Sök

Styrstruktur

Skanskas bolagsstyrning samt styrningsmodell beskrivs på denna sida.

Principer för Bolagsstyrning

Skanska AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Skanska ABs aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm. Skanska AB och Skanska-koncernen styrs i enlighet med:

  • Skanskas Bolagsordning
  • Den svenska Aktiebolagslagen
  • Regelverket för emittenter
  • Andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.

Skanska tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Skanskas styrningsmodell 

Illustrationen visar styrningsstrukturen för Skanska med Aktieägare, Styrelse, VD och Koncernchef, Ledningen, koncernstaber och supportenheter samt våra fyra verksamhetsgrenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling.

Senast uppdaterad: 2016-04-15