Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig agenda som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbete bedrivs i först hand inom ramen för formella styrelsemöten samt möten i styrelsens kommittéer. Rapporter och annan dokumentation, sammanställd enligt fastställda processer, tillhandahålls styrelsen inför varje styrelsemöte för att säkerställa att styrelsen har relevant information och dokumentation som underlag för beslut.

Aktiviteter under 2023

Under 2023 höll styrelsen sju ordinarie möten, inklusive det konstituerande sammanträdet, och ett extra möte per capsulam (genom enhälligt, skriftligt beslut). Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Övervakning och kontroll av verksamheter
  • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
  • Strategisk översyn av Skanska
  • Cybersäkerhet
  • Internkontroll
  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Hållbarhetsrelaterade frågor, inklusive klimat, etik och hälsa och säkerhet
  • Styrelsen fick regelbundna uppdateringar om den makroekonomiska utvecklingen, koncernens verksamhet och de marknader där Skanska är verksamt

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2023

  Styrelsen Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommittén
Antal möten 81 6 61 12
Ledamot        
Hans Biörck 8 6 6 12
Pär Boman 8 6 5 12
Jan Gurander 8 6 6 12
Mats Hederos 8     12
Fredrik Lundberg 7     10
Catherine Marcus 8     12
Ann E. Massey 8     12
Åsa Söderström Winberg 8 6   12
Ola Fält 8      
Richard Hörstedt2) 8      
Yvonne Stenman 8      
Goran Pajnic 3      
Hans Reinholdsson 7      
Anders Rättgård 7     12

1) Varav ett möte var ett extra möte som hölls per capsulam (genom enhälligt, skriftligt beslut). 
2) Suppleant i projektkommittén för Anders Rättgård.

Senast uppdaterad: 2024-03-27