Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2021 har sju styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Aktiviteter under 2021

Under 2021 har sju styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

 • Övervakning och kontroll av verksamheten
 • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
 • Strategisk översyn av Skanska
 • Internkontroll
 • Riskhantering
 • Regelefterlevnad
 • Hållbarhet
 • Klimat och hälsa
 • Införande av ny verksamhetsgren – Förvaltningsfastigheter
 • Uppdaterade finansiella mål för 2022
 • Uppdaterade Skanskas affärsplan för 2022--2024

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2021

  Styrelsemöten Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommitté
Antal möten 7 6 6 12
Ledamot        
Hans Biörck 7 6 6 12
Pär Boman 7 6 6 12
Jan Gurander1) 7 6 4 11
Fredrik Lundberg 7     11
Catherine Marcus 7     12
Jayne McGivern2) 4   2 8
Åsa Söderström Winberg 6 5   11
Ola Fält 7      
Richard Hörstedt 7      
Yvonne Stenman 7      
Hans Reinholdsson 7      
Anders Rättgård 7     12

1) Ledamot i ersättningskommittén från och med 15 september 2021.
2) Till och med 31 augusti 2021

Senast uppdaterad: 2021-04-01