Sök

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

2021-02-23 07:30 CET
Pressmeddelande

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson, där de bland annat svarar på några av de eventuella frågor som kan inkomma i förväg via post eller e-post från aktieägarna, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”, den 30 mars 2021. Samtliga inkomna frågor kommer att besvaras i enlighet med anvisning under rubriken Aktieägares rätt till upplysningar nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagandeFörutsättningar för deltagandeDen som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska: 

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 mars 2021; 

• dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 29 mars 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen kl. 23.59 CET.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 22 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Skanskas aktiesparprogram Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016), Seop 4 (2017–2019) och/eller Seop 5 (2020–2022) och som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast tisdagen den 9 mars 2021 informera bolaget om detta, per telefon 010–448 03 83 eller per e-post: Contact, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för aktiesparprogrammen. Förutom att begära rösträttsregistrering måste Skanska-anställda senast måndagen den 29 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen kl. 23.59 CET.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”, och hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021 kl. 23.59 CET.

Aktieägare som är fysiska personer kan skriva under formuläret elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Det ifyllda formuläret kan också skickas till bolaget via e-post till Contact alternativt postas i original till bolaget via adress Skanska AB (publ), ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se nedan). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 81 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00 CET).

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret. 

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. 

Aktieägares rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast lördagen den 20 mars 2021, till adress Skanska AB (publ), c/o Chefsjuristen, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm eller via e-post till Contact. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”, och hos bolaget på ovan angiven adress senast torsdagen den 25 mars 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress. 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2020.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Bestämmande av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande.

A. val av styrelseledamot: Hans Biörck (omval)

B. val av styrelseledamot: Pär Boman (omval)

C. val av styrelseledamot: Jan Gurander (omval)

D. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg (omval)

E. val av styrelseledamot: Catherine Marcus (omval)

F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern (omval)

G. val av styrelseledamot: Åsa Söderström Winberg (omval)

H. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck (omval)

13. Val av revisor.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, utsedd i enlighet med den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, som består av ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Dick Bergqvist (AMF), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) samt Hans Biörck (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att till ordförande vid stämman välja advokat Andreas Steen, eller vid hans förhinder den som valberedningen istället utser.

Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 11 - Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska utgå med 2 175 000 kronor till styrelsens ordförande (2020: 2 100 000 kronor), med 725 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (2020: 700 000 kronor), med 260 000 kronor till ordförande i revisionskommittén (2020: 230 000 kronor) och med 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2020: 165 000 kronor), med 112 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén (2020: 110 000 kronor) och med 107 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2020: 105 000 kronor), samt med 215 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2020: 210 000 kronor). Detta innebär en föreslagen höjning av det totala arvodet på 4 % (2020; 0 %).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2022:

• Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Åsa Söderström Winberg.

• Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”.

Punkt 13 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2 - Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår att Helena Stjernholm, AB Industrivärden, och Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB, utses till personer att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som verkställande direktören istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.  

Punkt 8 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 9,50 kronor per aktie, varav 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 1 april 2021. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 april 2021.

Punkt 14 - Godkännande av ersättningsrapport för 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad

Bakgrund

Årsstämman den 28 mars 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (vardera ett ”årsprogram”) för fast anställda inom Skanska-koncernen (Skanska Employee Ownership Program, “Seop 5”); att högst 12 000 000 egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier; att varje årsprogram får omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska; samt att överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med bemyndigande av årsstämman den 28 mars 2019, och (iii) som förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska.

Information om Seop 5, inklusive de villkor som utfallet är beroende av, finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Incitamentsprogram”. Information om kostnader för Skanskas aktiesparprogram, etc. finns tillgänglig i not 37 i års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Förslag

I syfte att säkerställa leveranser av aktier av serie B till deltagare i Seop 5 på de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor.  

a) Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.

c) Högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5.

d) Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen avser att återkomma till årsstämman 2022 med förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier av serie B, för överlåtelse till deltagare i Seop 5.

Punkt 16 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen samt besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Vidare föreslår styrelsen ett antal ändringar till följd av ändringar i gällande regelverk m.m. De föreslagna ändringarna följer nedan.

Nuvarande lydelse
§ 1

Bolagets firma är Skanska AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse
§ 1

Bolagets företagsnamn är Skanska AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse
§ 2

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning – dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Föreslagen lydelse
§ 2

Bolaget skall – direkt eller indirekt – bedriva verksamhet företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning – dock ej verksamhet som stadgas i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Nuvarande lydelse
§ 6 

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av minst fem och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter för dem.

Föreslagen lydelse
§ 6 

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av minst fem och högst tio ledamöter.

Nuvarande lydelse
§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Solna, Malmö, Stockholm eller Göteborg.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter samt därutöver i minst en daglig tidning.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges i denna paragraf.

Föreslagen lydelse
§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Malmö, Stockholm eller Göteborg.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter samt därutöver i minst en daglig tidning.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Nuvarande lydelse
§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
a) Val av ordförande vid stämman;
b) Upprättande och godkännande av röstlängd;
c) Godkännande av dagordning;
d) Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet;
e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
f) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
g) Beslut
1) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
3) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
i) Bestämmande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden;
j) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse
§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
a) Val av ordförande vid stämman;
b) Upprättande och godkännande av röstlängd;
c) Godkännande av dagordning;
d) Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet;
e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
f) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
g) Beslut
1) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
3) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
i) Bestämmande av styrelsearvoden och revisorsarvoden;
j) Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse
§ 12

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Nuvarande lydelse
§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse
§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetsregler

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 och 16 på dagordningen erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Fullständiga förslag, m.m.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 1-4 och 10-16 på dagordningen framgår ovan. Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”, från och med tisdagen den 23 februari 2021:

• valberedningens motiverade yttrande inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2021,

• information om de föreslagna styrelseledamöterna, och

• styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende punkt 15 på dagordningen.

Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”, från och med tisdagen den 9 mars 2021:

• års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens fullständiga vinstdispositionsförslag (avseende punkt 8 på dagordningen) och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen,

• styrelsens ersättningsrapport för 2020 (avseende punkt 14 på dagordningen), och

• revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. 

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. De sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 684 564 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 218 508 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 7 482 381 av serie B, motsvarande 7 482 381 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021”. 

________________________

Stockholm i februari 2021

Skanska AB (publ)

Styrelsen

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900