Sök

Styrdokument

Skanskas styrelse och koncernledning har fastställt ett antal policydokument och riktlinjer för att styra koncernens verksamhet. Dessa styrdokument uppdateras fortlöpande för att spegla förändringar i verksamheten och nya krav.


Som ett led i styrningen av koncernens verksamhet har Skanska AB:s styrelse fastställt ett antal policydokument. Koncernledningen har därutöver fastställt mer detaljerade riktlinjer för koncernen.

Dessa policies och riktlinjer finns tillgängliga för samtliga affärsenheter på Skanskas intranät och uppdateras fortlöpande för att spegla förändringar i verksamheten och nya krav.

Styrelsens arbetsordning viktigt styrdokument

Bland de viktigare styrdokumenten kan nämnas styrelsens arbetsordning, finanspolicy, informationspolicy, riskhanteringspolicy och Code of Conduct.

I styrelsens arbetsordning anges vilka ärenden som ska avgöras av styrelsen för Skanska AB, av VD/koncernledningen eller på affärsenhetsnivå. Arbetsordningens tröskelnivåer för beslut är vidare nedbrutna i affärsenheternas egna beslutsregler.

Efterlevnaden av styrdokument följs upp

Regelbunden och systematisk återrapportering av efterlevnaden av viktigare styrdokument, såsom Code of Conduct, sker från affärsenheterna till koncernledningen.