Sök

Revisorer

Ernst & Young AB omvaldes som revisor i Skanska AB vid årsstämman 2024. Revisorerna rapporterar revisionsarbetet till styrelsen vid minst ett styrelsemöte per år.

Bolagets revisor

Vid årsstämman 2024 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i Skanska AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Huvudansvarig revisor är Rickard Andersson. 

Rickard Andersson

Titel: Auktoriserad revisor
Född: 1973
Andra uppdrag:

  • SSAB

  • Securitas

Revisionsarbete rapporteras av på styrelsemöte

Bolagets revisorer är närvarande vid minst ett av styrelsens sammanträden varje år för att direkt till styrelsen rapportera sina iakttagelser från revisionsarbetet. Därvid träffar styrelsen revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.

Relaterad information

Revisionskommittén studerar rapporterna från företagets externa revisorer.

Revisionskommittén

Hur rapportera misstänkt överträdelse

Misstänkta etiska överträdelser kan rapporteras av externa parter likväl som anställda genom vår Code of Conduct Hotline.