Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2019 har sju styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Aktiviteter under 2019

Under 2019 har sju styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Övervakning och kontroll av verksamheten
  • Granskning och godkännande av delårsrapporter och årsredovisning
  • Strategisk översyn av Skanska, vilken innefattade en omstrukturering av den centraleuropeiska bygg­verksamheten
  • Internkontroll
  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2019

  Styrelsemöten Revisionskommittén Ersättningskommittén Projektkommitté
Antal möten 7 5 6 12
Ledamot        
Hans Biörck 7 5 6 12
Pär Boman 7 5 6 11
Jan Gurander * 6 4   8
Nina Linander ** 1 1   1
Fredrik Lundberg 7     11
Catherine Marcus 7     12
Jayne McGivern 7   5 11
Charlotte Strömberg 7 5   12
Ola Fält 6      
Richard Hörstedt 7     12
Yvonne Stenman 7      
Pär-Olow Johansson 6      
Anders Rättgård 7      

* Från 28 mars 2019.
** Till och med 28 mars 2019.

Senast uppdaterad: 2020-04-01