Sök

Kommuniké från årsstämman 2021 i Skanska AB (publ)

2021-03-30 13:00 CET
Pressmeddelande

Årsstämma i Skanska AB (publ) hölls den 30 mars 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson finns tillgängliga på Skanskas webbplats, www.group.skanska.com/sv/.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 9,50 kronor per aktie, varav 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till torsdagen den 1 april 2021 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 april 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Åsa Söderström Winberg omvaldes till styrelseledamöter. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. Noterades att arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer enligt följande:

• 2 175 000 kronor till styrelsens ordförande;
• 725 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;
• 260 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
• 112 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 107 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
• 215 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Ersättningsrapport för 2020

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022, besluta om förvärv av högst 1 200 000 egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5). Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagare i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen, besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen samt besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

______________________

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma”, senast tisdagen den 13 april 2021. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900