Sök

Koncernens styrning

Skanska AB är ett svenskt börsnoterat aktiebolag och styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, Skanskas bolagsordning och börsreglerna för NASDAQ OMX Stockholm. Skanska tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning.

Om Skanskas bolagsstyrning samt styrningsmodell.

Styrstruktur

På denna sida finns generell information om årsstämman.

Årsstämma

Om styrelsens ledamöter och kommittéer samt deras arbete.

Styrelse

Om medlemmarna i Skanskas koncernledning och deras arbete.

Ledning

Här finner du Skanskas senaste bolagsordning.

Bolagsordning

Om de styrdokument som tagits fram för att styra Skanska.

Styrdokument

Bolagsstyrningsrapporter sedan 2006.

Bolagsstyrningsrapporter