Sök

Om Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret for Skanskas organisation och förvaltning och som främsta uppgift att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen.

Styrelsens ansvar

Styrelsen fattar beslut om frågor som rör koncernens strategi, delårsrapporter och årsredovisning, större byggprojekt, investeringar och avyttringar, tillsättande av verkställande direktör och frågor om koncernens organisation.

Ordföranden leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med verkställande direktor for att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. 

Styrelsen har inrättat tre särskilda kommittéer: Revisionskommittén, Ersättningskommittén, och Projektkommittén. Av styrelsens arbetsordning framgår vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till kommittéerna. Samtliga kommittéer rapporterar muntligt till styrelsen vid varje sammanträde i enlighet med de arbetsrutiner som är fastslagna i arbetsordningen. Samtliga protokoll från kommittéernas sammanträden tillställs styrelsen. Läs mer om Styrelsens arbete.

Styrelsens sammansättning

Skanskas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter, med högst tre suppleanter, vilka utses av aktieägarna vid varje årsstämma.

För ytterligare information om de enskilda styrelseledamöterna och suppleanterna finns på sidan Styrelse.

Styrelsens oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Insiderhandel

Information om insynspersoners handel finns tillgänglig på  Finansinspektionens webbplats.