Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2020 har nio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Aktiviteter under 2020

Under 2020 har nio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Övervakning och kontroll av verksamheten
  • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
  • Strategisk översyn av Skanska
  • Tillbakadragande av utdelningsförslag till årsstämman 2020 mot bakgrund av covid-19
  • Beslut om förslag till utdelning och om att kalla till en extra bolagsstämma
  • Internkontroll
  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2020

  Styrelsemöten Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommitté
Antal möten 9 5 5 12
Ledamot        
Hans Biörck 7 5 5 10
Pär Boman1) 9 5 5 12
Jan Gurander 9 5   12
Fredrik Lundberg 9     12
Catherine Marcus 9     12
Jayne McGivern 8   5 12
Charlotte Strömberg2) 2 1   2
Åsa Söderström Winberg3) 7 4   10
Ola Fält 9      
Richard Hörstedt4) 9     2
Yvonne Stenman 9      
Pär-Olow Johansson5) 4      
Hans Reinholdsson6)        
Anders Rättgård7) 9     10

1) Ordförande i revisionskommittén från och med 27 april 2020.
2) Till och med 26 mars 2020.
3) Från och med 26 mars 2020.
4) Medlem i projektkommittén till och med 26 mars 2020 och suppleant för Anders Rättgård från och med 26 mars 2020.
5) Till och med 1 juli 2020.
6) Från och med 16 december 2020.
7) Medlem i projektkommittén från och med 26 mars 2020.

Senast uppdaterad: 2021-04-01