Sök

Revisionskommittén

Revisionskommittén utses årligen av styrelsen och har som huvuduppgift att biträda styrelsen med kontrollen av den ekonomiska rapporteringen samt uppföljning av revisionen av räkenskaperna.

Vad revisionskommittén gör

Revisionskommitténs huvuduppgift är att biträda styrelsen med kontrollen av den ekonomiska rapporteringen och rapporteringsrutinerna, redovisningsprinciper samt uppföljning av revisionen av räkenskaperna för moderbolaget och koncernen. 

Kommittén utvärderar även kvaliteten i koncernens funktioner för rapportering, internrevision och riskhantering. Den tar också del av de externa revisorernas rapporter och synpunkter.

Revisionskommittén övervakar de externa revisorernas bedömning av sin opartiskhet och självständighet. Den ser också till att det finns rutiner för de icke-revisorstjänster som revisorerna tillhandahåller moderbolaget och koncernen samt övervakar vidare att rotationsreglerna för externa revisorer följs.

De externa revisorerna är närvarande vid möten i revisionskommittén. Minst en gång per år träffar kommittén revisorerna utan att någon från koncernledningen är närvarande.

Medlemmar i revisionskommittén

Revisionskommittén består av:

 • Jan Gurander ordförande (styrelseledamot sedan 2019)
 • Hans Biörck (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Henrik Sjölund (styrelseledamot sedan 2024)
 • Åsa Söderström Winberg (styrelseledamot sedan 2020)

Ledamöterna utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.

Kommitténs arbete 2023

Under 2023 höll kommittén sex möten. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.

Viktiga frågor under året har bland annat varit:

 • Kapitalallokering
 • Finansiering
 • Pensionsrapportering
 • Extern rapportering
 • Prövning om nedskrivningbehov
 • Värdering av bygg- och projektutvecklingsprojekt
 • Större tvister
 • Granskning av delårsrapporter och årsredovisning
 • Riskhantering
 • Internkontroll
 • Regelefterlevnad