Sök

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utses av styrelsen att bereda styrelsens beslut rörande lön och övriga förmåner för verkställande direktören samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Vad ersättningskommittén gör

Ersättningskommitténs huvuduppgift är att bereda styrelsens beslut rörande:

 • Anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning
 • Verkställande direktörens lön och övrig ersättning
 • Ersättnings-, pensions- och anställningsvillkor för medlemmar av koncernledningen
 • Incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar

Medlemmar i ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av:

 • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)

Ledamöterna utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.

Kommitténs arbete 2022

Kommittén har under året haft sex sammanträden. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.

Viktiga frågor under året har bland annat varit:

 • Granskning av Skanskas program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare
 • Granskning och utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2020 liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
 • Granskning av ledande befattningshavares övriga uppdrag
 • Beslutade att föreslå ändringar av de ersättningsriktlinjer som antogs av årsstämman 2020, främst avseende pensionsförmåner i syfte att anpassa taket för pensionsförmåner för ledande befattningshavare till rådande svensk marknadspraxis, för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2023
 • Granskade och förberedde, för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2023 för godkännande, en ersättningsrapport för 2022 över utbetald och innestående ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna antagna av årsstämman 2020
 • Granskade och förberedde, för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2022 för beslut, förslag beträffande ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6). Seop 6 är det första Skanska aktiesparprogram där målet för tillväxt i vinst per aktie på koncernnivå kompletteras med ett klimatmål på koncernnivå kopplat till koncernens minskning av koldioxidutsläpp