Sök

Ersättning till styrelsen

Styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete fastställdes vid årsstämman 2020 efter förslag från valberedningen.

Den senaste årsstämman, som hölls den 26 mars 2020, beslutade att arvode till icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 100 000 kr
  • Övriga styrelseledamöter: 700 000 kr
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 110 000 kr
  • Ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105 000 kr
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 230 000 kr
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 165 000 kr
  • Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 210 000 kr

I den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning fattas av ersättningskommittén.

Pressmeddelande med rapport från senaste årsstämman

Fler beslut som fattades vid senaste årsstämman.