Sök

Ersättning till styrelsen

Årsstämman 2024 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska skulle utgå enligt följande:

  • 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 800 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
  • 310 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
  • 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
  • 235 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

Enligt riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2023, i den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter fattas av styrelsens ersättningskommitté.

Pressmeddelande med rapport från senaste årsstämman

Fler beslut som fattades vid senaste årsstämman.