Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2017-12-30 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2017 har på aktieägares begäran 1 600 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 701 798.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 755 414 aktier av serie A, och 400 147 658 av serie B.