Sök

Skanska presenterar preliminärt helårsresultat till följd av nedskrivningar och förslår bibehållen utdelning

2018-01-17 08:00 CET
Pressmeddelande

Efter en strategisk översyn som påbörjades under hösten 2017 kommer Skanska att genomföra en omfattande omstrukturering för att förbättra lönsamheten. Den strategiska översynen och dess åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med totalt cirka 1,1 miljarder kronor, och cirka 600 miljoner i 2018. Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie.

 

För att förbättra lönsamheten kommer Skanska att minska verksamheten i de olönsamma affärsenheterna, öka fokus på kostnadskontroll och riskhantering. Skanska genomför också ett antal organisations- och ledarskapsförändringar. Som en följd av otillfredsställande resultat i flera av byggenheterna har Skanska beslutat om följande åtgärder: omstrukturera byggenheterna i Polen, lämna energisektorn i USA, fokusera på kärnverksamheten i UK och fortsätta anpassa verksamheten i Tjeckien till en tuffare marknad.

De nordiska byggenheterna är fortsatt starka.

Inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling är marknaden god och ambitionerna att växa består.

Till följd av den svaga marknaden i Europa kommer Skanska att minska sin verksamhet inom infrastrukturutveckling och koncentrera sig på den amerikanska marknaden.

Omstruktureringen av byggenheterna innebär en nedskrivning om totalt 1 miljard kronor, som inte har påverkan på kassaflödet, och en kostnad för omstrukturering om cirka 100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017.

Resultatet för byggverksamheten utanför Norden är mycket otillfredsställande under det fjärde kvartalet 2017. Projektnedskrivningar i den polska byggverksamheten belastar resultatet med cirka 400 miljoner kronor.

Efter nedskrivning, kostnad för omstrukturering och projektnedskrivningar beräknas rörelseresultatet för helåret 2017 bli cirka 5,3 miljarder kronor och vinsten per aktie 12 kronor.

Rörelseresultatet för helåret 2017 fördelat på segment:

 

Jan-dec 2017 exkl engångsposter

Engångsposter (Nedskrivningar och omstrukturering)

Jan-dec 2017 inkl engångsposter

 Jan-dec 2016

Mdr kr

 

 

 

 

Rörelseresultat

       

Byggverksamhet

2,1

-1,0

1,1

3,5

Bostadsutveckling

1,7

 

1,7

1,6

Kommersiell fastighetsutveckling

2,7

 

2,7

2,3

Infrastrukturutveckling

0,9

 

0,9

1,8

Centralt och elimineringar

-1,0

-0,1

-1,1

-1,1

Totalt

6,4

-1,1

5,3

8,2

Vinst per aktie, kr

   

12

15,89

 

Omstruktureringen av flera affärsenheter fortsätter under året och kommer även att omfatta en översyn av koncernens styrning i syfte att minska kostnader och öka effektivitet. Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3 000 anställda. Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen.

Utifrån Skanskas resultat har Skanskas styrelse föreslagit en bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie.

En telefonkonferens kommer att hållas idag onsdag 17 januari, klockan 09:00 CET. Under telefonkonferensen kommer Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson och Ekonomi- och finansdirektör Peter Wallin att beskriva situationen och svara på frågor.

För att delta i telefonkonferensen ring, 08-505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Övrig information som berör det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras i Skanskas bokslutskommuniké som presenteras den 1 februari, 2018.