Sök

Skanska avyttrar sitt ägande i Elizabeth River Crossings i Virginia, USA, för USD 625 M, cirka 5,4 miljarder kronor

2020-11-09 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal avseende försäljning av sin 50-procentiga ägarandel i Elizabeth River Crossings HoldCo, LLC, (“ERC”) i Hampton Roads Metropolitan Area, Virginia, USA för USD 625 M, cirka 5,4 miljarder kronor (slutgiltigt redovisat belopp kommer att justeras med transaktionskostnader samt andra eventuella justeringsposter). Köpare är Abertis, och Manulife Investment Management, på uppdrag av John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.). Transaktionen kommer att bokföras vid slutförd affär under Centralt, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2020.

ERC etablerades 2012 av Skanska och Macquarie Infrastructure Partners II, en fond som administreras av Macquarie Infrastructure & Real Assets (“MIP II”) som en del av ett offentligt-privat samverkansprojekt med Virginia Department of Transportation, med syftet att renovera de befintliga Downtown- och Midtown-tunnlarna, bygga en ny parallell Midtown-tunnel, förlänga Martin Luther King-viadukten till I-264, samt ta över ansvaret för vägtullar, drift och underhåll av dessa anläggningar fram till 2070. Den nya Midtown-tunneln färdigställdes framgångsrikt av ett Skanska-lett byggkonsortium hösten 2016, cirka ett år tidigare än beräknat.

Slutförandet av försäljningen är bland annat villkorat av godkännande från relevanta myndigheter samt andra godkännanden. Den slutliga köpeskillingen kan komma att justeras som en följd av särskilda villkor.

Skanska kommer att kommunicera det slutliga försäljningspriset och bekräfta försäljningen i samband med erhållande av samtliga godkännanden, uppfyllelse av övriga villkor relaterat till försäljnings- och köpeavtalet, samt full betalning för transaktionen. Det förväntas att slutförandet av försäljningen kommer att ske i slutet av 2020, varvid även MIP II kommer att avyttra sitt fulla ägande i ERC.

För mer information om Skanskas portfölj av offentlig-privata partnerskap samt denna tillgång, inklusive information om redovisat värde, se not 20 B i års- och hållbarhetsredovisningen 2019.

Denna information är sådan som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Head of Media Relations och Public Affairs försorg, för offentliggörande den 9:e november 2020 kl. 07:30.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957