Sök

Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva aktier av serie B i Skanska

2020-03-26 18:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2020 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5).

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021, av högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagarna i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Den 26 mars 2020 hade Skanska 8 107 126 B-aktier i eget förvar.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900