Sök

Kommuniké från årsstämman 2019 i Skanska AB (publ)

2019-03-28 13:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Årsstämma 2019 i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 28 mars 2019 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 1 april 2019, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 april 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg omvaldes till styrelseledamöter. Jan Gurander valdes till ny styrelseledamot. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. Nina Linander lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Pär-Olow Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden till styrelsens ledamöter. Höjt årligt arvode till styrelsens ordförande om 2 100 000 kronor) och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 700 000 kronor vardera. Arvode för arbete i styrelsens kommittéer till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande. Höjt årligt arvode till ordföranden i Revisionskommittén om 230 000 kronor och till övriga ledamöter i kommittén om 165 000 kronor vardera, oförändrat årligt arvode till ordföranden i Ersättningskommittén om 110 000 kronor och till övriga ledamöter i kommittén om 105 000 kronor vardera, samt höjt årligt arvode till ordföranden i Projektkommittén och till övriga ledamöter i kommittén om 210 000 kronor vardera.

Revisor

Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiesparprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (”Seop 5”) för fast anställda inom Skanska-koncernen (för närvarande cirka 32 000 fast anställda (”Anställda”), 2 000 nyckelanställda (”Nyckelanställda”) samt 300 chefer (”Chefer”) (bestående av medlemmar i koncernledningen, affärsenhetschefer, koncernstabschefer och andra ledande befattningshavare)), omfattande högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska. Det högsta antal s.k. Sparaktier som varje anställd får investera i enligt Seop 5, normalt genom månatligt sparande, är begränsat till ett belopp mellan 5 och 10 procent av den anställdes årliga fasta bruttolön, beroende på den anställdes befattning. Tilldelning av aktier av
serie B i Skanska sker vederlagsfritt efter utgången av en treårig inlåsningsperiod. Deltagare i kategorierna Anställda och Nyckelanställda kan erhålla tilldelning av s.k. Matchningsaktier, förutsatt att deltagaren kvarstår i sin anställning och bibehåller egen initial investering i Sparaktier under den treåriga inlåsningsperioden, samt erhålla tilldelning av s.k. Prestationsaktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har uppfyllts. Deltagare i kategorin Chefer kan enbart erhålla tilldelning av Prestationsaktier. Prestationsvillkorens nivå fastställs av styrelsen, är resultatbaserade och baseras på de för Seop 5 specifika finansiella målen, vilka på koncernnivå är kopplade till tillväxt i vinst per aktie (EPS). Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier sker månadsvis, tre år efter den anställdes investering i Sparaktier. För vardera 4 Sparaktier kan deltagare i kategorierna Anställda och Nyckelanställda erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas för vardera 4 Sparaktier kommer att vara avhängigt den anställdes befattning, med ett intervall om högst 3 till 24 Prestationsaktier.

Seop 5 kommer att vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett ”Årsprogram”), som löper under räkenskapsåren 2020, 2021 respektive 2022. De totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte överstiga det lägre av 700 miljoner kronor (exklusive justering för inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT (resultat före finansiella poster och skatt). Skanska har för närvarande 419 903 072 utgivna aktier, varav 19 721 759 aktier av serie A och 400 181 313 aktier av serie B. De 12 000 000 aktier av serie B i Skanska som omfattas av Seop 5 motsvarar cirka 2,9 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska. Varje Årsprogram skall omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020, besluta om förvärv av högst 1 000 000 egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att högst 12 000 000 förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900