Search

Back to search result

Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Back to search result

Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustööd

AS Skanska EMV ja AS Emajõe Veevärk sõlmisid lepingu Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.

Puurmani alevikus on kaks kanalisatsioonisüsteemi ja üks reoveepuhasti. Reovesi voolab

reoveepuhastisse ja kahte biotiiki, puhasti ei tööta. Heitvesi juhitakse teisest serpentiinbiotiigist torustikuga Pedja jõkke, mis on Suur-Emajõe lisajõgi.

Puurmani alevikus väljaehitatud kanalisatsiooni välisvõrk võimaldab kasutada enamus

elanikest kanalisatsiooniteenust. Alevikus on poollahkvoolne kanalisatsiooni välisvõrk – olme- ja tootmisvesi juhitakse kokku ning puhastisse, drenaaživesi juhitakse tehisjärve või immutatakse kuivenduskraavidesse.

Drenaaživete ärajuhtimiseks on ehitatud 1000 m isevoolset torustikku.

Facts

Service: Construction
Mark segment: Water management
Start date: 2008
Completion date: 2009
Clients: AS Emajõe Veevärk
Country: Estonia
City: Puurmanni vald
Project status: Completed