Sök

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utses av styrelsen att bereda styrelsens beslut rörande lön och övriga förmåner för verkställande direktör samt medlemmar i koncernledningen.

Vad ersättningskommittén gör

Ersättningskommitténs huvuduppgift är att bereda styrelsens beslut rörande:

 • Anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning
 • Verkställande direktörens lön och övrig ersättning
 • Ersättnings-, pensions- och anställningsvillkor för medlemmar av koncernledningen
 • Incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar

Medlemmar i ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av:

 • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Jayne McGivern (styrelseledamot sedan 2015)

Ledamöterna utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.

Kommitténs arbete 2018

Kommittén har under året haft sju sammanträden. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.

Viktiga frågor under året har bland annat varit att:

 • Granskning av ledande befattningshavares övriga uppdrag
 • Programmen för rörliga ersättningar for koncernledningen
 • Granska och utvärdera riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare liksom ersättningsstrukturer och -nivåer.
 • Framtagande av förslag om ett nytt långsiktigt aktiesparprogram (Seop 5)