Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-04-29 16:20 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2016 har på aktieägares begäran 3 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 476 932.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 841 540 aktier av serie A, och 400 061 532 av serie B.