Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2018 har tio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Aktiviteter under 2018

Under 2018 har tio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Uppföljning och kontroll av verksamheter
  • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
  • Strategisk översyn av Skanska, vilken innefattade en omstrukturering av Bygg­verksamheten och Infrastrukturutvecklingsverksamheten för att för­bättra lönsamheten, men även organisations-och ledarskapsföränd­ringar samt implementering av ett nytt ramverk för intern styrning
  • Internkontroll
  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2018

  Styrelsemöten Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommittén
Antal möten 10 7 7 11
Ledamot        
Hans Biörck 10 7 7 11
Pär Boman 10 7 7 11
John Carrig* 2 2 2 3
Nina Linander 9 6   11
Fredrik Lundberg 10     11 
Catherine Marcus 10     11
Jayne McGivern  8   11 
Charlotte Strömberg 10 7   11
Ola Fält** 8      
Richard Hörstedt 9     9
Gunnar Larsson* 2      
Yvonne Stenman** 6      
Pär-Olow Johansson 10      
Anders Rättgård 10      

* Till och med 13 april 2018
** Från och med 13 april 2018

Senast uppdaterad: 2019-03-29