Sök

Rapporter över finansiell ställning

Nedan hittar du Skanskakoncernens balansräkningar enligt IFRS i sammandrag sedan 2009, per år och kvartal. Klicka på Framåt och Bakåt för att bläddra.

Helår
Mkr 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 6 837 6 504 7 122 7 449 7 938 7 018 5 906 6 303
Goodwill 5 270 5 256 5 276 4 849 4 882 5 012 3 917 4 363
Immateriella tillgångar 1 034 754 464 346 186 159 354 209
Placeringar i joint ventures och intresseföretag 4 160 2 852 2 618 2 734 2 417 2 526 1 775 2 541
Finansiella anläggningstillgångar 1 016 1 357 1 302 1 892 1 842 2 108 2 122 1 042
Uppskjutna skattefordringar 1 649 1 384 1 225 1 059 1 255 1 671 1 472 1 556
Summa anläggningstillgångar 19 966 18 107 18 007 18 329 18 520 18 494 15 546 16 012
Omsättningstillgångar
Omsättningsfastigheter 33 678 27 020 26 115 25 757 26 904 23 411 20 407 22 970
Material och varulager 1 042 944 1 017 944 1 079 1 014 926 835
Finansiella omsättningstillgångar 10 095 7 496 5 839 5 955 5 838 6 361 6 321 5 593
Skattefordringar 784 691 929 984 568 436 506 534
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 5 751 5 692 5 472 6 232 5 991 5 108 4 941 4 617
Övriga rörelsefordringar 29 759 25 877 26 288 22 227 23 565 22 638 21 304 23 795
Kassa och bank 5 430 11 840 9 107 7 303 5 770 5 307 6 654 9 409
Tillgångar som innehas för försäljning 1 108
Summa omsättningstillgångar 86 539 79 560 74 767 69 402 69 715 64 276 61 058 67 753
SUMMA TILLGÅNGAR 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770 77 712 83 765
varav räntebärande tillgångar 16 318 20 511 16 049 14 997 13 212 13 510 14 845 15 770
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 27 350 24 079 21 251 21 177 19 187 19 413 20 670 19 997
Innehav utan bestämmande inflytande 156 127 154 187 166 170 122 170
Summa Eget kapital 27 506 24 206 21 405 21 364 19 353 19 584 20 793 20 167
SKULDER
Långfristiga skulder
Finansiella långfristiga skulder 3 656 3 874 7 112 6 556 4 820 1 332 1 107 1 913
Pensioner 4 901 3 969 4 655 3 411 4 093 3 757 1 216 2 218
Uppskjutna skatteskulder 1 491 1 286 966 1 002 572 928 1 637 1 535
Långfristiga avsättningar 1 0 0 2 12 17 28 53
Summa långfristiga skulder 10 049 9 129 12 733 10 971 9 497 6 036 3 989 5 718
Kortfristiga skulder
Finansiella kortf ristiga skulder 6 681 6 555 4 086 4 118 6 283 5 562 2 786 3 706
Skatteskulder 489 560 504 622 240 263 1 003 1 064
Kortf ristiga avsättningar 7 227 6 432 6 005 5 649 6 016 5 930 5 037 5 012
Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 18 473 15 821 14 545 15 013 15 760 16 827 16 937 16 899
Övriga rörelseskulder 36 080 34 964 33 496 29 994 31 086 28 568 27 168 31 198
Summa kortfristiga skulder 68 950 64 332 58 636 55 396 59 385 57 150 52 931 57 879
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 505 97 667 92 774 87 731 88 235 82 770 77 712 83 765
varav räntebärande skulder 15 099 14 194 15 351 14 025 15 124 10 581 4 931 7 679
Kvartal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Mkr Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 6 837 6 655 6 547 6 379 6 504 6 492 7 216 7 347 7 122 7 241 7 199 7 242 7 449 7 574 7 821 7 628 7 938 7 614 7 469 7 227 7 018 6 543 6 383 5 942 5 906 5 908 6 124 6 069 6 303 6 482 6 815 6 954
Goodwill 5 270 5 243 5 216 5 150 5 256 5 367 5 433 5 494 5 276 5 226 5 069 4 907 4 849 4 833 4 812 4 687 4 882 4 855 5 009 4 996 5 012 4 260 4 165 4 008 3 917 3 946 4 306 4 235 4 363 4 511 4 784 4 690
Immateriella tillgångar 1 034 913 858 784 754 631 530 482 464 457 408 369 346 323 233 217 186 140 140 151 159 162 516 391 354 151 174 183 209 205 228 235
Placeringar i joint ventures och intresseföretag 4 160 3 429 2 867 2 656 2 852 3 136 3 037 2 804 2 618 3 200 2 949 2 874 2 734 2 509 2 399 1 887 2 417 2 498 2 838 2 739 2 526 2 343 2 019 1 894 1 775 2 600 2 623 2 375 2 541 2 586 2 687 2 494
Finansiella anläggningstillgångar 1 016 1 004 932 1 129 1 357 1 337 1 327 1 271 1 302 1 547 1 532 1 400 1 892 2 290 2 485 2 012 1 842 2 271 2 276 2 258 2 108 2 153 2 185 2 180 2 122 2 248 1 470 1 516 1 042 1 061 567 366
Uppskjutna skattefordringar 1 649 2 090 1 518 1 374 1 384 1 531 1 237 1 259 1 225 1 107 1 009 1 023 1 059 1 098 1 142 1 145 1 255 1 610 1 600 1 467 1 671 1 683 1 565 1 511 1 472 1 382 1 459 1 371 1 556 2 002 1 844 1 906
Summa anläggningstillgångar 19 966 19 334 17 938 17 472 18 107 18 944 18 780 18 657 18 007 18 778 18 166 17 815 18 329 18 627 18 892 17 576 18 520 18 988 19 332 18 838 18 494 17 144 16 833 15 925 15 546 16 236 16 159 15 752 16 012 16 847 16 929 16 649
Omsättningstillgångar
Omsättningsfastigheter 33 678 30 955 28 922 28 751 27 020 28 633 26 811 27 191 26 115 25 892 26 558 26 235 25 757 26 057 27 468 26 218 26 904 25 610 25 748 24 674 23 411 24 119 22 606 22 029 20 407 21 852 21 635 21 407 22 970 22 441 23 628 25 097
Material och varulager 1 042 996 1 219 1 106 944 940 1 118 1 051 1 017 1 002 1 133 1 074 944 961 1 220 1 105 1 079 1 074 1 215 1 109 1 014 1 000 1 033 977 926 851 936 890 835 912 1 261 1 052
Finansiella omsättningstillgångar 10 095 8 926 7 637 7 290 7 496 7 579 6 725 6 996 5 839 6 166 5 746 5 645 5 955 5 687 5 500 5 876 5 838 5 912 6 412 6 259 6 361 6 746 6 265 5 941 6 321 6 501 6 824 6 205 5 593 5 895 6 090 6 306
Skattefordringar 784 831 765 738 691 970 1 041 1 035 929 1 060 930 1 129 984 806 720 436 568 689 1 100 796 436 801 580 391 506 452 520 494 534 590 814 675
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 5 751 6 569 6 700 6 521 5 692 8 043 7 311 6 712 5 472 7 704 6 760 6 305 6 232 7 764 6 290 5 889 5 991 6 827 6 261 5 141 5 108 5 385 5 193 4 600 4 941 4 932 5 327 5 023 4 617 6 196 6 135 6 082
Övriga rörelsefordringar 29 759 26 871 27 471 23 203 25 877 26 639 28 574 28 173 26 288 26 312 24 244 21 682 22 227 23 621 22 941 21 735 23 565 23 963 23 831 21 091 22 638 22 738 22 287 19 419 21 304 22 617 23 310 19 753 23 795 25 611 26 303 23 799
Kassa och bank 5 430 4 480 5 913 7 523 11 840 2 773 3 494 5 453 9 107 4 564 3 023 4 628 7 303 3 523 3 417 6 402 5 770 3 442 1 832 2 435 5 307 3 234 4 594 4 345 6 654 4 237 5 310 7 681 9 409 7 063 5 996 5 789
Tillgångar som innehas för försäljning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 001 1 108
Summa omsättningstillgångar 86 539 79 628 78 627 75 132 79 560 75 577 75 074 76 611 74 767 72700 68 394 66 698 69 402 68 419 67 556 67 661 69 715 67 517 66 399 61 505 64 276 64 022 62 558 57 705 61 058 61 453 63 889 61 468 67 753 68 752 70 243 68 826
SUMMA TILLGÅNGAR 106 505 98 962 96 565 92 604 97 667 94 521 96 854 95 268 92 774 91 478 86 560 84 513 87 731 87 046 86 448 85 237 88 235 86 505 85 731 80 343 82 770 81 166 79 391 74 632 77 712 77 689 80 048 77 220 83 765 85 599 87 172 85 474
varav räntebärande tillgångar 16 318 14 241 14 333 15 716 20 511 11 489 11 372 13 558 16 049 12 165 10 225 11 591 14 997 11 343 11 286 14 109 13 212 11 295 10 231 10 798 13 510 11 878 12 897 12 198 14 845 12 453 13 340 15 120 15 770 13 518 12 398 12 148
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 27 350 21 069 21 793 23 368 24 079 21 315 20 902 22 436 21 251 20 156 19 199 21 189 21 177 20 281 19 272 20 184 19 187 18 235 17 588 20 066 19 413 19 156 20 361 20 246 20 670 17 855 17 974 20 588 19 997 18 849 18 115 18 504
Innehav utan bestämmande inflytande 156 152 145 129 127 125 155 154 154 151 150 144 187 191 194 188 166 160 164 172 170 129 129 125 122 161 159 164 170 176 181 171
Summa Eget kapital 27 506 21 221 21 938 23 497 24 206 21 440 21 057 22 590 21 405 20 307 19 349 21 333 21 364 20 472 19 466 20 372 19 353 18 395 17 752 20 238 19 584 19 286 20 489 20 371 20 793 18 016 18 133 20 753 20 167 19 024 18 296 18 675
SKULDER
Långfristiga skulder
Finansiella långfristiga skulder 3 656 4 063 4 059 3 865 3 874 6 262 6 259 7 083 7 112 7 121 7 165 6 532 6 556 6 106 5 752 5 895 4 820 4 698 4 139 1 317 1 332 1 446 1 515 396 1 107 1 605 1 663 1 721 1 913 1 857 1 769 1 107
Pensioner 4 901 7 273 4 948 3 908 3 969 4 216 4 355 4 527 4 655 4 259 3 634 3 570 3 411 3 405 3 782 3 663 4 093 4 315 4 383 3 637 3 757 3 368 1 714 1 419 1 216 2 581 2 571 1 828 2 218 2 859 3 173 3 796
Uppskjutna skatteskulder 1 491 1 235 941 783 1 286 1 316 1 257 1 112 966 999 881 1 059 1 002 943 820 798 572 710 880 917 928 1 122 1 351 1 572 1 637 1 417 1 514 1 605 1 535 1 861 1 724 1 377
Långfristiga avsättningar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 12 13 13 14 17 19 20 27 28 35 37 49 53 66 69 49
Summa långfristiga skulder 10 049 12 571 9 949 8 556 9 129 11 794 11 871 12 722 12 733 12379 11 681 11 163 10 971 10 456 10 354 10 356 9 497 9 736 9 415 5 885 6 036 5 955 4 600 3 415 3 989 5 639 5 785 5 204 5 718 6 644 6 735 6 328
Kortfristiga skulder
Finansiella kortf ristiga skulder 6 681 6 323 6 018 5 710 6 555 4 657 4 904 3 586 4 086 5 295 4 914 4 245 4 118 6 102 6 483 5 892 6 283 7 396 6 810 5 394 5 562 5 137 5 255 4 754 2 786 4 350 3 276 2 836 3 706 4 322 5 804 5 512
Skatteskulder 489 569 620 768 560 402 287 356 504 401 330 386 622 339 249 219 240 347 357 211 263 385 414 448 1 003 727 580 568 1 064 931 530 556
Kortf ristiga avsättningar 7 227 6 431 6 636 6 247 6 432 5 554 5 681 6 076 6 005 5 478 5 577 5 574 5 649 5 486 5 451 5 594 6 016 5 972 5 788 5 664 5 930 5 352 4 766 4 843 5 037 5 122 5 208 4 924 5 012 4 545 4 463 4 744
Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 18 473 17 777 18 259 15 925 15 821 16 415 16 078 16 568 14 545 15 494 14 876 14 459 15 013 14 756 14 973 14 808 15 760 15 473 17 024 16 483 16 827 16 806 17 137 16 118 16 937 16 410 18 232 16 845 16 899 16 925 17 083 17 134
Övriga rörelseskulder 36 080 34 070 33 145 31 901 34 964 34 259 33 976 33 370 33 496 32 124 29 833 27 353 29 994 29 435 29 472 27 996 31 086 29 186 28 585 26 468 28 568 28 245 26 729 24 682 27 168 27 426 28 834 26 090 31 198 33 208 34 262 32 526
Summa kortfristiga skulder 68 950 65 170 64 678 60 551 64 332 61 287 60 926 59 956 58 636 58792 55 530 52 017 55 396 56 118 56 628 54 509 59 385 58 374 58 564 54 220 57 150 55 925 54 301 50 846 52 931 54 035 56 130 51 263 57 879 59 931 62 141 60 471
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 505 98 962 96 565 92 604 97 667 94 521 93 854 95 268 92 774 91 478 86 560 84 513 87 731 87 046 86 448 85 237 88 235 86 505 85 731 80 343 82 770 81 166 79 391 74 632 77 712 77 689 80 048 77 220 83 765 85 599 87 171 85 474
varav räntebärande skulder 15 099 17 451 14 796 13 349 14 194 14 865 15 281 14 886 15 351 16 389 15 502 14 223 14 025 15 581 15 877 15 359 15 124 16 215 15 259 10 312 10 581 9 813 8 390 6 490 4 931 8 069 7 231 6 288 7 679 8 672 10 377 10 024
Senast uppdaterad: 2017-02-27