Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2017-04-04 13:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska ABs årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2017 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 6 april 2017.

Stämman beslutade att utöka antalet stämmovalda styrelseledamöter från åtta till nio och inga suppleanter.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Johan Karlström, Pär Boman, John Carrig, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern, Charlotte Strömberg och Hans Biörck. Stämman valde Catherine Marcus till ny styrelseledamot.
 
Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 040 000 kronor.
  • Övriga styrelseledamöter: 680 000 kronor.
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 220 000 kronor.
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 157 500 kronor.
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 110 000 kronor.
  • Övriga ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105 000 kronor
  • Ordföranden och ledamöter i styrelsens projektkommitté: 205 000 kronor.

Stämman omvalde EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 6 april 2016 (2017-2019), Seop 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta högst 763 000 aktier av serie B i Skanska som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av Skankas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (2014-2016), Seop 3.