Sök

Årsstämma 2021

Årsstämma i Skanska AB (publ) hölls tisdagen den 30 mars 2021. Ta del av inspelade anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson där de sammanfattar 2020 och blickar framåt.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggjordes den 30 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.