Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

2015-04-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 9 april 2015 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2016 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärv är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 9 april 2015 hade Skanska 9 106 328 B-aktier i eget förvar.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900