Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2021

2021-07-23 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2021 jämfört med januari–juni 2020

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 69,8 (76,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 29 procent.

- Resultatet per aktie uppgick till 9,27 (7,29) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 0,9 (3,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 13,9 (31 mars 2021; 15,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,7 (78,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent. Orderstocken uppgick till 201,3 (31 mars 2021; 193,4) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,2 (1,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (1,9) procent.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (2,7) miljarder kronor.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,4 (11,9) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 26,7 (20,6) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 23 juli 2021, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 583 58, +44 333 300 9035, eller +1 646 722 4903.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 07:30 CET.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957