Sök

Så här arbetar vi med risker

De tusentals projekten är koncernens huvudsakliga inkomstkälla och är direkt avgörande för koncernens resultat. Därför utförs allt mer av risk– och möjlighetsarbetet fortlöpande genom hela genomförandefasen och så nära projekten, kunderna och marknaderna som är möjligt.

Ansvarsområden

I sin verksamhet möter Skanska risker av flera olika slag:

  • Strategiska
  • Finansiella
  • Operationella
  • Regulatoriska

Skanskas koncernledning Group Leadership Team, GLT) är ytterst ansvariga för strategiska, finansiella, operationella och regulatoriska risker med stöd av koncernstaber. Ansvar för risker och möjligheter är delegerat i hela linjeorganisationen. Varje affärsenhet är organiserad för att på lämpligt sätt hantera verksamhetens specifika risker och möjligheter. För att stärka enheterna inom detta område genomförs fortlöpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Riskprofilen skiljer sig från andra industrier

Riskprofilen inom bygg- och projektutvecklingsverksamhet skiljer sig från annan industri. Inom byggverksamheten som har längre orderstock är kapitalbindning, fasta kostnader och rörelsemarginaler lägre. Riskerna och möjligheterna finns i de tusentals projekt som genomförs varje år och som oftast är unika vad gäller utformning, funktion och plats.

Närvaro på olika marknader samt varierande projekttyper, kontraktsformer och kundkategorier utgör i sig en riskspridning. Få möjligheter till upprepning medför att byggande har låg standardiseringsgrad och därför är starkt beroende av medarbetarnas kompetens.

Riskhantering med fokus på projekt

Skanska tillämpar successiv vinstavräkning, dvs. utifrån en slutlägesprognos för projektets resultatutfall redovisas successivt under projektets varaktighet resultat baserat på projektets färdigställandegrad.

Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och samordnade system för kalkylering, prognos och intäkts/kostnadsrapportering finns i koncernen.

Systemet kräver vidare en konsekvent bedömning (prognos) av projektets slutliga utfall, inklusive analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedömningstillfälle. Denna kritiska bedömning görs minst en gång per kvartal. Det verkliga utfallet av projektet vid dess slut kan dock avvika, antingen positivt eller negativt, från denna bedömning.

Rutiner för godkännanden av Skanskas projekt

Inom hela koncernen används en gemensam rutin för att identifiera och hantera risker samt möjligheter:

  • Inom Skanskas byggverksamhet och infrastrukturutveckling används Skanska Tender Approval Procedure (STAP)
  • Inom bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling används Skanska Investment Approval Procedure (SIAP)

Koncernfunktionen, Skanska Risk Team (SRT), stöder SET genom att granska och analysera anbudsförslag, investeringar och avyttringar som är föremål för högsta ledningens godkännande (cirka 400 projektmöjligheter per år). Därtill fattar styrelsen beslut om anbud för projekt över en viss storlek.

Respektive affärsenhet genomför riskbedömningen och identifierar åtgärder för hantering av risker.

Mark Lemon

Senior Vice President Risk Management

Skanska Risk & Opportunity Game

I syfte att öka medvetenheten om och skapa en gemensam hållning till risker, har vi tagit fram ett riskhanteringsspel, Skanska Risk & Opportunity Game.

Mer om riskhanteringsspelet

Så här arbetar vi med etik

Här finner du information om hur vi arbetar med etik inom Skanska.