Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

2019-02-20 08:00 CET
Pressmeddelande

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr. 556000-4615, kallas till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.00. Kaffe och kaka serveras före stämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019, och

• anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 22 mars 2019.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras

• skriftligen till: Skanska AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,

• per telefon 08-402 92 81 vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00, eller

• på bolagets webbplats www.group.skanska.com.

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieägares antal eventuella biträden (högst två).

Inträdeskorten till årsstämman kommer att skickas ut per post med början lördagen den 23 mars 2019.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt), eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska sändas till bolaget under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för aktiesparprogrammen Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016) och/eller Seop 4 (2017–2019) och som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast fredagen den 8 mars 2019 informera bolaget om detta, per telefon +46 (0)10 448 03 83 eller per e-post på adress Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för aktiesparprogrammen. En sådan begäran om rösträttsregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Dagordning

1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Redovisning av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under 2018 och anföranden av verkställande direktören.

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018 och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2018.

9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2018.

10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2018.

12) Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13) Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer samt till revisor.

14) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

A. val av styrelseledamot: Hans Biörck (omval)

B. val av styrelseledamot: Pär Boman (omval)

C. val av styrelseledamot: Jan Gurander (nyval)

D. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg (omval)

E. val av styrelseledamot:  Catherine Marcus (omval)

F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern (omval)

G. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg (omval)

H. val av styrelsens ordförande:  Hans Biörck (omval)

15) Val av revisor.

16) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

17) Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022

(”Seop 5”), innefattande:

A. beslut om aktiesparprogram;

B. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i aktiesparprogrammet av förvärvade egna aktier av serie B; samt

C. aktieswapavtal med tredje part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten B. ovan.

18) Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, utgörs av ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Bo Selling (Alecta), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Hans Biörck (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 – Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs.

Punkt 13 – Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer samt till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska utgå med 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande (2018: 2 040 000 kronor), med 700 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (2018: 680 000 kronor), med 230 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (2018: 220 000 kronor) och med 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2018: 157 500 kronor), med 110 000 kronor till ordförande i Ersättningskommittén (2018: 110 000 kronor) och med 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2018: 105 000 kronor), samt med 210 000 kronor vardera till ordförande i Projektkommittén och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2018: 205 000 kronor). Detta innebär en höjning av det totala arvodet på 2,9%.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2020:

• Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg.

• Val av Jan Gurander till ny styrelseledamot.

• Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 1 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 april 2019.

Punkt 16 – Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Skanska AB (publ) för tiden till slutet av årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen (Group Leadership Team).

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska kunna utges i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan ledande befattningshavaren och bolagets aktieägare. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägare, anställda och andra intressenter. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl.

Vid uppsägning från bolagets sida gäller normalt en uppsägningstid om 6 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön, eller alternativt en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och ge befattningshavaren rätt att erhålla tjänstepension från vanligtvis 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram för 2020, 2021 och 2022 (”Seop 5”)

Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innefattar förslag att årsstämman 2019 beslutar (i) om Seop 5 i enlighet med nedanstående villkor i punkten A. och (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad samt att förvärvade egna aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Seop 5, i enlighet med punkten B. nedan. För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar (iii) att Skanska ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten C. nedan.

Stämmans beslut om inrättandet av Seop 5 enligt punkten A. nedan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B. nedan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten C. nedan.

Översikt av Seop 5

Seop 5 föreslås rikta sig till fast anställda inom Skanska-koncernen. Förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska, normalt sett genom månatligt sparande (”Sparaktier”), ska de anställda erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska efter utgången av en treårig inlåsningsperiod (”Inlåsningsperioden”). Anställda (definierat nedan) och Nyckelanställda (definierat nedan) kan erhålla tilldelning av aktier villkorat enbart av fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”), samt erhålla tilldelning av aktier villkorat också av uppfyllande av vissa prestationsvillkor (”Prestationsaktier”). Chefer kan enbart erhålla tilldelning av Prestationsaktier. Prestationsvillkorens nivå ska fastställas av styrelsen, vara resultatbaserade och baseras på de för Seop 5 specifika finansiella målen.

För vardera 4 Sparaktier kan Anställda och Nyckelanställda erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas för vardera 4 Sparaktier ska vara avhängigt den anställdes befattning, med ett intervall om högst 3 till 24 Prestationsaktier.

Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier ska normalt ske månadsvis, tre år efter den anställdes investering i Sparaktier.

Det högsta antal Sparaktier som varje anställd årligen får investera i enligt Seop 5 ska vara begränsat till ett belopp mellan 5 och 10 procent av den anställdes årliga fasta bruttolön, beroende på den anställdes befattning.

Seop 5 föreslås vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett ”Årsprogram”), som löper under räkenskapsåren 2020, 2021 respektive 2022. De totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte överstiga det lägre av 700 miljoner kronor (exklusive justering för inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT .

Seop 5 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska, motsvarande cirka 2,9 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska.

Styrelsens fullständiga förslag till Seop 5 framgår av punkten A. nedan.

Överlåtelse av aktier under Seop 5

För att kunna genomföra Seop 5 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt Seop 5. Styrelsen har kommit fram till att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att årsstämman 2019, som ett huvudalternativ beslutar om, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Seop 5. För det ändamålet föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Seop 5 samt att vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B ska kunna ske till dotterbolag till Skanska för säkerställande av åtaganden att leverera aktier av serie B till deltagare i Seop 5. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten B. nedan.

De tre Årsprogrammen kan tillsammans komma att omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B. Ovan nämnda bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier intill årsstämman 2020 ska omfatta högst 1 000 000 egna aktier av serie B.

Styrelsens förslag till beslut

A. Beslut om aktiesparprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor.

a) Seop 5 riktar sig dels till cirka 32 000 fast anställda inom Skanska-koncernen (”Anställda”), dels till cirka 2 000 nyckelanställda inom Skanska-koncernen (”Nyckelanställda”), dels till cirka 300 chefer inom Skanska-koncernen (”Chefer”). Kategorin Chefer delas upp i tre underkategorier: ”Chefer A” (bestående av medlemmar i koncernledningen, cirka 6 anställda), ”Chefer B” (bestående av affärsenhetschefer och koncernstabschefer, cirka 20 anställda) och ”Chefer C” (bestående av andra ledande befattningshavare, cirka 280 anställda).

b) Seop 5 innebär att Anställda, Nyckelanställda och Chefer erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska (Sparaktier) under ett visst räkenskapsår (”Förvärvsperioden”), av Skanska eller av annat bolag inom Skanska-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska. För vardera 4 Sparaktier kommer Anställda och Nyckelanställda som deltar i Seop 5 ha möjlighet att, efter en treårig inlåsningsperiod (Inlåsningsperioden), erhålla tilldelning av 1 aktie av serie B i Skanska (Matchningsaktie). Chefer kommer inte att tilldelas Matchningsaktier. Därutöver kommer alla anställda som deltar i Seop 5, beroende på uppfyllande av vissa resultatbaserade prestationsvillkor under Förvärvsperioden, vilka är baserade på de för Seop 5 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan), efter Inlåsningsperioden ha möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare aktier av serie B i Skanska (Prestationsaktier). Anställda kan erhålla tilldelning av högst 3 Prestationsaktier, Nyckelanställda högst 7 Prestationsaktier, Chefer C högst 16 Prestationsaktier, Chefer B högst 20 Prestationsaktier och Chefer A högst 24 Prestationsaktier, för vardera 4 Sparaktier.

c) Seop 5 är uppdelat i tre delar (”Årsprogram 2020”, ”Årsprogram 2021” och ”Årsprogram 2022”). Förvärvsperioden omfattar räkenskapsåret 2020 för Årsprogram 2020, räkenskapsåret 2021 för Årsprogram 2021 och räkenskapsåret 2022 för Årsprogram 2022. Inlåsningsperioden löper under tre år från dagen för investering i Sparaktier. Anställda, Nyckelanställda och Chefer kommer att erbjudas deltagande i Årsprogram 2020, 2021 och 2022.

d) Det högsta antal Sparaktier som varje anställd som deltar i Seop 5 får investera i, normalt sett genom månatligt sparande, är beroende av den anställdes lön och om han eller hon deltar i Seop 5 såsom Anställd, Nyckelanställd eller Chef. Sparaktier får förvärvas av Anställda för ett belopp som motsvarar högst 5 procent av den årliga fasta bruttolönen, av Nyckelanställda för ett belopp som motsvarar högst 7,5 procent av den årliga fasta bruttolönen och av Chefer för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av den årliga fasta bruttolönen.

e) En förutsättning för att den anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchnings- och/eller Prestationsaktier inom respektive Årsprogram är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den anställde, under denna Inlåsningsperiod, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för respektive Årsprogram. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod ska således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier.

f) Seop 5 innefattar två kostnadstak; ett beroende på i vilken utsträckning de för Seop 5 specifika finansiella målen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan) har uppfyllts (”Kostnadstak 1”) och ett som är relaterat till Skanska-koncernens EBIT  (”Kostnadstak 2”). Beträffande Kostnadstak 1 gäller att för det fall ”Outperform”-målet (såsom definierat nedan) tillämpligt på koncernnivå (dvs. EPS) skulle uppfyllas, får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 700 miljoner kronor, medan om Startpunkten (såsom definierad nedan) tillämplig på koncernnivå (dvs. EPS) inte skulle uppfyllas, eller uppfyllas men inte överskridas (i vilket fall endast Matchningsaktier kan tilldelas), får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 225 miljoner kronor. Vid beräkning av Kostnadstak 1 för respektive Årsprogram ska justering ske för inflation från 31 december 2018. Kostnadstak 2 innebär att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte får överstiga 15 procent av Skanska-koncernens EBIT för den tillämpliga Förvärvsperioden. Det faktiska kostnadstaket är således det lägsta av Kostnadstak 1 respektive Kostnadstak 2. Administrativa kostnader för Seop 5 ska inte beaktas vid beräkning av om de totala kostnaderna uppgår till Kostnadstak 1 eller Kostnadstak 2.

För det fall anslutningsgraden och utfallet av tilldelningen av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna skulle komma att resultera i en total kostnad överstigande något av de tillämpliga kostnadstaken för något av Årsprogrammen, kommer tilldelningsgraden att reduceras proportionellt.

g) Matchnings- och Prestationsaktier kan normalt sett tilldelas först efter Inlåsningsperioden för respektive Årsprogram, vilken uppgår till tre år. Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagare inom ramen för respektive Årsprogram beräknas ske månadsvis tre år efter investeringen i respektive Sparaktie, vilket innebär att tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas ske månadsvis under räkenskapsåret 2023 för Årsprogram 2020, under räkenskapsåret 2024 för Årsprogram 2021 och under räkenskapsåret 2025 för Årsprogram 2022.

h) I de fall deltagarnas sparande för investering i Sparaktier sker i annan valuta än i svenska kronor, kommer de förvärvade Sparaktierna efter utgången av Inlåsningsperioden att värderas till en fast växelkurs mellan den aktuella valutan och den svenska kronan, förutsatt att deltagaren behållit Sparaktierna och varit fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden. Eventuell differens mellan Sparaktiernas värde i den aktuella valutan, till följd av valutakursförändringar under Inlåsningsperioden, beräknad på växelkursen på första dagen i Inlåsningsperioden jämfört med aktuell växelkurs på dagen efter utgången av Inlåsningsperioden, regleras genom att antalet erhållna Matchnings- och/eller Prestationsaktier ökas alternativt minskas.

i) Styrelsen ska äga rätt att fastställa de närmare villkoren för Seop 5. Styrelsen får i samband därmed göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

j) Om det sker betydande förändringar i Skanska-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier enligt Seop 5 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Seop 5, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier ska utgå över huvud taget, för ett visst Årsprogram eller för deltagare i Seop 5 verksamma inom en viss affärsenhet. Styrelsen ska vidare ha möjlighet att, helt eller delvis, ställa in icke påbörjade Årsprogram samt ha möjlighet att, helt eller delvis, avsluta Seop 5 för det fall någon av årsstämmorna 2020-2022 inte fattar beslut om erforderliga återköp av egna aktier.

k) Deltagande i Seop 5 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

l) Seop 5 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Detta innebär att styrelsen ska äga rätt att besluta om en proportionellt reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier om kursutvecklingen i Skanskas aktie av serie B under Förvärvsperioden resulterar i att antalet Matchnings- och Prestationsaktier överstiger 4 000 000 för ett Årsprogram.

m) Antalet Matchnings- och Prestationsaktier omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

Resultatbaserade prestationsvillkor

Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att ett antal resultatbaserade prestationsvillkor uppfylls under Förvärvsperioden för respektive Årsprogram. Villkoren är baserade på de för Seop 5 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen. De Seop 5 specifika finansiella målen består av finansiella mål på koncern, affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå. Kostnaderna för Seop 5 kommer att belastas koncernen och respektive affärsenhet vid beräknandet av om de finansiella målen har uppfyllts.

Det finansiella mål som är tillämpligt på koncernnivå är tillväxt i EPS. De finansiella mål som är tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå varierar beroende på vilken verksamhetsgren som den relevanta affärsenheten eller affärsenhetsgruppen tillhör. De finansiella målen tillämpas också olika beroende på den anställdes befattning.

För att någon tilldelning av Prestationsaktier ska ske måste startpunkten för relevant finansiellt mål (”Startpunkten”) uppnås och för att maximal tilldelning av Prestationsaktier ska ske måste målet för relevant finansiellt mål (””Outperform”-målet”) uppnås. Startpunkten och ”Outperform”-målet (vilka bildar ”Målintervallet”) för respektive finansiellt mål och Årsprogram kommer att fastställas av styrelsen.

Målintervallet avseende tillväxt i EPS kommer att fastställas av styrelsen i enlighet med följande förfarande. Efter utgången av räkenskapsåret 2019 kommer styrelsen att fastställa en EPS-bas per 1 januari 2020, baserad på EPS-utfallet 2019, justerad för eventuella större engångsposter, som den initiala referenspunkten för Seop 5 (”EPS-basen”). Utifrån EPS-basen kommer en linjär baslinje att dras som slutar 31 december 2022 (”EPS-baslinjen”), dvs. som löper över räkenskapsåren 2020 till och med 2022. EPS-baslinjen kommer att innebära en tillväxt med 5 procent i EPS för vart och ett av räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022. I slutet av räkenskapsåret 2019, 2020 och 2021 kommer styrelsen att fastställa Målintervallet för Årsprogram 2020, 2021 respektive 2022.

Startpunkten för Årsprogram 2020 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-basen. Startpunkten för Årsprogrammen 2021 och 2022 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid inledningen av sådant Årsprogram. ”Outperform”-målet för respektive Årsprogram 2020, 2021 och 2022 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid utgången av sådant Årsprogram. Det kommer inte att finnas något tak för vilken nivå som ”Outperform”-målet kan fastställas på. Se Bilaga 2, avsnitt 1 för en grafisk beskrivning.

Målintervallen för de finansiella målen tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå kommer att fastställas av styrelsen med syftet att stödja EPS-baslinjen och ”Outperform”-målet avseende tillväxt i EPS.

Vid ett utfall mellan Startpunkten och ”Outperform”-målet kommer en proportionell tilldelning av Prestationsaktier att ske. Det antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas kommer att fastställas efter utgången av räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 avseende deltagande inom ramen för Årsprogram 2020, 2021 respektive 2022.

De för Seop 5 specifika finansiella målen kommer att offentliggöras av Skanska i samband med årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 avseende Årsprogram 2020, årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 avseende Årsprogram 2021 och årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 avseende Årsprogram 2022.

B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade egna aktier av serie B

1) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad

Beslut om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad får ske på följande villkor.

a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020.

c) Högst 1 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5.

d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

2) Beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade egna aktier av serie B

Överlåtelser av Skanskas egna aktier av serie B får ske på följande villkor.

a) Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Skanska, varvid högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5.

b) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Skanska-koncernen som är deltagare i Seop 5. Vidare ska dotterbolag till Skanska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska, varvid sådant bolag ska vara skyldigt att, enligt villkoren för Seop 5, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Skanska-koncernen som deltar i Seop 5.

c) Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025.

d) Antalet aktier av serie B i Skanska som kan komma att överlåtas inom ramen för Seop 5 omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

e) Överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med punkten B.1) ovan och (iii) som kommer att förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska.

C. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B. ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Seop 5 genom att Skanska ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Skanska till sådana anställda som deltar i Seop 5.

______________________

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt punkten A. ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget enligt punkten B. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget enligt punkten C. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Huvudsakliga ändringar i förhållande till Seop 4

För att ytterligare stärka kopplingen mellan ersättning och prestation och intressegemenskapen mellan Skanskas Chefer och aktieägare, föreslås följande huvudsakliga ändringar göras i Seop 5 i förhållande till Seop 4:

• Inga Matchningsaktier ska kunna tilldelas Chefer men istället ska det maximala antalet Prestationsaktier utökas med en aktie till respektive kategori Chefer.

• Chefer B ska mätas på koncernmål till 100%, d.v.s. tillväxt i vinst per aktie (”EPS”), istället för delvis koncernmål och delvis mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp.

• Chefer C ska mätas på koncernmål till 50%, d.v.s. tillväxt i EPS, och på mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp till 50%, istället för koncernmål till 25% och mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp till 75%.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna Seop 5. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Skanska och aktieägarna att deltagarna i Seop 5 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Skanska.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 16–17 ovan samt valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 2 och 12–15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna, finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com.  Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget under punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (med anledning av förslaget under punkt 17 B. ovan) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 725 759 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 177 313 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 9 771 654 av serie B, motsvarande 9 771 654 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/491be4/globalassets/corporate-governance/annual-general-meeting/2019/integritetspolicy-for-bolagsstamma.pdf.

 

 

_____________

Stockholm i februari 2019

Skanska AB (publ)

Styrelsen

 

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900