Sök

Styrelse

Styrelsen fattar beslut rörande övergripande frågor om moderbolaget och koncernen, såsom koncernens strategi, investeringar och koncernens organisation. Styrelsen har inrättat tre särskilda kommittéer.

Styrelsen fattar beslut rörande övergripande frågor om moderbolaget och koncernen, såsom koncernens strategi, avgivande av delårsrapporter och årsredovisning, större byggprojekt, investeringar och avyttringar, tillsättande av verkställande direktör samt koncernens organisation.

Styrelsen har inrättat tre särskilda kommittéer: Revisionskommittén, Ersättningskommittén, och Projektkommittén. Av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till kommittéerna. Samtliga kommittéer rapporterar muntligt till styrelsen vid varje sammanträde i enlighet med de arbetsrutiner som är fastslagna i arbetsordningen. Samtliga protokoll från kommittéernas sammanträden tillställs styrelsen. Läs mer om Styrelsens arbete.

Insiderhandel

Information om insiderhandel finns tillgänglig på Svenska Finansinspektionens hemsida.

Presentation av styrelsens medlemmar

Nedan följer en presentation av styrelseledamöterna

Senast uppdaterad: 2018-03-28