Sök

Operationella risker

Operationella risker är kortsiktiga och specifika. I vår verksamhet handlar det om våra projekt, och deras genomförande är både en risk och framgångsfaktor. Riskprofilen inom bygg- och projektutvecklingsverksamhet skiljer sig från varandra.

Operationella risker inom byggverksamheten

Att förutse och hantera de operationella riskerna är avgörande för resultatet. Riskerna varierar kraftigt beroende på typen av kontraktsform och ersättningsmodell. Graden av risk står i proportion till projektens storlek och är också avhängig av en väl fungerande riskhantering. Utöver detta spelar även val av teknik, metod och leverantörer in i de operationella riskerna, liksom i vissa fall även mark- och väderförhållanden.

Kartläggning av kompetensen

För att gå vidare till anbud måste ett projekt läsas av i förhållande till Skanska Heat Map – en kartläggning av den specifika kompetensen i varje affärsenhet. Denna analys klargör om enheten har rätt personal, kärnkompetens och kännedom om den lokala marknaden samt om kontraktsform och kundprofil skapar förutsättningar för ett gott slutresultat. De lokala affärsenheterna stöds också av bolagets globala kompetens. Det innefattar forskning- och utvecklingsexpertisens granskning av högriskstrukturer, High Risk Structures, för att förhindra strukturella fel. Skanska Heat Map revideras årligen av de lokala affärsenheterna och godkänns slutligen av koncernledningen.

Operationella risker inom projektutveckling

I utvecklingsprojekt har Skanska de dubbla rollerna som byggare och byggherre. Det innebär att Skanska ansvarar för alla stadier från att köpa mark och ordna tillståndsfrågor till att utveckla, utforma, bygga, hyra ut, sälja och slutligen också svara för garantier av den färdiga produkten. Här ingår också en marknadsrisk eftersom efterfrågan påverkas av utvecklingen i omvärlden och i makroekonomin.

Åtgärd

Stora komplexa projekt godkänns och följs kontinuerligt upp av koncernledningen. Ett antal koncernfunktioner är aktiva för att ge stöd, såsom Skanska Risk Team och Controlling. Organisationsstrukturen i affärsenheterna speglar strukturen i koncernen.

Koncernfunktionen, Skanska Risk Team (SRT), stöder koncernledningen genom att granska och analysera anbudsförslag, investeringar och avyttringar som är föremål för högsta ledningens godkännande (cirka 500 projektmöjligheter per år). Därtill fattar styrelsen beslut om anbud för projekt över en viss storlek. Några återremitteras för att förbättras medan allt färre stoppas.

Livscykelperspektivet innebär att projekten följs upp och stöds återkommande genom hela projekttiden, bl.a. av Controlling. Under projektets genomförande, tillämpas en gemensam metod som omfattar igångsättning, genomförande och avslutning.

Exempel på projektmetodik

Profit scorecard är ett systematiskt sätt för att optimera möjligheterna vid till exempel val av tekniska lösningar, material och leverantörer i genomförandet av kontrakterade projekt. I projektplaneringen ingår analyser av såväl makroekonomi som risk i samband med investering, uthyrning och försäljning.

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.