Sök

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete fastställdes vid årsstämman 2018 efter förslag från valberedningen.

Den senaste årsstämman, som hölls den 13 april 2018, beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 040 000 kr
  • Övriga styrelseledamöter: 680 000 kr
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 110 000 kr
  • Ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105 000 kr
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 220 000 kr
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 157 500 kr
  • Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 205 000 kr

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Pressmeddelande med rapport från senaste årsstämman

Fler beslut som fattades vid senaste årsstämman.