Sök

Huvudbudskap Kapitalmarknadsdag 2019

2019-03-21 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har introducerat ett nytt mål för finansiell styrka, justerad nettoskuld. Det nya målet ersätter Skanskas tidigare mål för finansiell styrka, Operativa finansiella tillgångar/skulder. Med start 2019 ska den justerade nettoskulden inte understiga -9 miljarder kronor.

Skanskas befintliga finansiella mål i sammandrag:

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutvecklingen: ≥ 10%

• Rörelsemarginal i Byggverksamheten: ≥ 3,5

• Justerad nettoskuld: inte under -9 miljarder kronor

• Avkastning på eget kapital: ≥ 18%

Baserat på den förväntade utvecklingen i befintlig orderstock kommer Skanska sannolikt inte att uppnå målet för rörelsemarginalen i Byggverksamheten under 2019 och 2020.