Sök

Styrelsens arbete 2016

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under året har åtta styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet, varav ett per capsulam-möte. Vid sammanträdet i september 2016 besökte styrelsen verksamheten i Göteborg tillsammans med ledningen för Skanska Sverige, Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden och BoKlok. Mötesnärvaro visas nedan.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen underlag som sammanställts enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden. All dokumentation är på engelska.

Aktiviteter under 2016

Under året har åtta styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet, varav ett per capsulam-möte. Vid sammanträdet i september 2016 besökte styrelsen verksamheten i Göteborg tillsammans med ledningen för Skanska Sverige, Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden och BoKlok. I samband med sammanträdet besöktes arbetsplatserna vid projekten Marieholmsbron, Park 49 och Tändstickan i Göteborg.

Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas uppdatering och uppföljning av verksamheterna, nedskrivningar av byggprojekt i Polen, uppföljning och uppdatering av affärsplanen för koncernen 2016–2020, antagande av koncernens nya uppförandekod Code of Conduct, genomgång av styrelsens och bolagets åtgärder inom antikorruption, uppföljning av utredningar gällande Tjeckien och Brasilien, successionsplanering för VD, övriga i koncernledningsgruppen och affärsenhetschefer, samt intern kontroll och riskhantering. Stort fokus har legat på arbetsmiljö-och hållbarhetsfrågorna.

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2016

 StyrelsemötenRevisionskommitténErsättningskommitténProjektkommittén
Antal möten 8 7 7 12
Hans Biörck * 6 5 6 8
Johan Karlström 8     12
Fredrik Lundberg 8     12
Nina Linander 8 6   12
John Carrig 8 6 7 12
Charlotte Strömberg 8 6 12
Per Boman 8 6   11
Jayne McGivern 8     12
Gunnar Larsson 7      
Richard Hörstedt 8     12
Lennart Karlsson ** 7      
Pär-Olow Johansson 8      
Thomas Larsson 8      

*Från och med den 6 april 2016.
** Från och med  den 1 januari 2016

Senast uppdaterad: 2017-03-30