Sök

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utses av styrelsen att bereda styrelsens beslut rörande lön och övriga förmåner för verkställande direktören samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Vad ersättningskommittén gör

Ersättningskommitténs huvuduppgift är att bereda styrelsens beslut rörande:

 • Anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning
 • Verkställande direktörens lön och övrig ersättning
 • Ersättnings-, pensions- och anställningsvillkor för medlemmar av koncernledningen
 • Incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar

Medlemmar i ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av:

 • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)

Ledamöterna utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.

Kommitténs arbete 2023

Under 2023 höll kommittén fem ordinarie möten och ett extra möte per capsulam. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.

Viktiga frågor under året har bland annat varit:

 • Granskning av Skanskas program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare
 • Granskning och utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2020 och reviderade av årsstämman 2023 liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
 • Granskning av ledande befattningshavares övriga uppdrag
 • Granskning och förberedelse av, för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2024 för godkännande, en ersättningsrapport för 2023 över utbetald och innestående ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna antagna av årsstämman 2020
 • Beträffande granskningen av Skanskas aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 som beslutades av årsstämman 2022 (Seop 6) diskuterade kommittén utfallet för 2023 av de för Seop 6 av styrelsen fastställda specifika prestationsmålen. Seop 6 är det första Skanska aktiesparprogram där målet för tillväxt i vinst per aktie på koncernnivå kompletteras med ett klimatmål på koncernnivå kopplat till koncernens minskning av koldioxidutsläpp inom scope 1 och scope 2