Sök

Finansiella mål & utfall

Skanskas finansiella mål verkar för att säkerställa att Skanska skapar värde för sina aktieägare, samt avspeglar den affärsmiljö där Skanska är aktiv.

Finansiella mål 2016-2020

I Skanskas affärsplan för perioden 2016–2020 har ett antal finansiella mål fastställts. De finansiella målen bedöms vara de som bäst reflekterar lönsamheten i verksamheten respektive visar det finansiella utrymmet för investeringar och tillväxt. Rörelsemarginalen är ett uttryck för lönsamheten och effektiviteten inom Byggverksamheten. Marginalen påverkas av mixen av kontraktstyper och de olika geografiska marknaderna. Avkastningen på sysselsatt respektive eget kapital är mått på hur väl långivarnas och aktieägarnas kapital används (kapitaleffektivitet) och bedöms vara rättvisande mått för såväl verksamhetsgrenarna inom Projektutveckling som koncernen. Koncernens finansiella styrka möjliggör fortsatt ökade investeringar i Projektutveckling.

Byggverksamheten

Rörelsemarginalen ska vara lika stor eller större än 3,5.

Projektutveckling

Avkastning på sysselsatt kapital sammantaget i Skanskas verksamhetsgrenar inom Projektutveckling ska vara lika stor eller större än 10 procent per år. Från och med 1 januari 2019 är Infrastrukturutveckling inte längre en separat verksamhetsgren. Som en konsekvens av detta inkluderar målet för avkastning på sysselsatt kapital för Projektutveckling inte längre Infrastrukturutveckling. Avkastning från Kommersiell fastighetsutveckling är också baserad på det årliga resultatet istället för på successivt värdeskapande.

Koncernen

Avkastning på eget kapital ska vara lika stor eller större än 18 procent per år.

Koncernen – Finansiell styrka

Från och med 1 januari 2019 har Skanska ett nytt mål som mäter finansiell styrka jämfört med limit, beslutad av styrelsen, om -9 miljarder kronor i justerad räntebärande nettofordran (+) / nettoskuld (-).

Utfall 2019

Tabellen visar de finansiella målen för perioden 2016-2020 samt utfallet för 2019. Under 2019 uppnåddes de finansiella målen för Projektutveckling och koncernen samt för finansiell styrka.

Område Mål 2016-2020 Utfall 2019 Mål uppnått
Byggverksamheten Rörelsemarginal i genomsnitt under en konjunkturcykel ≥ 3,5 Rörelsemarginalen var 2,4% Nej
Projektutveckling Avkastning på sysselsatt kapital årligen sammantaget för Projektutveckling ≥ 10% Avkastning på sysselsatt kapital var 10,3% Ja
Koncernen Avkastning på eget kapital för perioden ska uppgå till ≥ 18% Avkastning på eget kapital var 21,4% Ja
Finansiell styrka Limit om -9 miljarder kronor i justerad räntebärande nettofordran (+) / nettoskuld (-) Justerad räntebärande nettofordran (+) / nettoskuld (-), var +3,2 miljarder kronor Ja

Läs mer om hur Skanska planerar att nå sina mål under Strategi.

Relateterat i About us (på engelska)