Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier mm

2016-04-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 6 april 2016 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2017 får förvärv ske av högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärv är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Styrelsen har även beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017 får förvärv ske av högst 1 500 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, Seop (2017 – 2019).

Vidare beslutade styrelsen att utnyttja årsstämmans bemyndigande om överlåtelse av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2017 får överlåtelse ske av högst 763 000 aktier av serie B i Skanska, för att täcka främst sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram Seop (2011 – 2013) och Seop (2014 – 2016).

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 6 april 2016 hade Skanska 10 164 888 B-aktier i eget förvar.