Sök

Mål & utfall

Skanskas finansiella mål avspeglar på ett bra sätt koncernens lönsamhet och visar på det finansiella utrymme för investeringar och tillväxt, som är en förutsättning för att vi ska kunna skapa värde. Förutom de finansiella målen har vi satt mål om att uppnå netto noll koldioxidutsläpp senast 2045 i hela värdekedjan för de byggnader och den infrastruktur som vi bygger.

Område Mål Utfall 2020
Byggverksamheten Rörelsemarginal ≥ 3,5 2,5%
Projektutveckling Avkastning på sysselsatt kapital för Projektutveckling ≥ 10% 12,2%
Koncernen Avkastning på eget kapital ≥ 18% 26,0%
Finansiell styrka Limit om -9 miljarder kronor i justerad räntebärande nettofordran (+) / nettoskuld (-) +16,0 mdr kr
Klimatmål -50% minskning av koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet till 2030 jämfört med basår 2015, klimatneutrala till 2045 inklusive värdekedjan -9%

 

Relateterat (på engelska)