Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig dagordning som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Rapporter och annan dokumentation, sammanställd enligt fastställda processer, tillhandahålls styrelsen inför varje styrelsemöte för att säkerställa att styrelsen har relevant information och dokumentation som underlag för beslut. Styrelsens arbete bedrivs i först hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer.

Aktiviteter under 2022

Under 2022 har sju styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Övervakning och kontroll av verksamheter
  • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
  • Strategisk översyn av Skanska
  • Cybersäkerhet
  • Internkontroll
  • Riskhantering
  • Etik och regelefterlevnad
  • Hållbarhetsrelaterade frågor, inklusive klimat och hälsa och säkerhet
  • Regelbundna uppdateringar om covid-19-pandemins, Rysslands invasion av Ukraina, samt ökningen av inflation och höjda räntors inverkan på koncernens verksamhet och de marknader där Skanska är verksamt

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2022

  Styrelsen Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommittén
Antal möten 7 6 6 12
Ledamot        
Hans Biörck 7 6 6 12
Pär Boman 7 6 6 12
Jan Gurander 7 6 6 10
Mats Hederos1) 6     10
Fredrik Lundberg 7     12
Catherine Marcus 7     12
Ann E. Massey1) 6     10
Åsa Söderström Winberg 7 6   12
Ola Fält 7      
Richard Hörstedt2) 6     1
Yvonne Stenman 7      
Goran Pajnic1) 5      
Hans Reinholdsson 7      
Anders Rättgård 7     11

1) Från och med den 29 mars 2022
2) Suppleant i projektkommittén för Anders Rättgård.

Senast uppdaterad: 2023-03-29