Sök

Finansiella risker

De finansiella riskerna kan bland annat avse företagets balansräkning, kreditexponeringar, betalningsflöden, kunder, underleverantörer och samarbetspartners samt valuta- och ränterisker.

Typiska finansiella risker inom koncernen

Skanskas balansräkning är exponerad mot såväl externa finansiella risker som mot effekter av den egna verksamheten. Ramarna för koncernens totala investeringar fastställs årsvis av koncernledningen (Group Leadership Team, GLT) och bolagets styrelse. Affärsenheternas investeringar begränsas till ett maximalt belopp för respektive enhet. Varje affärsenhet prioriterar bland potentiella projektstarter som ryms inom dessa gränser. När pågående projekt avyttras eller hyrs ut minskar riskerna och därmed skapas utrymme för nya investeringar.

Andra finansiella risker är kreditexponering, betalningsflöden samt valuta-, ränte- och likviditetsrisker. Även kundernas, underleverantörernas och samarbetspartnernas finansiella ställning kan innebära risker.

Projektens intäkter och kostnader möts normalt i samma valuta med begränsad transaktionsrisk.

Ränterisk avser ränteförändringar som påverkar Skanska-koncernens framtida resultat och kassaflöde.

Valutarisk definieras som valutakursförändringar med negativ resultatpåverkan.

Kreditrisk utgörs dels av risker i de finansiella tillgångarna, dels av risker i samband med att en motpart ej uppfyller sina kontraktuella betalningsåtagande.

Likviditetsrisk avser risken att Skanska-koncernen ej kan möta betalningsförpliktelser till följd av bristande likviditet eller svårighet att ta upp eller omsätta externa lån.

Åtgärd

Supportenheten Skanska Financial Services hanterar koncernens betalningsflöden och utvärderar finansiella risker såsom kredit-, valuta- och ränterisker, kunder, underleverantörer och samarbetspartners.

Kända och budgeterade finansiella flöden med valutaexponering valutasäkras. Koncernens egna kapital som investerats i utländska dotterbolag valutasäkras inte.

Koncernens outnyttjade kreditfaciliteter uppgick vid årsskiftet 2017 till drygt 8 (5,7) miljarder kronor. Löptiden för lånestocken, inklusive löptiden för outnyttjade kreditfaciliteter var 3,5 (2,0) år.

Alla större projekt som löper under lång tid följs upp regelbundet. Koncernledningen gör kvartalsvis uppföljning av större projekt, vilka sammantaget utgör cirka en tredjedel av det totala kontraktsvärdet i pågående projekt.

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.