Sök

Årsstämma 2022

Årsstämma i Skanska AB (publ) ägde rum tisdagen den 29 mars 2022.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Anföranden av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson finns tillgängliga nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggjordes den 29 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.