Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2020

2021-02-05 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2020 (jämfört med januari-december 2019)

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna minskade 10 procent och uppgick till 158,6 (176,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.

- Rörelseresultatet, som inkluderar försäljningen av ägarandelen i Elizabeth River Crossings, ökade med 52 procent och uppgick till 11,9 (7,8) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie ökade med 45 procent och uppgick till 22,46 (15,46) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 14,5 (3,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 16,0 (30 september 2020; 8,0) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 (145,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 178,9 (30 september 2020; 182,9) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (2,4) procent.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,4 (4,5) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,2 (10,3) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (21,4) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 5 februari 2021, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 25299857#.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

 

Denna information är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Direktör Investor Relations försorg, för offentliggörande kl. 07:30 den 5 februari 2021.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957