Sök

Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva egna aktier av serie B i Skanska

2021-03-30 15:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 30 mars 2021 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 30 mars 2021 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5).

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022, av högst 1 200 000 aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagare i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019.

Den 30 mars 2021 hade Skanska 7 559 916 aktier av serie B i eget förvar.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900