Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2019

2019-07-24 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2019 jämfört med januari–juni 2018

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

• Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till –2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –1,1 miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,9 (11,1) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och audiocast den 24 juli 2019, klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 75663807#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957