Sök

Skanska lanserar den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter och uppdaterar finansiella koncernmål

2021-12-03 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutfört en genomgripande strategisk process och introducerar en ny verksamhetsgren, Förvaltningsfastigheter, och uppdaterade finansiella mål. Uppdateringarna består av ett mål för den nya verksamhetsgrenen och en utökad limit för koncernens justerade nettoskuld.

”För att ta tillvara värdeskapandet och det stabila kassaflöde som genereras av de fastigheter som utvecklats av Kommersiell fastighetsutveckling kommer vi att lansera den nya verksamhetsgrenen Förvaltningsfastigheter. Ambitionen är att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa tillgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tillgångar uppfyller höga miljökrav och den nya verksamhetsgrenen kommer bidra till att stärka både konkurrenskraft och kunderbjudande”, säger vd och koncernchef Anders Danielsson.

När en fastighet identifierats som lämplig avyttras den internt till marknadsvärde av verksamhetsgrenen Kommersiell fastighetsutveckling till Förvaltningsfastigheter. Försäljningen medför att det värde som skapats redovisas i Kommersiell fastighetsutveckling. Alla transaktionspriser kommer att värderas av tredje part och de interna försäljningarna kommer att meddelas externt. I den nya verksamhetsgrenen kommer fastigheter att redovisas till marknadsvärde. Ytterligare värdeskapande och driftnetton kommer att redovisas inom verksamhetsgren Förvaltningsfastigheter.

Den nya verksamhetsgrenen kommer rapporteras externt med egen resultaträkning samt nyckeltal som på lämpligt vis återspeglar verksamheten och kommer att inkluderas i den konsoliderade rapporteringen på motsvarande vis som övriga verksamhetsgrenar. Redovisningsprinciper för den nya verksamhetsgrenen kommer att inkluderas i årsredovisningen för 2021.

Finansiella mål, med start 2022

Finansiella mål över tid

• Byggverksamhet, Rörelsemarginal: ≥3,5 % (tidigare: ≥3,5 %)

• Projektutveckling; Avkastning på sysselsatt kapital: ≥10 % (tidigare: ≥10 %)

• Förvaltningsfastigheter, Avkastning på sysselsatt kapital: ≥6 % (tidigare: N/A)

• Koncern, Avkastning på eget kapital: ≥18 % (tidigare: ≥18 %)

• Koncern, Justerad nettoskuld: -10 Mdr kr (tidigare: -9 Mdr kr)

• Koncern, Utdelningsandel:40-70 % (tidigare: 40-70 %)

oncernens strategi för fortsatt förbättrad lönsamhet i Byggverksamheten, ökad aktivitet och investeringar i Projektutvecklingen samt uppbyggnaden av Förvaltningsfastigheter kommer att presenteras i sin helhet av koncernledningen på en kapitalmarknadsdag 7 december, 2021. På grund av den senaste tidens utveckling kring Covid-19 kommer evenemanget endast hållas online, webbsänt från Stockholm.

För mer information om evenemanget besök:
https://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/kapitalmarknadsaktiviteter/

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl. 07:30 CET.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957