Sök

Känslighetsanalys

I nedanstående tabell framgår de uppskattade effekterna för koncernen vid förändringar i några utvalda variabler. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel.

Påverkan på koncernen vid förändring av SEK mot övriga valutor

Känslighetsanalysen i tabellen visar koncernens påverkan av förändringar i SEK mot alla valutor samt förändring av USD mot SEK. Siffrorna är baserade på 2016 års resultaträkning och rapport över finansiell ställning.

+ innebär en försvagning av svenska kronan
- innebär en förstärkning av svenska kronan

 

Mdr kronor+/- 10%varav USD +/- 10% 
Intäkter +/- 11,4 +/- 5,8
Rörelseresultat +/- 0,3 +/- 0,2
Eget kapital +/- 2,5 +/- 1,1
Nettofordran/Nettoskuld +/- 0,9 +/- 0,6

 

Relaterad information

Årsredovisningar

På denna sida hittar du våra årsredovisningar sedan 1999.

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.