Sök

Struktur för bolagsstyrning

Skanskas bolagsstyrning samt styrningsmodell beskrivs på denna sida.

Styrningsstrukturen

Principer för Bolagsstyrning

Skanska AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Skanska ABs aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm. Skanska AB och Skanska-koncernen styrs i enlighet med:

  • Skanskas Bolagsordning
  • Aktiebolagslagen
  • Regelverk för emittenter Nasdaq Nordic Main Market
  • Andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar samt interna styrdokument

Skanska tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, som finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Skanskas styrningsmodell

Illustrationen visar styrningsstrukturen för Skanska med aktieägare, Styrelse, VD och Koncernchef, Ledningen, valberedning och styrelsens kommittéer. Även koncernstaber, och supportenheter samt våra tre verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling.