Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2016-04-06 19:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska ABs årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2015 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2016.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Pär Boman, John Carrig, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Nina Linander, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg.

Hans Biörck valdes till ny styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 995 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter: 665 000 kronor.
- Ledamot i styrelsens ersättningskommitté, inklusive ordföranden: 100 000 kronor.
- Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 200 000 kronor.
- Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 150 000 kronor.
- Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 200 000 kronor.

Stämman valde EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen avseende annonsering av kallelse till bolagsstämma.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta högst 763 000 aktier av serie B i Skanska som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop 2011-2013) och den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Vid årsstämman antogs även styrelsens förslag till det långsiktiga aktiesparprogrammet Seop (2017-2019), för koncernens samtliga permanent anställda för perioden 2017-2019. Stämman bemyndigade styrelsen att återköpa högst 1 500 000 egna B-aktier fram till nästa årsstämma för leverans av aktier till deltagarna i det nya programmet. Vidare beslöt stämman att godkänna överlåtelse av högst 11 210 000 Skanska B-aktier till deltagarna i programmet. Varje årsprogram skall omfatta högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska.