Sök

Kommuniké från årsstämman 2020 i Skanska AB (publ)

2020-03-26 11:30 CET
Pressmeddelande

Årsstämma 2020 i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 26 mars 2020 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Vinstdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna och att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Jayne McGivern omvaldes till styrelseledamöter. Åsa Söderström Winberg valdes till ny styrelseledamot. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. Charlotte Strömberg lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att arbetstagar-organisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Pär-Olow Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om oförändrade arvoden för arbete i styrelsens kommittéer jämfört med 2019.  Detta innebär att arvode ska utgå enligt följande:
• 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande;
• 700 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
• 230 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
• 110 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
• 210 000 kronor till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Revisor

Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021, besluta om förvärv av högst 1 200 000 egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5). Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagarna i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.
____________________

Anförandet på stämman av VD Anders Danielsson kommer att inom kort kunna läsas på bolagets webbplats www.group.skanska.com/sv/, under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”. I syfte att korta tiden för stämman och därigenom minska risken för spridning av coronaviruset (COVID-19) begränsades VD Anders Danielssons anförande på stämman till två minuter.  Längre version av detta anförande har filmats och kommer att inom kort finnas tillgänglig på bolagets webbplats,
www.group.skanska.com/sv/.

Protokoll från årsstämman, utom röstlängden, kommer att publiceras inom kort, och senast torsdagen den 9 april 2020 på bolagets webbplats www.group.skanska.com/sv/, under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma”. Där finns även fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut tillgänglig. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900