Sök

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete fastställdes vid årsstämman 2021 efter förslag från valberedningen.

Den senaste årsstämman, som hölls den 30 mars 2021, beslutade att arvode till icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 175 000 kr
  • Övriga styrelseledamöter: 725 000 kr vardera
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 112 000 kr
  • Ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 107 000 kr vardera
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 260 000 kr
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 185 000 kr vardera
  • Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 215 000 kr vardera

I den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning fattas av ersättningskommittén.

Pressmeddelande med rapport från senaste årsstämman

Fler beslut som fattades vid senaste årsstämman.