Sök

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Under 2017 har nio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Aktiviteter under 2017

Under året har nio styrelsesammanträden hållits, inklusive det konstituerande sammanträdet. Bland de viktigare frågor som styrelsen har behandlat under året kan nämnas:

  • Tillsättande av ny VD
  • Uppdatering och uppföljning av verksamheterna
  • Granskning av delårsrapporter och årsredovisning
  • Projektnedskrivningar i Polen, Storbritannien och USA Civil
  • Omstrukturering av Byggverksamheten, Infrastrukturutvecklingsverksamheten och koncernstyrningsmodellen
  • Refinansiering av revolverande kreditfacilitet (RCF)
  • Upptagande av ny RCF med grön profil
  • Internkontroll
  • Riskhantering samt regelefterlevnad

Närvaro vid styrelse- och kommittémöten 2017

 StyrelsemötenRevisionskommitténErsättningskommitténProjektkommittén
Antal möten 9 6 7 11
Ledamot        
Hans Biörck 9 6 7 11
Johan Karlström* 9     10
Fredrik Lundberg 9     11
Nina Linander 9 6   11
John Carrig 9 6 7 11
Charlotte Strömberg 9 6   10
Per Boman 9 6 6 11
Jayne McGivern 9   7 10
Catherine Marcus** 8     9
Gunnar Larsson 9      
Richard Hörstedt 9     11
Lennart Karlsson *** 7      
Pär-Olow Johansson 9      
Thomas Larsson 8      

* Till och med 31 december 2017
** Från och med 4 april 2017
*** Till och med 18 januari 2018

Senast uppdaterad: 2018-05-29