verkligt värde via resultaträkningen
Netto kursdifferenser
3
-2
Kostnad för låneprogram
-15
-18
Bankkostnader
-1
-1
Summa rörelseintäkter i rörelsekostnader
-153
-241
Netto intäkter och kostnader från finansiella instrument
redovisade i resultaträkningen
207
203
Not 4. Ränteintäkter
2021
2020
Ränteintäkter externa
74
96
Ränteintäkter från koncernbolag
273
367
347
463
Geografisk fördelning av Ränteintäkter
Sverige
87
75
USA
21
135
Polen
115
126
Övriga
124
126
347
463
Not 5. Räntekostnader
2021
2020
Räntekostnader externa
-50
-77
Räntekostnader koncernbolag
-75
-159
-125
-236
Not 6. Nettoresultat av övriga finansiella transaktioner
2021 2020
Finansiell kostnad pensioner 0 0
Valutakursresultat 3 -2
Övriga finansiella kostnader -16 -19
Andra finansiella instrument -2 -3
-15 -24
2020
2021
Not 7. Övriga rörelseintäkter
2021 2020
Arvoden finansiell rådgivning 27 30
27 30
Not 8. Anställda och personalkostnader
2021 2020
Medelantalet anställda har varit 28 28
Antalet kvinnor utgjorde 15 13
Män och kvinnor per balansdagen i styrelse och ledning
Styrelse 3 3
Antalet kvinnor utgjorde 2 2
Övriga ledande befattningshavare 4 4
Antalet kvinnor utgjorde 2 1
I löner och ersättningar har utgått -30 -35
varav till ledande befattningshavare -11 -9
Sociala avgifter -10 -13
-51 -57
Ovan inkluderar tantiem
varav till ledande befattningshavare -3 -2
Kostnader för pensioner uppgår till 0 -9
varav till ledande befattningshavare -3 -2
Förmåner för VD
Löner och ersättningar -3 -3
Tantiem -1 -1
Pension -1 -1
-5 -5
Styrelseledamöter erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete.
Skanska Employee Ownership Program (SEOP)
Avgångsvederlag
Not 9. Arvoden och kostnadsersättning revisorer
Ernst & Young AB 2021 2020
Revisionsuppdrag -1 -1
-1 -1
Skanska Employee Ownership Program (SEOP) är Skanskakoncernens aktiesparprogram sedan 2008. Syftet med programmet är att
förstärka koncernens möjlighet att behålla och rekrytera kompetent personal och att knyta de anställda närmare bolaget och dess
aktieägare. Programmet ger anställda möjlighet att investera i aktier i Skanska AB och samtidigt få incitament i form av möjlig tilldelning av
ytterligare aktier. Denna tilldelning baseras till övervägande del på resultat. Tilldelning av aktier sker först efter en treårig inlåsningsperiod.
För att ha möjlighet att tjäna in matchningsaktier och prestationsaktier måste den anställda ha varit anställd under hela inlåsningsperioden
och ha behållit de aktier som köpts inom ramen för programmet.
Kostnaden för SEOP värderas enligt IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Beloppet har redovisats som en rörelsekostnad samt icke
räntebärande skuld till Skanska AB. Sociala avgifter har beräknats enligt UFR 7. Detta innebär att sociala avgifter avseende årets kostnad
för SEOP bokförts som en rörelsekostnad samt övrig avsättning i år.
För den verkställande direktören gäller vid uppsägning från bolagets sida, en uppsägningstid om sex månader med bibehållen fast lön och
förmåner, exklusive rörlig ersättning. Efter uppsägningstiden utbetalas avgångsvederlag under 18 månader motsvarande fast lön.
Not 10. Kreditförluster netto
Fordringar till upplupet anskaffningsvärde
2021 2020
Reserveringar - Steg 1 0 -3
0 -3
Räntebärande tillgångar och derivat
Utestående fordringar
42 346
33 269
Nedskrivna belopp -7 -7
Redovisat värde 42 339 33 262
Förändring nedskrivna räntebärande tillgångar och derivat
Belopp vid årets ingång -7 -4
Nedskrivning
0
-3
Belopp vid årets utgång
-7
-7
Not 11. Skatter
Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat
Skattekostnad
2021
2020
Aktuell skatt
2
7
Skatt avseende tidigare års resultat
-
0
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
1
-4
3
3
Skatter redovisade i övrig totalresultat
2021
2020
Uppskjutna skatter hänförligt till säkringsderivat
-1
4
-1
4
Avstämning effektiv skatt
2021
2020
Resultat före skatt
158
140
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 (21,4) procent
-33
-30
Ej avdragsgilla kostnader
0
0
Ej redovisade avdragsgilla kostnader 36 33
Redovisad skattekostnad
3
3
Redovisat i rapporten över finansiell ställning
Skattefordringar (+) och skatteskulder (-)
2021
2020
Skattefordringar
6
4
Skattefordran vid årets slut
6
4
Not 12. Immateriella anläggningstillgångar
2021
2020
Anskaffningsvärde ingående balans
8
8
Årets inköp
1
-
Anskaffningsvärde utgående balans
9
8
Ackumulerade avskrivningar enligt plan ingående balans
-7
-7
Årets avskrivningar enligt plan -1 0
Ackumulerade avskrivningar enligt plan utgående balans -8 -7
Bokfört värde
1
1
Skanska Financial Services finansiella räntebärande tillgångar per 2021-12-31, huvudsakligen bestående av fordringar mot koncernbolag,
20 893 Mkr och övriga banktillgodohavanden, bedöms fortsatt ha låg kreditrisk per balansdagen då tillgångarna har rating med hög
kreditvärdighet varför förlustreserven för dessa tillgångar baseras på 12 månaders förväntade kreditförluster.
Not 13. Materiella anläggningstillgångar
2021
2020
Anskaffningsvärde ingående balans
0
0
Anskaffningsvärde utgående balans
0
0
Ackumulerade avskrivningar enligt plan ingående balans 0 0
Ackumulerade avskrivningar enligt plan utgående balans
0
0
Bokfört värde
0
0
Not 14. Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
2021
2020
Vid årets början
781
2 535
Tillkommande/reglerade fordringar
-778
-1 754
Bokfört värde vid årets slut
3
781
Not 15. Andra långfristiga fordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
2021
2020
Vid årets början
0
10
Tillkommande/reglerade fordringar
101
-10
Bokfört värde vid årets slut
101
0
Not 16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021
2020
Förutbetalda administrationskostnader 7 1
Förutbetalda finansiella kostnader 5 7
12 8
Not 17. Eget kapital
Not 18. Avsättningar
2021 2020
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser - 9
Övriga avsättningar 2 4
2 13
Not 19. Skuldernas förfallotidpunkt
> 5 år < 5 år; >1 år <1 år:> 3 mån < 3 mån Totalt
Obligationslån - 500 - - 500
Skulder till kreditinstitut - 2 834 - - 2 834
Skulder till koncernföretag - 10 785 35 27 595 38 415
Övriga skulder - 3 43 142 189
- 14 122 78 27 737 41 938
Övriga avsättningar utgörs dels av sociala avgifter för aktiesparprogram, se not 8. Normal omloppstid för dessa är cirka 1-3 år.
Eget kapital ska enligt svensk lag fördelas mellan bundna och fria medel. Aktiekapitalet, reservfond samt fond för utvecklingsutgifter utgör
bundet eget kapital. Fria medel utgörs av balanserat resultat, reserv för kassaflödessäkring och årets resultat. Skanska Financial Services
egna kapital fördelas med 50 Mkr på aktiekapital, 10 Mkr på reservfond, 1 Mkr på fond för utvecklingsutgifter, 1 Mkr på reserv för
kassaflödessäkring, 165 Mkr på balanserat resultat och 161 Mkr på årets resultat. Antalet aktier uppgår till 500 000 (500 000) stycken med
ett kvotvärde om 100 (100) kr.
Not 20. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021 2020
Upplupna administrativa kostnader 24 20
Upplupna räntekostnader 11 12
35 32
Not 21. Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Icke-
kassaflödes-
påverkande
förändring
UB 2020 Kassaflöden*
Valutakurs-
differenser
Om-
klassificering
UB 2021
Finansiella långfristiga skulder 3 141 - 192 - 3 333
Finansiella kortfristiga skulder 533 -544 11 - -
Summa 3 674 -544 203 - 3 333
Icke-
kassaflödesp
åverkande
förändring
UB 2019 Kassaflöden*
Valutakurs-
differenser
Om-
klassificering
UB 2020
Finansiella långfristiga skulder 2 363 1 004 -226 - 3 141
Finansiella kortfristiga skulder 1 133 -600 0 - 533
Summa 3 496 404 -226 - 3 674
* Totala kassaflöden i finansieringsverksamheten inkluderar även koncernbidrag 44 (-185).
Not 22. Disposition av vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 326 635 001 kronor skall disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning: 326 635 001 kronor
Not 23. Händelser efter balansdagen
Not 24. Hållbarhetsrapport
Not 25. Eventualförpliktelser
2021
2020
PRI
2
1
Skanska Financial Services omfattas av Skanska ABs (publ) (556000-4615) med säte i Stockholms kommun, hållbarhetsrapport och
upprättar därmed ingen egen rapport.
Ukrainakrisen har lett till ökad volatilitet och riskaversion i marknaden. På kort sikt har detta begränsad påverkan på Skanska Financial
Services. Balansräkningen är stark och en stor del av likviditeten hålls i dollar. Om osäkerheten kvarstår under lång tid kan Skanska
Financial Services påverkas negativt genom ökade kostnader för upplåning.
Not 26. Transaktioner med närstående
Upplysningar om närståenderelationer, transaktioner med närstående och utestående mellanhavanden lämnas enligt IAS 24.
2021
2020
Fordringar hos koncernbolag
20 901
18 136
Skulder till koncernbolag
-38 416
-28 761
Ränteintäkter från koncernbolag
273
367
Räntekostnader till koncernbolag
-75
-159
Övriga rörelseintäkter från koncernbolag
24
26
Inköp från koncernbolag
22
19
I slutet av 2021 gjordes en utdelning på 400 Mkr till moderbolaget Skanska AB.
Not 27. Definitioner nyckeltal
Summa rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning (totala tillgångar)
Totalresultat
Förändring i eget kapital som ej hänför sig till transaktioner med ägarna
Övrigt totalresultat
Totalresultat minus resultat enligt resultaträkningen. I posten ingår omräkningsdifferenser,
påverkan av kassaflödessäkringar samt skatt hänförligt till övrigt totalresultat
Försäkran
Stockholm den 24 mars 2022
Therese Tegner Katarina Bylund
Verkställande direktör och styrelseledamot Styrelseordförande
Jamie Stanbury
Styrelseledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB
Magnus Engvall
Auktoriserad revisor
Netto av ränteintäkter, pensionsränta, räntekostnader, förändring av marknadsvärde samt övrigt
finansnetto
Skanska Financial Services har närståenderelationer med alla bolag inom Skanskakoncernen. 79 % av Skanska Financial Services
ränteintäkter samt rörelseintäkter avser intäkter från andra bolag inom Skanskakoncernen. 29 % av allmänna administrativa kostnader
avser inköp från andra bolag inom Skanskakoncernen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av IFRS respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av
företagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Skanska Financial Services AB (publ), org.nr 556106-3834
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skanska Financial Services AB (publ) för år 2021 med undantag för bolagsstyrningssrapporten
och hållbarhetsrapporten på sidan 3. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 1-2 och 4-24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt redovisningslagen.
Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten på sidan 3. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovis-ningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till bolagets
revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,
årsredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa
områden ska läsas i detta sammanhang.
Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områden.
Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen. Utfallet av vår
granskning och de granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse.
Existens och värdering av externa derivatinstrument
Säkringsredovisning
Skanska Financial Services AB har vissa valutaexponeringar som säkras varigenom
utländsk valuta köps på termin eller genom valutapositioner. Bolaget tillämpar
säkringsredovissning på vissa valutaterminer och valutapositioner. Detta innebär att
värdeförändringen efter beaktande av skatteeffekt i bolaget redovisas i övrigt
totalresultat istället för resultaträkningen. Per 31 december 2021 uppgår
säkringsreserven till en skuld om 1 Mkr i bolaget.
Tillämpningen av säkringsredovisning är centralt för bolagets finansiella rapporter.
Beskrivning av valutarisken, dess hantering och redovisning framgår i not 3.
I vår revision har vi utvärderat och testat bolagets process för att tillämpa
säkringsredovisning bland annat genom att gå igenom processer och rutiner samt
genom att testa ett urval av säkringsrelationerna. Vi har även utvärderat och testat
bolagets process och rutiner för värdering av säkringsinstrumenten. Detta har bland
annat inkluderat avstämning av värderingskurser mot externa källor samt test av
värderingsmodeller och granskning av inputdata till dessa modeller. Vi har även
granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen.
Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen
Skanska Financial Services AB är Skanskakoncernens internbank. Bolaget hanterar
koncernens ränte-, valuta-, kredit-, likviditets, och refinansieringsrisker. De externa
derivatinstrumenten uppgår per 31 december 2021 till fordringar om 88 Mkr respektive
skulder om 178 Mkr i bolaget.
Användning av derivatinstrument är väsentligt i bolagets hantering av sina egna
respektive koncernens risker. Derivatinstrumenten genererar vanligtvis inget kassaflöde
initialt utan är endast ett avtal mellan bolaget och banken. Existens och värdering av
derivatinstrument är centralt för den finansiella rapporteringen varför vi anser att detta
är ett särskilt betydelsefullt område i revisionen. Beskrivning av riskerna, deras
hantering och redovisning framgår i not 3.
I vår revision har vi utvärderat oh testat bolagets process för att ingå derivatavtal
bland annat genom att gå igenom processer och rutiner samt genom att testa ett
urval av transaktionerna. Vi har även utvärderat och granskat bolagets process och
rutiner för värdering av derivatinstrument. Detta har bland annat inkluderat avstämning
av värderingskurser mot externa källor samt test av värderingsmodeller och
granskning av inputdata till dessa modeller. Vi har även granskat lämnade
upplysningar i årsredovisningen.
Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en g grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionserättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra
förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har
vidtagits.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av
årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa om-råden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Revisorns granskning av förvaltning och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Skanska Financial
Services AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar . Vi är oberoende i
förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i got väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-vis-nings-lagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte
är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av Esef-rapporten
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen i ett
format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esefrapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för
Skanska Financial Services AB (publ) för år 2021.
Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.
Enligt vår uppfattning har Esefrapporten #[checksumma] upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.
Grund för uttalande
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esefrapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Skanska Financial Services AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esefrapporten har upprättats i enlighet med 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer nödvändig för att upprätta
Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i
16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.
RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som
uppfyller dessa krav.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt
andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk
rapportering av årsredovisningen och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.
Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekn