Sök

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Beslut tas vid årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag genom att kontakta valberedningen i god tid före stämman.

Valberedningens uppgifter

2018 gav årsstämman styrelsens ordförande mandat att inför varje årsstämma låta de fyra röstmässigt största aktieägarna utse var sin representant till valberedningen där även styrelseordföranden ingår.

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot ska valberedningen bl. a. enligt Svensk kod för bolagsstyrning ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m. Förslagen beslutas om vid årsstämman 2020.

Valberedningen 2019-2020

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i Skanska AB har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
  • Bo Selling, Alecta
  • Lars-Åke Bokenberger, AMF
  • Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Följande ledamöter har lämnat valberedningen efter årsstämman 2020 i Skanska AB, som hölls den 26 mars 2020.

  • Bo Selling, Alecta och
  • Lars-Åke Bokenberger, AMF

De har lämnat valberedningen med anledning av att de lämnat sina respektive positioner hos Alecta och AMF. Med anledning av att Alecta inte längre tillhör en av de fyra största aktieägarna i Skanska AB kommer Alecta inte utse någon ersättare för den avgångne ledamoten. AMF har utsett Dick Bergquist till ersättare för sin avgångne ledamot. Skanska kommer att senast sex månader före årsstämman 2021 genom pressmeddelande offentliggöra samt på bolagets webbplats lämna uppgift om namnen på samtliga ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021 i Skanska AB. Om ledamot utsetts av en viss ägare kommer även ägarens namn anges.

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2020 och senast den 31 december 2019 för att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Valberedningsinstruktion

Kontakta Valberedningen

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

Maila valberedningen