Sök

Kommuniké från årsstämman i Skanska AB (publ)

2018-04-13 12:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB (publ)s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2018 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 april 2018.

Stämman beslutade att utse sju stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter samt omvalde styrelseledamöterna Pär Boman, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern, Charlotte Strömberg, Hans Biörck och Catherine Marcus.
 
Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

• Styrelsens ordförande: 2 040 000 kronor.

• Övriga styrelseledamöter: 680 000 kronor.

• Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 220 000 kronor.

• Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 157 500 kronor.

• Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 110 000 kronor.

• Övriga ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105 000 kronor.

• Ordföranden och ledamöter i styrelsens projektkommitté: 205 000 kronor.

Stämman omvalde EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Stämman beslutade att anta samma instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av ett sista datum, 31 december, för att
valberedningen ska överväga att ta in nya ledamöter i valberedningen vid
ägarförändringar.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 6 april 2016 (2017-2019), Seop 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta högst 700 000 aktier av serie B i Skanska som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av Skankas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (2014-2016), Seop 3.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: https://group.skanska.com under menyn Koncernens styrning/Årsstämma.

 

Pdf-version av pressmeddelandet kan laddas ner via länk nedan.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900