Sök

Struktur för bolagsstyrning

Skanskas bolagsstyrning samt styrningsmodell beskrivs på denna sida.

Styrningsstruktur

Principer för bolagsstyrning

God bolagsstyrning säkerställer att Skanska sköts ansvarsfullt, effektivt och på ett hållbart sätt för alla våra intressenter inklusive men inte begränsat till aktieägare, kunder, leverantörer, samhället och medarbetare. Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna regler och processer. Bolagsstyrning syftar även till att säkerställa system och processer för styrelsen och ledningen vad gäller kontroll och övervakning, vägleda våra medarbetare i gott affärsmässigt uppträdande och säkerställa en sund riskkultur.

Skanskas B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap. Som svenskt publikt aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm är Skanska skyldigt att följa en mängd olika externa regelverk som påverkar vår styrning. Skanska har dessutom fastställt interna regelverk för att styra koncernen samt processer för övervakning av affärsenheternas och koncernstabernas efterlevnad av externa och interna regelverk.

Centrala interna styrdokument

 • Bolagsordningen
 • Styrelsens och styrelsekommittéernas arbetsordning
 •  Instruktioner för VD och Koncernchef
 •  Koncernomfattande styrande dokument, inklusive koncernpolicyer, koncernstandarder och instruktioner, koncernriktlinjer samt affärsprocesser för godkännande, kontroll och riskhantering
 • Skanskas Uppförandekod

Centrala externa styrdokument

 • Aktiebolagslagen
 • Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Årsredovisningslagen
 • Lagen om värdepappersmarknaden
 • EU:s Marknadsmissbruksförordning
 • International Financial Reporting Standards (IFRS) och övriga redovisningsregler
 • EU-direktivet om icke finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD)
 • EU:s Taxonomi
 • Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Skanska drivs enligt en decentraliserad styrningsmodell som stödjer bygg- och utvecklingsmarknadernas lokala karaktär, vilket ger affärsenheterna utrymme att utveckla sina verksamheter och leverera enligt plan med bibehållet resultatansvar. Skanskas strategi och mål fastställs på koncernnivå för att säkerställa en effektiv finansiell kapacitet och genomföra en korrekt uppföljning av affärsenheternas resultat och efterlevnad. Enligt principerna för Skanskas decentraliserade styrningsstruktur fastställs krav på koncernnivå medan affärsenheterna ansvarar för hur kraven uppfylls. Varje affärsenhet leds av en verkställande direktör och har egna staber och andra resurser för att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Utöver den löpande verksamheten att hantera projekt, ansvarar affärsenheterna bland annat för sin strategiska utveckling, affärsplaner, investeringar, avyttringar och organisation. Mer information om Skanskas strategi finns tillgänglig i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Mer information om Skanskas bolagsstyrning finns tillgänglig i bolagsstyrningsrapporten.