Sök

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier mm

2018-04-13 16:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid styrelsemöte den 13 april 2018 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2019, får förvärv ske av högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärv är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram (2017– 2019), Seop 4.

Vidare beslutade styrelsen att utnyttja årsstämmans bemyndigande om överlåtelse av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2019, får överlåtelse ske av högst 700 000 aktier av serie B i Skanska, för att täcka främst sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram (2014 – 2016), Seop 3.

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Den 13 april 2018 hade Skanska 11 589 087 B-aktier i eget förvar.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900