Sök

Riskhantering

En viktig del av Skanskas affärsplan för lönsam tillväxt är att kontinuerligt stärka riskhanteringen. Syftet är att identifiera, förebygga och hantera risker - inte att undvika alla risker. 

Skanskas koncernledning (Group Leadership Team, GLT) är ytterst ansvariga för strategiska, finansiella, operationella och regulatoriska risker med stöd av koncernstaber. Ansvar för risker och möjligheter är delegerat i hela linjeorganisationen. Varje affärsenhet är organiserad för att på lämpligt sätt hantera verksamhetens specifika risker och möjligheter.

Så här arbetar vi med risker

Finansiella risker kan avse företagets balansräkning, kreditexponering, betalningsflöden, kunder mm.

Läs mer om finansiella risker

Regulatoriska risker avser allmänna lagar, regler och avtal.

Läs mer om regulatoriska risker

Operationella risker är kortsiktiga och avser byggverksamheten och projektutveckling.

Läs mer om operationella risker

Strategiska risker är långsiktiga och övergripande.

Läs mer om strategiska risker