Sök

Finansiella mål & utfall

Skanskas finansiella mål verkar för att säkerställa att Skanska skapar värde för sina aktieägare, samt avspeglar den affärsmiljö där Skanska är aktiv. 

Finansiella mål 2016-2020

I Skanskas affärsplan för perioden 2016–2020 har ett antal finansiella mål fastställts. De finansiella målen bedöms vara de som bäst reflekterar lönsamheten i verksamheten respektive visar det finansiella utrymmet för investeringar och tillväxt. Avkastning på eget respektive sysselsatt kapital är ett mått på hur väl aktieägarnas och långivarnas kapital används, kapitaleffektivitet, och bedöms vara ett rättvisande mått för koncernen respektive verksamhetsgrenarna inom Projektutveckling. Rörelsemarginalen, vilken anger lönsamheten i verksamheten efter försäljnings- och administrationskostnader, är ett viktigt prestationsmått i Byggverksamheten. Marginalerna är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs och de kan också variera mellan olika geografiska marknader.

Koncernen

Avkastning på eget kapital ska vara lika stor eller större än 18 procent per år och samtliga fyra verksamhetsgrenar ska uppvisa vinsttillväxt.

Byggverksamheten

Rörelsemarginalen ska vara lika stor eller större än 3,5 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel, och därmed vara bland de bästa i branschen.

Projektutveckling

Avkastning på sysselsatt kapital sammantaget i Skanskas tre verksamhetsgrenar inom Projektutveckling ska vara lika stor eller större än 10 procent per år, och aktiviteterna inom verksamheterna ska öka.

Utfall 2017

Tabellen visar de finansiella målen för perioden 2016-2020 samt utfallet för 2017. Under 2017 uppnåddes samtliga finansiella mål i affärsplanen förutom i Byggverksamheten.

 

OmrådeMål 2016-2020Utfall 2017Mål uppnått

Koncernen

Avkastning på eget kapital för perioden ska uppgå till ≥ 18%

Avkastning på eget kapital var 18,6% Ja
Finansiell styrka Operativa finansiella tillgångar/skulder kan vara negativt om möjligheter uppstår Operativa finansiella tillgångar/skulder, netto, var 9,7 miljarder kronor Ja
Byggverksamheten

Rörelsemarginal i genomsnitt under en konjunkturcykel ≥ 3,5

Rörelsemarginalen var 0,8%

Nej
Projektutveckling

Avkastning på sysselsatt kapital årligen sammantaget för Projektutveckling ≥ 10%

Avkastning på sysselsatt kapital var 14,5%

Ja

 

Läs mer om hur Skanska planerar att nå sina mål under Strategy (på engelska).

Relateterat i About us (på engelska)