Sök

Årsstämma i Skanska AB

2016-02-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 6 april 2016 kl 16.00 i Kongresshallen, Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 mars 2016,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 31 mars 2016, helst före kl 12:00.
Anmälan kan ske
• med brev under adress: Skanska AB, Koncernstab Juridik, 112 74 Stockholm, eller
• per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 09.00 – 16.00, eller
• på www.skanska.com under rubriken Årsstämma.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 1 april 2016.

Ombud

Om deltagande sker genom ombud skall fullmakt utfärdas. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken ”Årsstämma” finns fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras i god tid före den 31 mars 2016 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen Seop 1 (2008 – 2010), Seop 2 (2011 – 2013) eller Seop 3 (2014 – 2016), och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan omregistrering bör snarast möjligt och senast den 16 mars 2016 informera bolaget om detta, via telefon 010 449 05 52 eller via e-mail: Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Godkännande av dagordning.
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2015.
9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12) Beslut om ändring av bolagsordningen.
13) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
14) Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
15) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
A. val av styrelseledamot: Johan Karlström
B. val av styrelseledamot: Pär Boman
C. val av styrelseledamot: John Carrig
D. val av styrelseledamot: Nina Linander
E. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg
F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern
G. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg
H. val av styrelseledamot: Hans Biörck
I. val av styrelsens ordförande:  Hans Biörck
16) Val av revisor.
17) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier:
A. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska; samt
B. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska.
19) Beslut om aktiesparprogram innefattande:
A. införande av aktiesparprogram
B. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet av förvärvade egna aktier av serie B; samt
C. aktieswapavtal med tredje part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten 19 B ovan.
20) Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Helena Stjernholm, ordförande, representerande AB Industrivärden, Mats Guldbrand, representerande L E Lundbergföretagen AB, Bo Selling, representerande Alecta, Hans Ek, representerande SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring samt Stuart Graham, styrelseordförande i Skanska AB.

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 8 april 2016, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 13 april 2016.

Punkt 12 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändring i bolagsordningen, § 9 andra stycket, avseende annonsering av kallelse till bolagsstämma: Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter (ändring från Svenska Dagbladet) samt därutöver i minst en daglig tidning (ändring från minst två dagliga tidningar, varav en utkommande i Malmö och en i Göteborg).

Valberedningens förslag under punkterna 13-16

Punkt 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman

Valberedningens förslag: Åtta styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 14 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1 995 000 kronor (år 2015: 1 950 000 kronor) och till övriga stämmovalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 665 000 kronor vardera (år 2015: 650 000 kronor).

För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 200 000 kronor (oförändrat) till var och en av ledamöterna i projektkommittén inklusive dess ordförande, 150 000 kronor (år 2015: 125 000 kronor) till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 200 000 kronor (år 2015: 150 000 kronor) till dess ordförande, samt 100 000 kronor (oförändrat) till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén inklusive dess ordförande. Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:

 15 A.  Johan Karlström omval
 15 B.  Pär Boman omval
 15 C.  John Carrig omval
 15 D.  Nina Linander omval
 15 E.  Fredrik Lundberg omval
 15 F.  Jayne McGivern omval
 15 G.  Charlotte Strömberg omval
 15 H.  Hans Biörck nyval

Valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande:

  15 I.  Hans Biörck nyval

Styrelsens ordförande Stuart Graham har avböjt omval.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com.

Punkt 16 Val av revisor

Valberedningens förslag: Nyval av EY, som har upplyst att om EY väljs kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 17 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som för år 2015 och innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och skall ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om styrelsen bedömer att det av något skäl är rimligt.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i enskilda fall vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Punkt 18 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att möjliggöra säkerställande av framtida leveranser av aktier av serie B under det långsiktiga aktiesparprogrammet, antaget vid årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3) föreslår styrelsen att årsstämman 2016 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor.
• Förvärv av aktier av serie B i Skanska får endast ske på Nasdaq Stockholm.
• Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017.
• Högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet (Seop 3) och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 3.
• Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 
Punkt 18 B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att högst
763 000 aktier av Serie B i Skanska AB, som har förvärvats enligt tidigare tillstånd att förvärva aktier före årsstämman 2017, skall överlåtas för att främst täcka sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop 2) och den 11 april 2013 (Seop 3). Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017. Överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Punkt 19 Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram för koncernens anställda samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Bakgrund

Bolagsstämmor i Skanska AB (”Skanska”) beslöt 2007, 2010 och 2013 att införa långsiktiga aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) (“Seop 1”, “Seop 2” och ” Seop 3”). Vart och ett av Seop 1, Seop 2 och Seop 3 var uppdelat i tre delar; Årsprogram 2008, Årsprogram 2009 och Årsprogram 2010 för Seop 1; Årsprogram 2011, Årsprogram 2012 och Årsprogram 2013 för Seop 2; och Årsprogram 2014, Årsprogram 2015 och Årsprogram 2016 för Seop 3. Det av styrelsen nu föreslagna långsiktiga aktiesparprogrammet (”Seop 4”) bygger på samma principer som Seop 3.

Det föreslagna Seop 4 ger nuvarande och framtida anställda möjlighet att bli aktieägare i Skanska. Syftet med Seop 4 är att skapa aktieägarvärde och förstärka intressegemenskapen mellan deltagarna i Seop 4 och Skanskas aktieägare. Seop 4 bedöms vidare öka dels Skanskas möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal till Skanska-koncernen, dels de anställdas intresse och engagemang för Skanskas verksamhet och utveckling. Mot bakgrund av detta bedöms Seop 4 ha en positiv påverkan på Skanska-koncernens framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Skanska.

Översikt av Seop 4

Seop 4 föreslås rikta sig till fast anställda inom Skanska-koncernen. Förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska, normalt sett genom månatligt sparande (”Sparaktier”), skall de anställda erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska efter utgången av en treårig inlåsningsperiod (”Inlåsningsperioden”). De anställda kan erhålla tilldelning av aktier villkorat av fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”), samt erhålla tilldelning av aktier villkorat också av uppfyllande av vissa prestationsvillkor (”Prestationsaktier”). Prestationsvillkoren skall fastställas av styrelsen, vara resultatbaserade och baseras på de för Seop 4 specifika finansiella målen.

För vardera 4 Sparaktier kan den anställde erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas för vardera 4 Sparaktier skall vara avhängigt den anställdes befattning, med ett intervall om högst 3 till 23 Prestationsaktier.

Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier skall normalt ske månadsvis, tre år efter den anställdes investering i Sparaktier.

Det högsta antal Sparaktier som varje anställd årligen får investera i enligt Seop 4 skall vara begränsat till ett belopp mellan 5 och 10 procent av den anställdes årliga fasta bruttolön, beroende på den anställdes befattning.

Seop 4 föreslås vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett ”Årsprogram”), som löper under räkenskapsåren 2017, 2018 respektive 2019. De totala kostnaderna för respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte överstiga det lägre av 655 miljoner kronor (exklusive justering för inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT .

Seop 4 skall totalt omfatta högst 13 500 000 aktier av serie B i Skanska, motsvarande cirka 3,2 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska, varav högst 11 210 000 aktier kan överlåtas till deltagare i Seop 4 och högst 2 290 000 aktier kan överlåtas på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, huvudsakligen sociala avgifter. Varje Årsprogram skall omfatta högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska.

Styrelsens fullständiga förslag till Seop 4 framgår av punkten A. nedan.

Förslagets beredning

Förslaget till årsstämman rörande Seop 4 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Skanskas ersättningskommitté och efter konsultation med större aktieägare. Ersättningskommittén, bestående av styrelseledamöterna Stuart Graham, Charlotte Strömberg och John Carrig, har redovisat arbetet för styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att Seop 4 skall föreslås årsstämman 2016.

Säkringsåtgärder mm

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, som ett huvudalternativ, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Seop 4 liksom överlåtas på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, huvudsakligen sociala avgifter. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Seop 4 samt att vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B skall kunna ske till dotterbolag till Skanska för säkerställande av åtaganden att leverera aktier av serie B till deltagare i Seop 4. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten B. nedan.

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Skanska skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten C. nedan.

De tre Årsprogrammen kan tillsammans komma att omfatta högst 13 500 000 aktier av serie B. Ovan nämnda bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier intill årsstämman 2017 skall omfatta högst 1 500 000 egna aktier av serie B. Styrelsen avser att återkomma till årsstämmorna 2017, 2018 och 2019 med förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B, för överlåtelse till deltagare i Seop 4 samt för avyttring på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, huvudsakligen sociala avgifter.

Eftersom Seop 4 i princip inte förväntas medföra några initiala utbetalningar för sociala avgifter för Skanska eller något av dess dotterbolag, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman 2016 att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B på en reglerad marknad för att täcka kostnader för sociala avgifter. Styrelsen avser dock att inför överlåtelser av aktier av serie B till deltagare i Seop 4, föreslå vardera av årsstämmorna 2019, 2020, 2021 och 2022 att överlåtelser skall ske av egna aktier av serie B på en reglerad marknad för att täcka ovan nämnda kostnader.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innefattar förslag att årsstämman 2016 beslutar (i) att införa Seop 4 i enlighet med nedanstående villkor i punkten A. och (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad samt att förvärvade egna aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Seop 4, i enlighet med punkten B. nedan. För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar (iii) att Skanska skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten C. nedan.

A. Införande av aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor.

a) Seop 4 riktar sig dels till cirka 40 000 fast anställda inom Skanska-koncernen (”Anställda”), dels till cirka 2 000 nyckelanställda inom Skanska-koncernen (”Nyckelanställda”), dels till cirka 300 chefer inom Skanska-koncernen (”Chefer”). Kategorin Chefer delas upp i tre underkategorier: ”Chefer A” (bestående av medlemmar i koncernledningen, cirka 10 anställda), ”Chefer B” (bestående av affärsenhetschefer och direktörer koncernstaber, cirka 40 anställda) och ”Chefer C” (bestående av andra ledande befattningshavare, cirka 250 anställda).

b) Seop 4 innebär att Anställda, Nyckelanställda och Chefer erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska (Sparaktier) under ett visst räkenskapsår (”Förvärvsperioden”), av Skanska eller av annat bolag inom Skanska-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska. För vardera 4 Sparaktier kommer alla anställda som deltar i Seop 4 ha möjlighet att, efter en treårig inlåsningsperiod (Inlåsningsperioden), erhålla tilldelning av 1 aktie av serie B i Skanska (Matchningsaktie). Därutöver kommer dessa anställda, beroende på uppfyllande av vissa resultatbaserade prestationsvillkor under Förvärvsperioden, vilka är baserade på de för Seop 4 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan), efter Inlåsningsperioden ha möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare aktier av serie B i Skanska (Prestationsaktier). Anställda kan erhålla tilldelning av högst 3 Prestationsaktier, Nyckelanställda högst 7 Prestationsaktier, Chefer C högst 15 Prestationsaktier, Chefer B högst 19 Prestationsaktier och Chefer A högst 23 Prestationsaktier, för vardera 4 Sparaktier.

c) Seop 4 är uppdelat i tre delar (”Årsprogram 2017”, ”Årsprogram 2018” och ”Årsprogram 2019”). Förvärvsperioden omfattar räkenskapsåret 2017 för Årsprogram 2017, räkenskapsåret 2018 för Årsprogram 2018 och räkenskapsåret 2019 för Årsprogram 2019. Inlåsningsperioden löper under tre år från dagen för investering i Sparaktier. Anställda, Nyckelanställda och Chefer kommer att erbjudas deltagande i Årsprogram 2017, 2018 och 2019.

d) Det högsta antal Sparaktier som varje anställd som deltar i Seop 4 får investera i, normalt sett genom månatligt sparande, är beroende av den anställdes lön och om han eller hon deltar i Seop 4 såsom Anställd, Nyckelanställd eller Chef. Sparaktier får förvärvas av Anställda för ett belopp som motsvarar högst 5 procent av den årliga fasta bruttolönen, av Nyckelanställda för ett belopp som motsvarar högst 7,5 procent av den årliga fasta bruttolönen och av Chefer för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av den årliga fasta bruttolönen.

e) En förutsättning för att den anställde skall ha möjlighet att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier inom respektive Årsprogram är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den anställde, under denna Inlåsningsperiod, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för respektive Årsprogram. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod skall således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier.

f) Seop 4 innefattar två kostnadstak; ett beroende på i vilken utsträckning de för Seop 4 specifika finansiella målen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan) har uppfyllts (”Kostnadstak 1”) och ett som är relaterat till Skanska-koncernens EBIT (”Kostnadstak 2”). Beträffande Kostnadstak 1 gäller att för det fall ”Outperform”-målet (såsom definierat nedan) tillämpligt på koncernnivå (dvs. EPS) skulle uppfyllas, får de totala kostnaderna för respektive Årsprogram inte överstiga 655 miljoner kronor, medan om Startpunkten (såsom definierad nedan) tillämplig på koncernnivå (dvs. EPS) inte skulle uppfyllas, eller uppfyllas men inte överskridas (i vilket fall endast Matchningsaktier kan tilldelas), får de totala kostnaderna för respektive Årsprogram inte överstiga 208 miljoner kronor. Vid beräkning av Kostnadstak 1 för respektive Årsprogram skall justering ske för inflation från 31 december 2015. Kostnadstak 2 innebär att den totala kostnaden för respektive Årsprogram inte får överstiga 15 procent av Skanska-koncernens EBIT för den tillämpliga Förvärvsperioden. Det faktiska kostnadstaket är således det lägsta av Kostnadstak 1 respektive Kostnadstak 2. Administrativa kostnader för Seop 4 skall inte beaktas vid beräkning av om de totala kostnaderna uppgår till Kostnadstak 1 eller Kostnadstak 2. För det fall anslutningsgraden och utfallet av tilldelningen av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna skulle komma att resultera i en total kostnad överstigande något av de tillämpliga kostnadstaken för något av Årsprogrammen, kommer tilldelningsgraden att reduceras proportionellt.

g) Matchnings- och Prestationsaktier kan normalt sett tilldelas först efter Inlåsningsperioden för respektive Årsprogram, vilken uppgår till tre år. Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagare inom ramen för respektive Årsprogram beräknas ske månadsvis tre år efter investeringen i respektive Sparaktie, vilket innebär att tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas ske månadsvis under räkenskapsåret 2020 för Årsprogram 2017, under räkenskapsåret 2021 för Årsprogram 2018 och under räkenskapsåret 2022 för Årsprogram 2019.

h) I de fall deltagarnas sparande för investering i Sparaktier sker i annan valuta än i svenska kronor, kommer de förvärvade Sparaktierna efter utgången av Inlåsningsperioden att värderas till en fast växelkurs mellan den aktuella valutan och den svenska kronan, förutsatt att deltagaren behållit Sparaktierna och varit fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden. Eventuell differens mellan Sparaktiernas värde i den aktuella valutan, till följd av valutakursförändringar under Inlåsningsperioden, beräknad på växelkursen på första dagen i Inlåsningsperioden jämfört med aktuell växelkurs på dagen efter utgången av Inlåsningsperioden, regleras genom att antalet erhållna Matchnings- och/eller Prestationsaktier ökas alternativt minskas.

i) Styrelsen skall äga rätt att fastställa de närmare villkoren för Seop 4. Styrelsen får i samband därmed göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

j) Om det sker betydande förändringar i Skanska-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier enligt Seop 4 blir orimliga, skall styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Seop 4, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier skall utgå över huvud taget, för ett visst Årsprogram eller för deltagare i Seop 4 verksamma inom en viss affärsenhet. Styrelsen skall vidare ha möjlighet att, helt eller delvis, ställa in icke påbörjade Årsprogram samt ha möjlighet att, helt eller delvis, avsluta Seop 4 för det fall någon av årsstämmorna 2017-2019 inte fattar beslut om erforderliga återköp av egna aktier.

k) Deltagande i Seop 4 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

l) Seop 4 skall totalt omfatta högst 13 500 000 aktier av serie B i Skanska, varav högst 11 210 000 aktier kan överlåtas till deltagare i Seop 4 och högst 2 290 000 aktier kan överlåtas av Skanska på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, huvudsakligen sociala avgifter. Varje Årsprogram skall omfatta högst
4 500 000 aktier av serie B i Skanska. Detta innebär att styrelsen skall äga rätt att besluta om en proportionellt reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier om kursutvecklingen i Skanskas aktie av serie B under Förvärvsperioden resulterar i att antalet Matchnings- och Prestationsaktier, samt aktier som kan överlåtas på en reglerad marknad för att täcka kostnader förenade med Seop 4, totalt överstiger 4 500 000 för ett Årsprogram.

m) Antalet Matchnings- och Prestationsaktier omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.
 
Resultatbaserade prestationsvillkor

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att ett antal resultatbaserade prestationsvillkor uppfylls under Förvärvsperioden för respektive Årsprogram. Villkoren är baserade på de för Seop 4 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen. De finansiella målen består av finansiella mål på koncern-, affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå. Kostnaderna för Seop 4 kommer att belastas koncernen och respektive affärsenhet vid beräknandet av om de finansiella målen har uppfyllts.

Det finansiella mål som är tillämpligt på koncernnivå är tillväxt i EPS. De finansiella mål som är tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå varierar beroende på vilken verksamhetsgren som den relevanta affärsenheten eller affärsenhetsgruppen tillhör.

De finansiella målen tillämpas också olika beroende på den anställdes befattning. Hur de finansiella målen tillämpas i förhållande till respektive deltagarkategori beskrivs närmare i styrelsens fullständiga förslag.

För att någon tilldelning av Prestationsaktier skall ske måste startpunkten för relevant finansiellt mål (”Startpunkten”) uppnås och för att maximal tilldelning av Prestationsaktier skall ske måste målet för relevant finansiellt mål överträffas (””Outperform”-målet”) uppnås. Startpunkten och ”Outperform”-målet (vilka bildar ”Målintervallet”) för respektive finansiellt mål och Årsprogram kommer att fastställas av styrelsen.

Målintervallet avseende tillväxt i EPS kommer att fastställas av styrelsen i enlighet med följande förfarande. I slutet av räkenskapsåret 2016 kommer styrelsen att fastställa en EPS-bas per 1 januari 2017. EPS-basen kommer utgå från EPS-basen från 2016 avseende Seop 3 och utgör den initiala referenspunkten för Seop 4 (”EPS-basen”). Utifrån EPS-basen kommer en linjär baslinje att dras som slutar 31 december 2019 (”EPS-baslinjen”), dvs. som löper över räkenskapsåren 2017 till och med 2019. EPS-baslinjen kommer att innebära en tillväxt med 5 procent i EPS för vart och ett av räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. I slutet av räkenskapsåret 2016, 2017 och 2018 kommer styrelsen att fastställa Målintervallet för Årsprogram 2017, 2018 respektive 2019.

Startpunkten för Årsprogram 2017 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-basen. Startpunkten för Årsprogrammen 2018 och 2019 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid inledningen av sådant Årsprogram. ”Outperform”-målet för respektive Årsprogram 2017, 2018 och 2019 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid utgången av sådant Årsprogram. Det kommer inte att finnas något tak för vilken nivå som ”Outperform”-målet kan fastställas på.

Målintervallen för de finansiella målen tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå kommer att fastställas av styrelsen med syftet att stödja EPS-baslinjen och ”Outperform”-målet avseende tillväxt i EPS.

Vid ett utfall mellan Startpunkten och ”Outperform”-målet kommer en proportionell tilldelning av Prestationsaktier att ske. Följande exempel illustrerar hur tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier skall beräknas för kategorin Anställda, baserat på en investering i 4 Sparaktier:


• Om Startpunkten ej uppnås, kommer den anställde att erhålla tilldelning av Matchningsaktier enligt den garanterade tilldelningen om 1 Matchningsaktie för vardera 4 Sparaktier.  Ingen tilldelning av Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) kommer att ske, vilket medför en total tilldelning om 1 aktie av serie B i Skanska för vardera 4 Sparaktier.
• Om Startpunkten uppnås och ”Outperform”-målet, proportionellt mellan Startpunkten och ”Outperform”-målet, uppnås till 50 procent, kommer den anställde att erhålla tilldelning av Matchningsaktier enligt den garanterade tilldelningen om 1 Matchningsaktie för vardera 4 förvärvade Sparaktier.  Tilldelningen av antalet Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) reduceras med 50 procent, vilket medför en total tilldelning om 2,5 aktier av serie B i Skanska (dvs. 1 Matchningsaktie och 1,5 Prestationsaktier) för vardera 4 Sparaktier.
• Om ”Outperform”-målet uppnås kommer den anställde att erhålla Matchningsaktier enligt den garanterade tilldelningen om 1 Matchningsaktie för vardera 4 Sparaktier.  Maximal tilldelning av Prestationsaktier (som maximalt kan uppgå till 3 Prestationsaktier) kommer att ske, vilket medför en total tilldelning om 4 aktier av serie B i Skanska (dvs. 1 Matchningsaktie och 3 Prestationsaktier) för vardera 4 Sparaktier.

Motsvarande beräkning för tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier skall göras för Nyckelanställda och Chefer. Som framgått ovan kan dock Nyckelanställda erhålla tilldelning av högst 7 Prestationsaktier och Chefer erhålla tilldelning av högst mellan 15 och 23 Prestationsaktier (beroende på underkategori) för vardera 4 Sparaktier.

Det antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas kommer att fastställas efter utgången av räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019 avseende deltagande inom ramen för Årsprogram 2017, 2018 respektive 2019.

De för Seop 4 specifika finansiella målen kommer att offentliggöras av Skanska i samband med årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 avseende Årsprogram 2017, årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 avseende Årsprogram 2018 och årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 avseende Årsprogram 2019.

B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 4 av förvärvade egna aktier av serie B

1) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad
Beslut om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad får ske på följande villkor.
a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.
b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017.
c) Högst 1 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 4 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4, huvudsakligen sociala avgifter.
d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

2) Beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 4 av förvärvade egna aktier av serie B
Beslut om överlåtelser av Skanskas egna aktier av serie B får ske på följande villkor.
a) Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Skanska, varvid högst 11 210 000 aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 4.
b) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Skanska-koncernen som är deltagare i Seop 4. Vidare skall dotterbolag till Skanska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Seop 4, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Skanska-koncernen som deltar i Seop 4.
c) Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 4 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022.
d) Antalet aktier av serie B i Skanska som kan komma att överlåtas inom ramen för Seop 4 omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.
 
C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B. ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Seop 4 genom att Skanska skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Skanska till sådana anställda som deltar i Seop 4.

Villkor

Stämmans beslut om inrättandet av Seop 4 enligt punkten 19 A ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 19 B ovan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 19 C ovan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna Seop 4. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Skanska och aktieägarna att deltagarna i Seop 4 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Skanska.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 12, 18 A och 18 B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 19 A och 19 C ovan krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 19 B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

För en beskrivning av Skanskas övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 37 i Skanska AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Fulllständiga förslag mm

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 12 och 17-19 på dagordningen, samt styrelsens yttranden enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm, på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 26 februari 2016, och sänds till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida www.skanska.com senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning, och riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (år 2015), ingår i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 846 700 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 056 372 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 9 286 570 av serie B, motsvarande 9 286 570 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i februari 2016
Skanska AB (publ)
Styrelsen