Sök

Nyckeltal

Nedan hittar du Skanskakoncernens nyckeltal enligt segmentsredovisning i sammandrag sedan 2009, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader. Klicka på Framåt och Bakåt för att bläddra.

Helår
Mkr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Intäkter 151 307 154 935 145 029 136 446 131 931 122 534 121 663 135 820
Byggverksamhet 138 001 140 348 128 663 119 092 124 509 114 972 113 213 130 388
Bostadsutveckling 13 264 12 298 9 558 9 234 8 682 8 550 7 581 6 544
Kommersiell fastighetsutveckling 10 226 9 034 10 228 6 206 6 742 5 633 4 648 4 546
Infrastrukturutveckling 237 106 163 87 242 286 319 151
Centralt och elimineringar -10 421 -7 151 -3 583 1 827 -8 244 -6 907 -4 098 -5 809
Rörelseresultat 8 199 6 461 5 766 5 144 4 605 9 087 5 339 5 173
Byggverksamhet 3 546 3 874 4 508 3 880 3 474 3 467 4 389 4 870
Bostadsutveckling 1 605 1 174 683 573 -114 345 559 -16
Kommersiell fastighetsutveckling 2 336 1 947 1 700 1 068 1 448 1 196 920 780
Infrastrukturutveckling 1 818 863 463 401 588 4 726 297 188
Centralt och elimineringar -1 106 -1 397 -1 592 -778 -791 -647 -826 -649
Periodens resultat 6 526 4 929 4 108 3 473 3 305 8 129 3 940 3 595
Periodens resultat per aktie, kr 15,89 11,96 9,98 8,43 8,00 19,72 9,54 8,65
Avkastning på eget kapital, % 28,3 22,5 20,1 17,4 17,5 41,5 21,1 19,7
Orderingång, Mdr kr 170,2 122,1 146,9 114,2 120,1 123,6 130,3 128,8
Orderstock, Mdr kr 196,3 158,2 170,5 134,7 146,7 155,7 147,1 136,5
Operativa finansiella tillgångar(+)/skulder(-), netto 10 595 13 818 8 356 6 718 4 461 9 514
Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutvecklingsenheterna, % 18,4 14,9 10,4 10,1 8,6 8,6 3,8 12,7
Rörelsemarginal Byggverksamheten, %, rullande 12 månader 2,6 2,8 3,5 3,3 2,8 3 3,9 3,7
Räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) 1 219 6 317 698 972 -2 014 2 929 9 914
Kvartal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter 38 827 36 521 37 252 35 297 43 247 37 269 40 354 34 065 43 472 39 111 34 575 27 871 38 817 34 856 34 592 28 181 38 010 33 344 34 225 26 352 36 559 32 051 29 170 24 754 32 665 32 653 30 499 25 846 35 236 35 570 34 900 30 861
Rörelseresultat 3 300 1 266 1 664 1 969 3 060 901 1 668 832 2 312 1 873 925 656 1 651 1 476 1 498 519 1 740 1 418 1 299 148 1 333 1 652 5 651 451 1 269 1 696 1 455 919 1 549 1 567 1 531 675
Periodens resultat 2 703 986 1 318 1 519 2 534 658 1 217 519 1 696 1 322 645 445 1 079 993 1 063 338 1 295 1 003 894 113 1 046 1 310 5 438 335 980 1 233 1 053 674 1 049 1 125 1 123 433
Periodens resultat per aktie, kr 6,59 2,41 3,20 3,69 6,15 1,59 2,96 1,26 4,13 3,21 1,57 1,08 2,62 2,41 2,58 0,82 3,13 2,43 2,17 0,27 2,52 3,18 13,21 0,81 2,37 2,99 2,55 1,63 2,55 2,70 2,70 1,04
Avkastning på eget kapital, % 28,3 28,1 26,7 25,7 22,5 19,1 22,6 20,3 20,1 17,0 15,4 17,6 17,4 18,9 19,4 18,8 17,5 16,1 17,3 40,0 41,5 41,4 42,1 19,2 21,1 21,5 20,8 21,4 19,7 15,4 15,9 13,7
Orderingång, Mdr kr 39,6 46,4 53,9 30,3 29,9 33,9 28,1 30,2 42,2 37,1 37,0 31,2 27,7 29,0 34,6 22,9 32,0 26,5 36,5 25,1 41,0 34,2 26,8 21,6 29,0 28,8 46,9 25,6 34,2 32,9 37,6 24,1
Orderstock, Mdr kr 196,3 191,6 177,9 154,6 158,2 167,5 168,8 181,2 170,5 159,5 151,4 141,3 134,7 139,2 141,7 133,9 146,7 148,7 161,1 152,9 155,7 147,5 139,4 139,4 147,1 147,9 160,4 137,7 136,5 131,8 144,0 141,7
Operativa finansiella tillgångar(+)/skulder(-), netto 10 595 6 827 9 435 10 274 13 818 3 641 2 829 5 871 8 356 2 764 780 3 322 6 718 1 104 1 142 5 000 4 461 2 131 2 333 7 120 9 514 7 856 8 367 8 821
Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutvecklingsenheterna, % 14,9 15,8 15,9 15,8 14,9 14,6 15,3 11,9 10,4 10,1 8,6 8,6 3,8 12,7
Rörelsemarginal Byggverksamheten, %, rullande 12 månader 2,6 2,7 2,6 1,5 2,8 2,8 3,2 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 2,8 3 3 2,8 2,8 2,8 2,9 3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,4 3,2 2,9
Räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) 1 219 -3 210 -463 2 367 6 317 -3 376 -3 909 -1 328 698 -4 224 -5 277 -2 632 972 -4 238 -4 591 -1 250 -2 014 -4 920 -5 028 486 2 929 2 065 4 507 5 708 9 914
Delår 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Dec Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar
Intäkter 151 307 109 070 72 549 35 297 154 935 111 688 74 419 34 065 145 029 101 557 62 446 27 871 136 446 97 629 62 773 28 181 131 931 93 921 60 577 26 352 122 534 85 975 53 924 24 754 121 663 88 998 56 345 25 846 135 820 100 584 65 014 30 861
Rörelseresultat 8 199 4 899 3 633 1 969 6 461 3 401 2 500 832 5 766 3 454 1 581 656 5 144 3 493 2 017 519 4 605 2 865 1 447 148 9 087 7 754 6 102 451 5 339 4 070 2 374 919 5 173 3 624 2 057 675
Periodens resultat 6 526 3 823 2 837 1 519 4 929 2 395 1 737 519 4 108 2 412 1 093 448 3 473 2 394 1 401 338 3 305 2 010 1 007 113 8 129 7 083 5 773 335 3 940 2 960 1 727 674 3 595 2 546 1 421 433
Periodens resultat per aktie, kr 15,89 9,30 6,89 3,69 11,96 5,81 4,22 1,26 9,98 5,85 2,64 1,07 8,43 5,81 3,40 1 8,00 4,87 2,44 0,27 19,72 17,2 14,02 0,81 9,54 7,17 4,18 1,63 8,65 6,1 3,40 1,04
Avkastning på eget kapital, % 28,3 28,1 26,7 25,7 22,5 19,1 22,6 20,3 20,1 17,0 15,4 17,6 17,4 18,9 19,4 18,8 17,5 16,1 17,3 40,0 41,5 41,4 42,1 19,2 21,1 21,5 20,8 21,4 19,7 15,4 15,9 13,7
Orderingång, Mdr kr 170,2 130,6 84,2 30,3 122,1 92,2 58,3 30,2 146,9 104,8 67,7 30,7 114,2 86,5 57,5 22,9 120,1 88,1 61,6 25,1 123,6 82,6 48,4 21,6 130,3 101,3 72,5 25,6 128,8 94,6 61,7 24,1
Orderstock, Mdr kr 196,3 191,6 177,9 154,6 158,2 167,5 168,8 181,2 170,5 159,5 151,4 141,3 134,7 139 142 133,9 146,7 148,7 161,1 152,9 155,7 147,5 139,4 139,4 147,1 147,9 160,4 137,7 136,5 131,8 144,0 141,7
Rullande 12 månader 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Until
Dec 16
Until
Sep 16
Until
Jun 16
Until
Mar 16
Until
Dec 15
Until
Sep 15
Until
Jun 15
Until
Mar 15
Until
Dec 14
Until
Sep 14
Until
Jun 14
Until
Mar 14
Until
Dec 13
Until
Sep 13
Until
Jun 13
Until
Mar 13
Until
Dec 12
Until
Sep 12
Until
Jun 12
Until
Mar 12
Until
Dec 11
Until
Sep 11
Until
Jun 11
Until
Mar 11
Until
Dec 10
Until
Sep 10
Until
Jun 10
Until
Mar 10
Until
Dec 09
Until
Sep 09
Until
Jun 09
Until
Mar 09
Intäkter 151 307 152 317 153 065 156 167 154 935 155 160 157 002 151 223 145 029 140 374 136 119 136 136 136 447 135 639 134 127 133 760 131 931 130 480 129 187 124 132 122 534 118 640 119 242 120 571 121 663 124 234 127 151 130 805 135 820 140 357 140 839 142 989
Rörelseresultat 8 199 7 959 7 594 7 598 6 462 5 713 6 685 5 942 5 767 5 106 4 709 5 282 5 145 5 233 5 175 4 976 4 605 4 198 4 432 8 784 9 087 9 023 9 067 4 871 5 339 5 619 5 490 5 417 5 173 3 846 3 868 3 681
Periodens resultat 6 526 6 357 6 029 5 928 4 929 4 090 4 754 4 182 4 109 3 492 3 163 3 581 3 474 3 689 3 699 3 530 3 305 3 056 3 363 7 907 8 129 8 063 7 986 3 601 3 940 4 009 3 901 3 836 3 595 2 671 2 751 2 712
Periodens resultat per aktie, kr 15,89 15,45 14,63 14,39 11,96 9,94 11,56 10,16 9,98 8,47 7,67 8,69 8,43 8,94 8,96 8,55 8,00 7,39 8,14 19,18 19,72 19,57 19,38 8,72 9,54 9,72 9,43 9,24 8,65 6,35 6,52 6,39
Avkastning på eget kapital, % 28,3 28,1 26,7 25,7 22,5 19,1 22,6 20,3 20,1 17,0 15,4 17,6 17,4 18,9 19,4 18,8 17,5 16,1 17,3 40,0 41,5 41,4 42,1 19,2 21,1 21,5 20,8 21,4 19,7 15,4 15,9 13,7
Orderingång, Mdr kr 170,2 160,5 148,0 122,2 122,1 134,3 137,6 146,5 147,4 133,0 124,9 122,5 115 118,5 116,0 117,9 120,1 129,1 136,8 127,1 123,6 111,6 106,2 126,3 130,3 135,5 139,6 130,3 128,8 122,2 119,7 116,3
Orderstock, Mdr kr 196,3 191,6 177,9 154,6 158,2 167,5 168,8 181,2 170,5 159,5 151,4 141,3 134,7 139,2 141,7 133,9 146,7 148,7 161,1 152,9 155,7 147,5 139,4 139,4 147,1 147,9 160,4 137,7 136,5 131,8 144,0 141,7
Senast uppdaterad: 2017-02-27