Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

2020-02-20 07:30 CET
Pressmeddelande

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr. 556000–4615, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 10.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 9.00. Före stämman serveras kaffe och smörgås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2020, och
• anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 20 mars 2020.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras
• med brev till Skanska AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
• per telefon 08-402 92 81 vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00, eller
• på bolagets webbplats www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början lördagen den 21 mars 2020.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt), eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska sändas till bolaget under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2020 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för aktiesparprogrammen Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016), Seop 4 (2017–2019) och/eller Seop 5 (2020–2022) och som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast fredagen den 6 mars 2020 informera bolaget om detta, per telefon 010–448 03 83 eller per e-post: Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för aktiesparprogrammen. En sådan begäran om rösträttsregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning


1) Stämmans öppnande.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Godkännande av dagordning.
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019 och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2019.
9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2019.
12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13) Bestämmande av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor.
14) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande.
A. val av styrelseledamot: Hans Biörck (omval)
B. val av styrelseledamot: Pär Boman (omval)
C. val av styrelseledamot: Jan Gurander (omval)
D. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg (omval)
E. val av styrelseledamot:  Catherine Marcus (omval)
F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern (omval)
G. val av styrelseledamot: Åsa Söderström Winberg (nyval)
H. val av styrelsens ordförande:  Hans Biörck (omval)
15) Val av revisor.
16) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
17) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad.
18) Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, utsedd i enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, består av ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Lars-Åke Bokenberger (AMF), Bo Selling (Alecta) samt Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ).

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 – Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till slutet av årsstämman 2021 ska utgå med 2 160 000  kronor till styrelsens ordförande (2019: 2 100 000 kronor), med 720 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (2019: 700 000 kronor), med 235 000 kronor till ordförande i revisionskommittén (2019: 230 000 kronor) och med 170 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2019: 165 000 kronor), med 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén (2019: 110 000 kronor) och med 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2019: 105 000 kronor), samt med 215 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2019: 210 000 kronor). Detta innebär en höjning av det totala arvodet på 2,8 %.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2021:
• Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Jayne McGivern.
• Val av Åsa Söderström Winberg till ny styrelseledamot.
• Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 6,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 mars 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020.

Punkt 16 – Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Skanska AB (publ) (”bolaget”). Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen (Group Leadership Team). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda. Detta genomförs genom de finansiella och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs närmare i avsnitt ”Rörlig kontantersättning” nedan.

Bolagets målsättning med att ha program för rörlig kontantersättning och det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet är att (i) driva beteenden som stödjer bolagets långsiktiga och kortsiktiga affärsresultat och skapa värde för aktieägarna, (ii) göra bolaget attraktivt som arbetsgivare för topptalanger, (iii) behålla nyckelpersoner inom bolaget och (iv) öka medarbetarnas intresse och engagemang för bolagets verksamhet och utveckling.

För information om bolagets affärsstrategi, se bolagets webbplats: https://group.skanska.com/sv/about-us/strategi/.

Total ersättning

Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där den ledande befattningshavaren är placerad och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensions- och försäkringsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterade till ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen, och får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Den rörliga kontantersättningen ska beakta både finansiell och icke-finansiell prestation. Utfallet i relation till förutbestämda och mätbara finansiella mål ska bestämma den totala (finansiella) bonuspotentialen, d.v.s. de finansiella målen utgör basen för den totala bonuspotentialen. Detta utfall kan reduceras beroende på utfallet av de icke-finansiella målen. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan ledande befattningshavare och bolagets aktieägare.

De finansiella målen för den rörliga kontantersättningen kan vara relaterade till koncernens resultat före skatt, till relevant affärsenhets resultat före finansiella poster och skatt m.m.

De icke-finansiella målen ska främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller till bolagets hållbarhetsagenda. De icke-finansiella målen ska sammanlagt motsvara 50 procent av den totala bonusen vilket innebär att det totala bonusutfallet kan reduceras med maximalt 50 procent om de icke-finansiella målen inte är uppfyllda.

När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning målen uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar ersättningskommittén för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkoren för rörlig kontantersättning ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar gentemot aktieägarna, anställda och andra intressenter. Det ska vidare finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Vidare ska styrelsen ha möjlighet att återta utbetald rörlig kontantersättning om det i efterhand visar sig att ledande befattningshavaren har brutit mot Skanskas Uppförandekod eller Skanskas övriga värderingar, policyer, standarder eller instruktioner.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för den verkställande direktören ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningskommittén. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av ersättningskommittén på förslag av verkställande direktören.

Pension och försäkringar
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen). Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För det fall att den rörliga kontantersättningen är pensionsgrundande ska pensionspremierna på den rörliga kontantersättningen för premiebestämd pension uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring, bostadsförmån, hemresor, skattekompensation, parkering och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

För ledande befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Långsiktiga aktiesparprogram

I bolaget har inrättats långsiktiga aktiesparprogram, Skanska Employee Ownership Programs (”Seop 4” och ”Seop 5”). De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Nya program kan beslutas av bolagsstämman. Seop 4 och Seop 5 ger nuvarande och framtida anställda möjlighet att bli aktieägare i Skanska och omfattar fast anställda inom Skanska-koncernen. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhetsagenda. Dessa prestationskrav består av finansiella mål på koncern, affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå. Det finansiella mål som för närvarande är tillämpligt på koncernnivå är tillväxt i vinst per aktie (”EPS”). De finansiella mål som gäller på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå varierar beroende på vilken verksamhetsgren som den relevanta affärsenheten eller affärsenhetsgruppen tillhör, enligt nedan tabell.

Byggverksamhet: Bostadsutveckling: Kommersiell utveckling:
EBIT EBIT EBIT
- ROCE Uthyrda kvadratmeter

 

Seop 4 och Seop 5 uppställer vidare krav på egen investering och treårig innehavs- och anställningstid.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolaget gäller normalt en uppsägningstid om 6 månader kombinerat med avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast kontantlön, eller alternativt en uppsägningstid motsvarande högst 12 månader i kombination med avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast kontantlön. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

I den mån icke anställd bolagsstämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om konsultarvode och annan ersättning till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter fattas av ersättningskommittén.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningskommitténs och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningskommitténs ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad

Bakgrund

Årsstämman 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag (i) om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (vardera ett ”Årsprogram”) för fast anställda inom Skanska-koncernen (Skanska Employee Ownership Program, “Seop 5”), (ii) att högst 12 000 000 egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier, (iii) att varje Årsprogram får omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska, samt (iv) att överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2019, och (iii) som kommer att förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska.

Styrelsens förslag till beslut

I syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Seop 5 på de villkor som beslutades av årsstämman 2019, föreslår styrelsen att årsstämman 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor. 
a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.
b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021.
c) Högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5.
d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen avser att återkomma till årsstämmorna 2021 och 2022 med förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B, för överlåtelse till deltagare i Seop 5.

Majoritetsregler

Stämmans beslut enligt punkten 16 ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget under punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

För en beskrivning av Skanskas aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 37 i bolagets års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019. För mer information om Seop 4 och Seop 5, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se bolagets webbplats:
https://group.skanska.com/492024/siteassets/corporate-governance/annual-general-meeting/2019/punkt-17-styrelsens-forslag-om-ett-langsiktigt-aktiesparprogram-seop-5-.pdf

Fullständiga förslag m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 16–17 ovan, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, och valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 2 och 12–15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2020 och valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna, samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”.  Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
 
Års- och hållbarhetsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget under punkt 10 ovan) samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 699 915 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 203 157 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 8 186 580 av serie B, motsvarande 8 186 580 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats,
https://group.skanska.com/4920da/siteassets/corporate-governance/annual-general-meeting/2020/integritetspolicy-for-bolagsstamma.pdf.

________________________
Stockholm i februari 2020
Skanska AB (publ)
Styrelsen

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900