Sök

Kallelse till extra bolagsstämma 2020 i Skanska AB (publ)

2020-09-24 10:00 CET
Pressmeddelande

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman den 26 mars 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utdelning inte skulle lämnas till aktieägarna mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 oktober 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande
Aktieägare som önskar att genom poströstning delta i bolagsstämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 oktober 2020;
• dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 21 oktober 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 oktober 2020.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst måste sådan aktieägare begära omregistrering av sina aktier så att aktieägaren är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 14 oktober 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 16 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Skanskas aktiesparprogram Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016), Seop 4 (2017–2019) och/eller Seop 5 (2020–2022) och som önskar delta i stämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast onsdagen den 30 september 2020 informera bolaget om detta, per telefon 010–448 03 83 eller per e-post: Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för aktiesparprogrammen. Förutom att begära rösträttsregistrering måste Skanska-anställda anmäla sig till bolagsstämman senast onsdagen den 21 oktober 2020 genom att avge poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 oktober 2020.

Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Extra bolagsstämma” och hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020.

Aktieägare som är fysiska personer kan skriva under formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Det ifyllda formuläret kan också skickas till bolaget via e-post till Contact alternativt postas i original till bolaget via adress Skanska AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se nedan). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 81 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Röstning via ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Extra bolagsstämma”. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret.

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om vinstutdelning.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Eva Hägg, eller vid hennes förhinder den som VD istället utser.

Punkt 2 – Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår att Helena Stjernholm, AB Industrivärden, och Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB, utses till personer att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som VD istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.   

Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning
Styrelsen beslutade den 24 mars 2020 att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman som hölls den 26 mars 2020 om 6,25 kronor per aktie mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 för att, om förutsättningarna medgav, under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Vid årsstämman den 26 mars 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 26 oktober 2020.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 6 929 617 916 kronor. Styrelsen har därefter beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade bemyndigandet att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst 1 200 000 egna aktier av serie B i bolaget. Per den 22 september 2020 har 272 000 egna aktier av serie B återköpts vilket har minskat fritt eget kapital med 49 915 695 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår därmed per den 22 september 2020 till 6 879 702 221 kronor. Det kvarstående utrymmet i årsstämmans bemyndigande innebär att ytterligare 928 000 egna aktier av serie B kan återköpas i enlighet med bemyndigandet. I den utsträckning fler återköp av egna aktier av serie B görs kommer detta att ytterligare minska det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Värdeöverföringar avseende återköp av egna aktier som skett under perioden från den 22 september 2020 till datum för utfärdandet av denna kallelse är försumbara.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 12 oktober 2020, till adress Skanska AB (publ), c/o Chefsjuristen, Warfvinges väg 25, SE-112 74 Stockholm, Sverige eller via e-post till Contact. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Extra bolagsstämma”, och hos bolaget på ovan angiven adress senast lördagen den 17 oktober 2020. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress.

Fullständiga förslag, m.m.
Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgår ovan. Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Extra bolagsstämma, från och med torsdagen den 24 september 2020:
• års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019,
• styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen,
• styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, och
• revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.
Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 685 164 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 217 908 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 7 740 124 av serie B, motsvarande 7 740 124 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Extra bolagsstämma”.

________________________
Stockholm i september 2020
Skanska AB (publ)
Styrelsen

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900